Logi sisse läbi:

Kommentaar - EESTLASTEL ON AEG HAKATA EESTI VABARIIGIS ELAMA


Enamus eestlasi ja Nõukogude Liidu venekeelseid kodanikke (edaspidi üldistavalt venelased), kellele Eesti Vabariik andis, ilma eestlastelt heakskiitu küsimata ja saamata, alalise elamisloa, on 25 aastat elanud Eesti Vabariigis, arvatavasti uskudes, et eestlased on tahtnud alati venelastega koos elada ja on elanudki. Nii on arvanud haritlased ja keelteoskajad, kuid ka need, kes maailmas juhtunu vastu ei ole huvi tundnud või pole osanud juhtunut hinnata. Aastal 1939 teadsid nii Nõukogude Liidu kui Eesti Vabariigi nimel toimijad, et mõlemad on suveräänsed riigid, mida eraldab Tartu rahulepingus väga üksikasjaliselt määratud riigipiir ning et Venemaa on selles lepingus loobunud igaveseks ajaks kõigist õigustest, mis Venemaal kunagi on olnud eestlaste ja nende maa suhtes.

Toona olid eestlased uhked ja õnnelikud, et olid saanud elada Eesti Vabariigis. Selle olemise lõpetas väga räigelt Nõukogude Liit Eesti okupeerimisega juunis 1940 ning Eesti muutmise Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi nime kandvaks Nõukogude Liidu osaks. Ligi pool sajandit kestnud okupatsiooni ajal Nõukogude Liit hukkas väga suurel hulgal süütuid eestlasi, küüditas mitukümmend tuhat eestlast Venemaa ülimalt ebainimlikesse orjalaagritesse, hävitas täielikult Eesti olemise eeskujulik põllumajanduslik riik ning saatis üle 400 000 Nõukogude Liidu kodaniku genotsiidi teostamiseks Eestisse elama.

Kuni augustini 1991 jäi Eesti Vabariik püsima de jure staatuses. Siis õnnestus eestlastel maailmale teatada, et Eesti Vabariigi iseseisvus on taastatud. Mida mõtlesid siis venekeelsed Nõukogude Liidu kodanikud, kelle arv ENSV elanikest oli selleks ajaks kasvanud peaaegu 40-le protsendile? Tuntud vene haritlane Oleg Pissarenko meenutab augustis 1991 kuuldud venelasest isa oma pojale rääkimas: „Vaata, poeg, nüüd on asjad läinud nii, et hakkame elama Eesti Vabariigis."(Postimees 12.05.17). Ilmselt oli toona Eestis palju venelasi, kes tolle isaga samamoodi mõtlesid, kuid veelgi rohkem oli arvatavasti neid, kes ekslikult arvasid ja ikka veel arvavad, et okupeeritud riigis pikka aega elamine õigustab kõiki genotsiidi teostajaid olla üks Eesti Vabariigi põhirahvus.

Eesti iseseisvuse taastajad olid kas liiga arad või ülikuulekalt tahtsid täita lääneriikides olevate sõprade soovitusi ega julgenud iseseisvuse taastamise deklaratsioonis kinnitada, et nüüd hakkame elama Eesti Vabariigis, nagu elati okupatsioonieelsel ajal. Kõik iseseisvuse taastajate ametijärglased, kes on üle 25 aasta kestnud perioodil saanud võimul olla ning need, kes on neid võimule valinud, pole ilmselt justkui tahtnud Eesti Vabariiki eestlaste omandiks pidada. Osa sellepärast, et see võib oluliselt vähendada nende isikliku karjääri võimalusi Euroopa Liidu monstrumbürokraatia ametnikuna. Osa, ilmselt koos kõige kõrgemal tasandil olijatega, on vist kõike Eestiga juhtunut alates septembrist 1939 pidanud ajalooliseks paratamatuseks ning tulevikule keskendumist takistavaks. Välistatud pole ei kosmopoliitsed või teised ideoloogilised veendumused ega isiklik kasu. Päris tõenäoselt võib arvata, et meie kõige kõrgema tasandi esindajad ei usu ega pole uskunud, et Eesti sõprade ja Euroopa Liidu juhtkonna hulgas võiks olla kommunistliku ideoloogia õigustajaid ja/või Venemaa huvides toimijaid.

Okupatsioonieelse Eesti Vabariigi ainult osalist taastamist on õigustatud sellega, et: Venemaa ei hakkaks iialgi heastama kahjusid, mida Nõukogude Liit tekitas eestlastele ja nende maale, Tartu rahulepingus määratu kõige tähtsama sätte täitmata jätmise, okupatsiooni ja genotsiidiga; Venemaa ei paneks Eesti-Vene riigipiiri tähiseid tagasi okupatsioonieelsetesse paikadesse; lääneriikide kõrgemad esindajad on pidanud Eestile kasulikuks kõik siia elama saadetud Nõukogude Liidu kodanikud ja nende järglased kiiresti „uuteks eestlasteks" sulandada. Mõistmata, et inimesed muudavad oma rahvuslikku kuuluvust vaid siis, kui nad seda ise soovivad, mitte nii nagu integratsiooniprogrammid määravad. Ja nii ongi erakondade ees- ja tagatubades otsustatud: jätame okupatsioonieelse Eesti Vabariigi taastamata ning reformeerime Nõukogude Liidu poolt vägivaldselt loodud, Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi nime kandva Nõukogude Liidu haldusühiku, turumajanduslikuks ja kaherahvuseliseks riigiks.

Ent ometi on veel rahva ja ka võimul olnute ja olijate hulgas neid, kelle vanemad on neile rääkinud okupatsioonieelsest ajast nii, nagu rahvas toda aega oli hinnanud ning sellest, et rohkem kui 60 000 eesti meest võitlesid aastal 1944 kangelaslikult takistamaks Nõukogude Liidu vägedel Eesti vallutada, enne kui Ameerika Ühendriikide ja Inglismaa väed eestlastele appi saabuvad. Riigivõim ja peavoolu meedia on okupatsioonieelse Eesti osalisel taastamisel innukalt halvustanud peaaegu kõike, mida sakslaste ja venelaste ikkest vabastatud rahvas oli teinud oma riigi majanduse ja kultuuri arendamisel silmapaistvalt edukaks Euroopa riigiks. Täiesti olematuks on vaikitud eesti meeste võitlused Eesti vabaduse nimel ning okupatsiooniaastate passiivne vastupanu venestamisele ja metsavendade lahingud Nõukogude Liidu sisekaitse vägedega. Kuna rahvusliku iseteadvuse arendamise asemel on keskendutud „kodakondsus patriotismi" tähtsaks pidamisele, siis on olematuks vaikitud ka okupatsiooniaegsed koolinoorte venestamise vastased tegevused.

Okupatsioonieelses Eestis elas sakslasi, venelasi, juute ja rannarootslasi. Kõik võisid oma emakeelt ja kultuuri viljeleda ja keegi neist ei saanud kurta, et neid oleks diskrimineeritud nende rahvuse tõttu. Siis ei pidanud riigivõim vajalikuks rahvastikuministri olemasolu ega kulukaid lõimimiskavasid ja nende rakendamisi; ei venekeelset rahvusringhäälingu osakonda; ei elanike eestimaalasteks pidamist ega nende liigitamist eesti kodukeelega eestlasteks ja vene kodukeelega eestlasteks (küsimata venelastelt, kas neile meeldib eestlaseks pidamine); ei kakskeelseid reklaame ja ettevõtete teadaandeid. Siis oli Eestil eesti nägu, nüüd seda enam ei ole. Kuid seda ehk ei olegi vaja, sest meile on ju kinnitatud, et kui kõigi vähemuste, eriti aga seksuaalvähemuste, inimõigused on eurodirektiivide kohaselt tagatud, siis ongi kõik väga hästi.
Eestlased võiksid nüüd läänemaiste sõprade kahjulikud nõuanded täitmata jätta ja Euroopa Liidu direktiivide kohasteks eurolasteks mitte muunduda ning lõpetada Eesti Vabariigi täielik taastamine. Aastal 1991 said siinsete venelaste arukad esindajad aru, et okupatsiooniaeg on lõppenud ja nüüd tuleb hakata elama Eesti Vabariigis. Mitte ükski okupatsioon ei saa olla ajalooline paratamatus. Nõukogude Liidul puudus vajadus ja õigus Ida-Euroopa riike oma hävitavas haardes hoidmiseks poole sajandi vältel. Mitte ühtegi genotsiidi varianti pole võimalik tagantjärele kaherahvuselise riigi loomiseks tunnustada, ka mitte siis, kui ühe riigi võim on genotsiidi teostajaile andnud alatise elamisloa pärast seda, kui nad on ligemale 50 aastat head elu nautides Nõukogude Liidu poolset rahvuste hävitamise eesmärki täitnud. Need kaks eespool esitatud väidet kinnitavad, et Eesti Vabariik on järjekestev ühe rahvuse poolt aastal 1918 loodud rahvusriik.

Lähtudes sellest, et Eesti Vabariigis okupatsioonieelsel ajal elanud välismaalasi mingil viisil ei diskrimineeritud, on igati tõenäoline, et kui eestlased hakkavad oma riiki ainuperemehena valitsema ning annavad Eestile tagasi eesti näo, siis ei muutu Eestile lojaalsete venelaste elu siin mitte mingil viisil inimõigusi rikkuvaks ega majanduslikult eestlaste elust halvemaks. Loomulikult tuleb neil ise oma emakeele ja kultuuri viljelemist korraldada ning loobuda Nõukogude Liidu poolt tehtud inimsusevastaste kuritegude avalikust ülistamistest Eesti territooriumil.

Eestlased ei saa iialgi rahvusena püsima jääda, kui erakonnad, võimul olijad ning peavoolu meedia jäärapäiselt usuvad, et kahte, sajandite vältel väga erineva mentaliteedi ja veendumustega elanud rahvust, saab meelitamise, sundimise ja Euroopa Liidu inimõiguste direktiivide abil kokku sulandada üheks rahvuseks – ilma Eesti Vabariigi põhiseaduse mitmeid sätteid kardinaalselt teistsugusteks muutmata. Ilmselgelt ei saa kokkusulandamine tekitada uut keelt ning kakskeelsus kõigis eluvaldkondades on hädavajalik. Ajapikku jääb domineerivaks üks keel, sest osa Vabariigi kodanikke ei hakkagi teise rahvuse keelt õppima - ilmselt need, kes ajaloo vältel on millegi uue õppimist vähe tähtsaks pidanud. Ja nii ongi eestlased taas olukorras, kus nad olid aastatel 1945 kuni 1990.


Harri Kivilo
Filmmaker Helga Merits “It is all about making people enthusiastic and hopeful, and giving them inspiration.”

Filmmaker Helga Merits “It is all about making people enthusiastic and hopeful…

Helga Merits is a documentary filmmaker with Estonian roots living in Holland. After working as a journalist, Helga Merits began m...

Juhtkiri - Kohalike omavalitsuste valimised 2017

Juhtkiri - Kohalike omavalitsuste valimised 2017

Tulemused lühidalt: Keskerakond võitis 27.3% häältest üle Eesti kõikide 79 volikogude valimistel, tulles üleriigiliselt esikohale....

Kommentaar - INIMÕIGUSTE ÜLLAD AJAKOHASTAMISED

Kommentaar - INIMÕIGUSTE ÜLLAD AJAKOHASTAMISED

Senini Euroopas ja Põhja-Ameerikas toimunu alusel võib järeldada, et juba pikemat aega on ÜRO, Euroopa Liit (EL) ja paljud lääneri...

What does it takes to build a Canadian Baltic identity?

What does it takes to build a Canadian Baltic identity?

Symposium Sharing Our Stories: Born in CanadaOn Saturday, November 11th at 2pm at Tartu College, the Baltic Canadian Imprints part...

ERM'i rahvariiete näitus

ERM'i rahvariiete näitus

Pärast Estdocs'i lõppu Torontos ja Mardilaada algust Tallinnas jääb tűhi hall november, paras ilm m...

TAUNO KANGRO SKULPTUURID Art Square Gallery’s TORONTOS

TAUNO KANGRO SKULPTUURID Art Square Gall…

Kõik Tauno Kangro jõulised pronkskujud, mis olid 23.-27. septembrini näitusel Toronto Eesti Maja ga...

Üleskutse kaasmaalastele

Üleskutse kaasmaalastele

Head kaasmaalased – väärtustame meie ühiskonna- ja kultuuritegelaste mälestust!Lähiajal tähistataks...

Tänupüha Montreali Jaani koguduses

Tänupüha Montreali Jaani koguduses

Pühapäeval, 1. oktoobril 2017 a. toimus Montreali eesti koguduse hoonetes eestlaste ja soomlaste ühine jumalateenistus tänupüha pu...

Sild Eesti ja Soome vahel

Sild Eesti ja Soome vahel

Eestis lõppesid kohalikud valimised ning mitmel Tallinnas kandideerinud erakonnal oli midagi öelda ka Tallinna ja Helsinkit tulevi...

T.E.S. Lasteaed külastas Whittamore’s Farmi

T.E.S. Lasteaed külastas Whittamore’s Farmi

T.E.S. Lasteaia külma ja märga trotsivad mudilased läksid 14. oktoobril väljasõidule Toronto lähistel asuvasse Whittamore’s Farmi....

Eesti Elu Nr. 42 - 20. oktoober 2017

Eesti Elu Nr. 42 - 20. oktoober 2017

Vaadake galeriid, mida huvitavat saab lugeda 20. oktoobri Eesti Elu /Estonian Life paberlehest. Käesoleva nädala Eesti Elu pa...

Montreal Baltic artists celebrate their 15th art exhibition

Montreal Baltic artists celebrate their 15th art exhibition

The fifteenth annual exposition of the Baltic Artists Association of Montreal is taking place this week at the Viva Vida Art Galle...

FOTOD - Oktoberfest'i PIDU EESTI MAJAS

FOTOD - Oktoberfest'i PIDU EESTI MAJAS

Laupäeval, 14. oktoobri 2017.a pärastlõunal toimus Toronto Eesti Majas lõbus sügisene Oktoberfest'i pidu, kus lauldi, tantsit...

Estonian Centre Update: Profile on Project Managers David Kalm and Rob Deutschmann

Estonian Centre Update: Profile on Project Managers David Kalm and Rob Deutsch…

Eesti keeles siit: Toronto Eesti Keskuse teade: Projektijuhtide tutvustus: David Kalm ja Rob Deutschmann.   Steering...

Technical Review of the Estonian House confirms that staying at the Estonian House is a viable and sound option

Technical Review of the Estonian House confirms that staying at the Estonian H…

On September 12th, 2017, an onsite review of the general condition of the Estonian House was conducted. The review was with respec...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Pidi

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Pidi

Kassa tead, ei julge enam oma pudrumulku praotadagi. Nigu ma selle pääliskirja paika olin pand, nii mul irm akkas, et näevad ja ak...

Kommentaar - Kas Facebook on vene infosõja tööriist?

Kommentaar - Kas Facebook on vene infosõja tööriist?

Septembris kinnitas Facebook ehk maakeeli Palgeraamat (aitäh kirjanik Olev Remsule mõnusa eestikeelse nimevaste eest), et USA pres...

Juhtkiri - Peremees oma kodus

Juhtkiri - Peremees oma kodus

Igat iseseisvuspüüdlust tuleb kaaluda kontekstis. Kanadas Québec, selgelt riigi üks asutavaid kultuure, lingvistiliste omapärade r...

Kuidas Eesti juhib Euroopat. Tulemas on professor Andres Kasekampi avalik loeng

Kuidas Eesti juhib Euroopat. Tulemas on professor Andres Kasekampi avalik loen…

Tänavuse õppeaasta algus on rikkam selle poolest, et professor Andres Kasekamp on alustanud tööd Toronto Ülikooli Elmar Tampõllu n...

ERM'i rahvariiete näitus

ERM'i rahvariiete näitus

Pärast Estdocs'i lõppu Torontos ja Mardilaada algust Tallinnas jääb tűhi hall november, paras ilm m...

TAUNO KANGRO SKULPTUURID Art Square Gallery’s TORONTOS

TAUNO KANGRO SKULPTUURID Art Square Gall…

Kõik Tauno Kangro jõulised pronkskujud, mis olid 23.-27. septembrini näitusel Toronto Eesti Maja ga...

Üleskutse kaasmaalastele

Üleskutse kaasmaalastele

Head kaasmaalased – väärtustame meie ühiskonna- ja kultuuritegelaste mälestust!Lähiajal tähistataks...

Friends’ Café Anniversary coming to the Toronto Estonian House

Friends’ Café Anniversary coming to the …

Come to the the Friends’ Café on Saturday, October 28 from 9:00-1:00. You will see a house full of ...

Kohtumiseni Sõprade Kohviku aastapäeval Toronto Eesti Majas

Kohtumiseni Sõprade Kohviku aastapäeval …

Sõprade kohviku esimene aastapäev on juba saabumas! Tulge laupäeval 28. oktoobril 9 h -1 pl nautima...

FOTOD - UNGARI KINGITUS KANADA 150. a JUUBELIKS

FOTOD - UNGARI KINGITUS KANADA 150. a JU…

Tähistamaks Kanada riigi 150. aastapäeva tegi Ungari Suursaatkond järjekordselt haruldase kingituse...

Labürint Eestlasele - Pühendus Hilja Rannala mälestuseks

Labürint Eestlasele - Pühendus Hilja Ran…

Ilusal päikesepaistelisel sügispäeval, 23. septembril 2017 avati pidulikult Niagara-on-the-Lake’i r...

Eesti ja Kanada lõikustänu ühisajastus

Eesti ja Kanada lõikustänu ühisajastus

FOTO 1:  UDUNE LÕKKESUITSU NOSTALGIA. Tallinnas kogunesid 8. oktoobril Põhja-Tallinna linnaosa...

In Estonia with the Compatriots Program - Rahvuskaaslaste programmiga Eestis

In Estonia with the Compatriots Program …

Who would have thought that such a simple word could have so many different meanings? Home. In a me...

Toronto Eesti Keskuse teade: Projektijuhtide tutvustus: David Kalm ja Rob Deutschmann.

Toronto Eesti Keskuse teade: Projektijuh…

In english: Estonian Centre Update: Profile on Project Managers David Kalm and Rob Deutschmann...

Labyrinth for an Estonian - Dedication in Memory of Hilja Rannala

Labyrinth for an Estonian - Dedication i…

Opening Celebration of the Niagara on the Lake Public library Labyrinth and dedication in memory of...

FOTOD - Kanada uus kindralkuberner Julie Payette vannutati ametisse

FOTOD - Kanada uus kindralkuberner Julie…

Kanada uus kindralkuberner Julie Payette vannutati pidulikult ametisse 2. oktoobril Kanada parlamen...

Karla kalendrisaba - Võitmatud ja võidetud

Karla kalendrisaba - Võitmatud ja võidet…

Üle ulga aja sain jälle Ärmaniga kokku. Poiss oli õhinat täis, tuli spordiplatsilt ja oidis kolmevä...

Hamiltoni Eesti Koolis algas uus tegevusaasta

Hamiltoni Eesti Koolis algas uus tegevus…

Eesti lipud lehvisid sügistuule käes Hamiltoni koguduse kirikla maja ees, tervitades õpilasi ja õpe...

St. Catharines’i Eesti Seltsi aastapeakoosolek

St. Catharines’i Eesti Seltsi aastapeako…

Koosolek toimus 16. septembril 2017 Ants Rannala kodus Niagara-on-the-Lake’is. Kohal oli 14 tegevli...

Indrek Park: Eestlased on põlisrahvas, aga me peaksime end põlisrahvaks ka kuulutama

Indrek Park: Eestlased on põlisrahvas, a…

Sirje Kiini usutlus Indiana ülikooli keeleteadlase dr Indrek Pargiga.Sirje Kiin: Eestlased on üks E...

Tribute to Liberty Gratefully Accepts Estonian Contribution

Tribute to Liberty Gratefully Accepts Es…

TORONTO- Tribute to Liberty is pleased to announce the contribution of the Estonian government's ge...

Kanada noorte ajakirjanike tunnustamine

Kanada noorte ajakirjanike tunnustamine

Geoff Regan, Kanada parlamendi alamkoja spiiker ja Peteris Ustubs, Euroopa Liidu Suursaadik Kanadas...

Noored kunstnikud suurejoonelisel kontserdil. Erik Kreemi sümfoonia esiettekanne Norman Reintamme  dirigeerimisel.

Noored kunstnikud suurejoonelisel kontse…

Eestlaste poolt hinnatud ja pikemat aega tuntud Cathedral Bluffs sümfooniaorkester esitas pühapäeva...

LEP 2017 - Dear friends, It is hard to believe LEP 2017 was already a month ago.

LEP 2017 - Dear friends, It is hard to b…

Dear friends, It is hard to believe LEP 2017 was already a month ago.Many of you have asked to...

The New York Times - Canadian Lawmakers Say Pro-Russia Group Tried to Derail Sanctions Law

The New York Times - Canadian Lawmakers …

By DAN LEVIN and JO BECKER - OCTOBER 4, 2017As Canadian lawmakers took up legislation on Wedne...

Estonian Centre Update - Estonian Centre Communications Committee committed to sharing timely information

Estonian Centre Update - Estonian Centre…

Members of the Estonian Centre Communications committee met on Sept. 27 to continue their work in s...

FOTOD - Sibulatee puhvetite päev

FOTOD - Sibulatee puhvetite päev

Peipsi ääres vanausuliste külades muutub septembri ühel nädalavahetusel eriti rahvarohkeks. Uudista...

Kalev Estienne’s senior Aesthetic Group Gymnastics team going to Pan American Tournament

Kalev Estienne’s senior Aesthetic Group …

Kalev Estienne’s senior Aesthetic Group Gymnastics team is leaving September 28, 2017 to compete in...

They celebrated 100 years of the Communist Revolution, on Toronto City Hall Square

They celebrated 100 years of the Communi…

Among rusting transport crates we see communist sloganeering ready to sprung on the citizens of Tor...

The opposition won seats in Moscow election. Is Putin loosing his grip on Kremlin power?

The opposition won seats in Moscow elect…

Moscow officials boasted that the elections this September had been “the most honest elections ever...

FOTOD - Põhjakotka lipkonna koondused septembrikuu lõpul

FOTOD - Põhjakotka lipkonna koondused se…

30. septembril toimusid linnas Põhjakotka hundudel ja skautidel koondused. Eesti Skautide Liidu pea...

FOTOD - Eestlased Invictus Games'il - Mängude lõputseremoonia

FOTOD - Eestlased Invictus Games'il - Mä…

Laupäeva, 30. septembri 2017.a õhtul toimus Torontos, Air Canada Centre'is pidulik Invict...

FOTOD - Tšellist Silvia Ilves Eestist esines Torontos

FOTOD - Tšellist Silvia Ilves Eestist es…

Laupäeva, 30. septembri õhtul rõõmustas muusikasõpru Torontos imeline kontsert, kus solistiks tšell...

FOTOD - Oktoberfest'i PIDU EESTI MAJAS

FOTOD - Oktoberfest'i PIDU EESTI MAJAS

Laupäeval, 14. oktoobri 2017.a pärastlõunal toimus Toronto Eesti Majas lõbus sügisene Oktoberfest'i pidu, kus lauldi, tantsit...

Estonian Centre Update: Profile on Project Managers David Kalm and Rob Deutschmann

Estonian Centre Update: Profile on Project Managers David Kalm and Rob Deutsch…

Eesti keeles siit: Toronto Eesti Keskuse teade: Projektijuhtide tutvustus: David Kalm ja Rob Deutschmann.   Steering...

Technical Review of the Estonian House confirms that staying at the Estonian House is a viable and sound option

Technical Review of the Estonian House confirms that staying at the Estonian H…

On September 12th, 2017, an onsite review of the general condition of the Estonian House was conducted. The review was with respec...

Toronto Eesti Keskuse teade: Projektijuhtide tutvustus: David Kalm ja Rob Deutschmann.

Toronto Eesti Keskuse teade: Projektijuhtide tutvustus: David Kalm ja Rob Deut…

In english: Estonian Centre Update: Profile on Project Managers David Kalm and Rob DeutschmannToronto Eesti Keskuse projekti ...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

Tänupüha Montreali Jaani koguduses

Tänupüha Montreali Jaani koguduses

Pühapäeval, 1. oktoobril 2017 a. toimus Montreali eesti koguduse hoonetes eestlaste ja soomlaste üh...

T.E.S. Lasteaed külastas Whittamore’s Farmi

T.E.S. Lasteaed külastas Whittamore’s Fa…

T.E.S. Lasteaia külma ja märga trotsivad mudilased läksid 14. oktoobril väljasõidule Toronto lähist...

FOTOD - Oktoberfest'i PIDU EESTI MAJAS

FOTOD - Oktoberfest'i PIDU EESTI MAJAS

Laupäeval, 14. oktoobri 2017.a pärastlõunal toimus Toronto Eesti Majas lõbus sügisene Oktoberf...

Estonian Centre Update: Profile on Project Managers David Kalm and Rob Deutschmann

Estonian Centre Update: Profile on Proje…

Eesti keeles siit: Toronto Eesti Keskuse teade: Projektijuhtide tutvustus: David Kalm ja Rob...

Technical Review of the Estonian House confirms that staying at the Estonian House is a viable and sound option

Technical Review of the Estonian House c…

On September 12th, 2017, an onsite review of the general condition of the Estonian House was conduc...

FOTOD - UNGARI KINGITUS KANADA 150. a JUUBELIKS

FOTOD - UNGARI KINGITUS KANADA 150. a JU…

Tähistamaks Kanada riigi 150. aastapäeva tegi Ungari Suursaatkond järjekordselt haruldase kingituse...

Eesti ja Kanada lõikustänu ühisajastus

Eesti ja Kanada lõikustänu ühisajastus

FOTO 1:  UDUNE LÕKKESUITSU NOSTALGIA. Tallinnas kogunesid 8. oktoobril Põhja-Tallinna linnaosa...

Toronto Eesti Keskuse teade: Projektijuhtide tutvustus: David Kalm ja Rob Deutschmann.

Toronto Eesti Keskuse teade: Projektijuh…

In english: Estonian Centre Update: Profile on Project Managers David Kalm and Rob Deutschmann...

FOTOD - Kanada uus kindralkuberner Julie Payette vannutati ametisse

FOTOD - Kanada uus kindralkuberner Julie…

Kanada uus kindralkuberner Julie Payette vannutati pidulikult ametisse 2. oktoobril Kanada parlamen...

Hamiltoni Eesti Koolis algas uus tegevusaasta

Hamiltoni Eesti Koolis algas uus tegevus…

Eesti lipud lehvisid sügistuule käes Hamiltoni koguduse kirikla maja ees, tervitades õpilasi ja õpe...

St. Catharines’i Eesti Seltsi aastapeakoosolek

St. Catharines’i Eesti Seltsi aastapeako…

Koosolek toimus 16. septembril 2017 Ants Rannala kodus Niagara-on-the-Lake’is. Kohal oli 14 tegevli...

Tribute to Liberty Gratefully Accepts Estonian Contribution

Tribute to Liberty Gratefully Accepts Es…

TORONTO- Tribute to Liberty is pleased to announce the contribution of the Estonian government's ge...

Kanada noorte ajakirjanike tunnustamine

Kanada noorte ajakirjanike tunnustamine

Geoff Regan, Kanada parlamendi alamkoja spiiker ja Peteris Ustubs, Euroopa Liidu Suursaadik Kanadas...

LEP 2017 - Dear friends, It is hard to believe LEP 2017 was already a month ago.

LEP 2017 - Dear friends, It is hard to b…

Dear friends, It is hard to believe LEP 2017 was already a month ago.Many of you have asked to...

Estonian Centre Update - Estonian Centre Communications Committee committed to sharing timely information

Estonian Centre Update - Estonian Centre…

Members of the Estonian Centre Communications committee met on Sept. 27 to continue their work in s...

FOTOD - Sibulatee puhvetite päev

FOTOD - Sibulatee puhvetite päev

Peipsi ääres vanausuliste külades muutub septembri ühel nädalavahetusel eriti rahvarohkeks. Uudista...

Kalev Estienne’s senior Aesthetic Group Gymnastics team going to Pan American Tournament

Kalev Estienne’s senior Aesthetic Group …

Kalev Estienne’s senior Aesthetic Group Gymnastics team is leaving September 28, 2017 to compete in...

FOTOD - Põhjakotka lipkonna koondused septembrikuu lõpul

FOTOD - Põhjakotka lipkonna koondused se…

30. septembril toimusid linnas Põhjakotka hundudel ja skautidel koondused. Eesti Skautide Liidu pea...

Juhtkiri - Kohalike omavalitsuste valimised 2017

Juhtkiri - Kohalike omavalitsuste valimi…

Tulemused lühidalt: Keskerakond võitis 27.3% häältest üle Eesti kõikide 79 volikogude vali...

Kommentaar - INIMÕIGUSTE ÜLLAD AJAKOHASTAMISED

Kommentaar - INIMÕIGUSTE ÜLLAD AJAKOHAST…

Senini Euroopas ja Põhja-Ameerikas toimunu alusel võib järeldada, et juba pikemat aega on ...

Sild Eesti ja Soome vahel

Sild Eesti ja Soome vahel

Eestis lõppesid kohalikud valimised ning mitmel Tallinnas kandideerinud erakonnal oli mida...

Kommentaar - Kas Facebook on vene infosõja tööriist?

Kommentaar - Kas Facebook on vene infosõ…

Septembris kinnitas Facebook ehk maakeeli Palgeraamat (aitäh kirjanik Olev Remsule mõnusa ...

Juhtkiri - Peremees oma kodus

Juhtkiri - Peremees oma kodus

Igat iseseisvuspüüdlust tuleb kaaluda kontekstis. Kanadas Québec, selgelt riigi üks asutav...

Indrek Park: Eestlased on põlisrahvas, aga me peaksime end põlisrahvaks ka kuulutama

Indrek Park: Eestlased on põlisrahvas, a…

Sirje Kiini usutlus Indiana ülikooli keeleteadlase dr Indrek Pargiga.Sirje Kiin: Eestlased...

The New York Times - Canadian Lawmakers Say Pro-Russia Group Tried to Derail Sanctions Law

The New York Times - Canadian Lawmakers …

By DAN LEVIN and JO BECKER - OCTOBER 4, 2017As Canadian lawmakers took up legislation...

They celebrated 100 years of the Communist Revolution, on Toronto City Hall Square

They celebrated 100 years of the Communi…

Among rusting transport crates we see communist sloganeering ready to sprung on the citize...

The opposition won seats in Moscow election. Is Putin loosing his grip on Kremlin power?

The opposition won seats in Moscow elect…

Moscow officials boasted that the elections this September had been “the most honest elect...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

TEADAANNE
"TÄHTRAAMAT"

 

Koostamisel on „Eesti Elu“ 2018
Tähtraamat/ kalender. 

Palume teie abi, et kalender/tähtraamatus
ilmuvad organisatsioonide/institutsioonide
nimed, esindajad, nendega seonduvad
aadressid jms. oleksid õiged.

Palun teatage
muudatustest/parandustest

„Eesti Elu“ kontorisse
hiljemalt 15. novembriks k.a.

Informatsioon saatke aadressil
3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2;
epost: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
tel. 416-733-4550; fax 416-733-0944.
Kuulutused: Eesti Elu kontorisse või
Ilme Lillevars, tel. 416-994-5748,
epost: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 


 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • e-store'is Toronto Eesti Majas (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

TEADAANNE
"TÄHTRAAMAT"

 

Koostamisel on „Eesti Elu“ 2018
Tähtraamat/ kalender. 

Palume teie abi, et kalender/tähtraamatus
ilmuvad organisatsioonide/institutsioonide
nimed, esindajad, nendega seonduvad
aadressid jms. oleksid õiged.

Palun teatage
muudatustest/parandustest

„Eesti Elu“ kontorisse
hiljemalt 15. novembriks k.a.

Informatsioon saatke aadressil
3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2;
epost: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
tel. 416-733-4550; fax 416-733-0944.
Kuulutused: Eesti Elu kontorisse või
Ilme Lillevars, tel. 416-994-5748,
epost: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - Fax: 416-733-0944 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by CyberQA & Confirmo