Logi sisse läbi:

Kommentaar - EESTLASTEL ON AEG HAKATA EESTI VABARIIGIS ELAMA


Enamus eestlasi ja Nõukogude Liidu venekeelseid kodanikke (edaspidi üldistavalt venelased), kellele Eesti Vabariik andis, ilma eestlastelt heakskiitu küsimata ja saamata, alalise elamisloa, on 25 aastat elanud Eesti Vabariigis, arvatavasti uskudes, et eestlased on tahtnud alati venelastega koos elada ja on elanudki. Nii on arvanud haritlased ja keelteoskajad, kuid ka need, kes maailmas juhtunu vastu ei ole huvi tundnud või pole osanud juhtunut hinnata. Aastal 1939 teadsid nii Nõukogude Liidu kui Eesti Vabariigi nimel toimijad, et mõlemad on suveräänsed riigid, mida eraldab Tartu rahulepingus väga üksikasjaliselt määratud riigipiir ning et Venemaa on selles lepingus loobunud igaveseks ajaks kõigist õigustest, mis Venemaal kunagi on olnud eestlaste ja nende maa suhtes.

Toona olid eestlased uhked ja õnnelikud, et olid saanud elada Eesti Vabariigis. Selle olemise lõpetas väga räigelt Nõukogude Liit Eesti okupeerimisega juunis 1940 ning Eesti muutmise Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi nime kandvaks Nõukogude Liidu osaks. Ligi pool sajandit kestnud okupatsiooni ajal Nõukogude Liit hukkas väga suurel hulgal süütuid eestlasi, küüditas mitukümmend tuhat eestlast Venemaa ülimalt ebainimlikesse orjalaagritesse, hävitas täielikult Eesti olemise eeskujulik põllumajanduslik riik ning saatis üle 400 000 Nõukogude Liidu kodaniku genotsiidi teostamiseks Eestisse elama.

Kuni augustini 1991 jäi Eesti Vabariik püsima de jure staatuses. Siis õnnestus eestlastel maailmale teatada, et Eesti Vabariigi iseseisvus on taastatud. Mida mõtlesid siis venekeelsed Nõukogude Liidu kodanikud, kelle arv ENSV elanikest oli selleks ajaks kasvanud peaaegu 40-le protsendile? Tuntud vene haritlane Oleg Pissarenko meenutab augustis 1991 kuuldud venelasest isa oma pojale rääkimas: „Vaata, poeg, nüüd on asjad läinud nii, et hakkame elama Eesti Vabariigis."(Postimees 12.05.17). Ilmselt oli toona Eestis palju venelasi, kes tolle isaga samamoodi mõtlesid, kuid veelgi rohkem oli arvatavasti neid, kes ekslikult arvasid ja ikka veel arvavad, et okupeeritud riigis pikka aega elamine õigustab kõiki genotsiidi teostajaid olla üks Eesti Vabariigi põhirahvus.

Eesti iseseisvuse taastajad olid kas liiga arad või ülikuulekalt tahtsid täita lääneriikides olevate sõprade soovitusi ega julgenud iseseisvuse taastamise deklaratsioonis kinnitada, et nüüd hakkame elama Eesti Vabariigis, nagu elati okupatsioonieelsel ajal. Kõik iseseisvuse taastajate ametijärglased, kes on üle 25 aasta kestnud perioodil saanud võimul olla ning need, kes on neid võimule valinud, pole ilmselt justkui tahtnud Eesti Vabariiki eestlaste omandiks pidada. Osa sellepärast, et see võib oluliselt vähendada nende isikliku karjääri võimalusi Euroopa Liidu monstrumbürokraatia ametnikuna. Osa, ilmselt koos kõige kõrgemal tasandil olijatega, on vist kõike Eestiga juhtunut alates septembrist 1939 pidanud ajalooliseks paratamatuseks ning tulevikule keskendumist takistavaks. Välistatud pole ei kosmopoliitsed või teised ideoloogilised veendumused ega isiklik kasu. Päris tõenäoselt võib arvata, et meie kõige kõrgema tasandi esindajad ei usu ega pole uskunud, et Eesti sõprade ja Euroopa Liidu juhtkonna hulgas võiks olla kommunistliku ideoloogia õigustajaid ja/või Venemaa huvides toimijaid.

Okupatsioonieelse Eesti Vabariigi ainult osalist taastamist on õigustatud sellega, et: Venemaa ei hakkaks iialgi heastama kahjusid, mida Nõukogude Liit tekitas eestlastele ja nende maale, Tartu rahulepingus määratu kõige tähtsama sätte täitmata jätmise, okupatsiooni ja genotsiidiga; Venemaa ei paneks Eesti-Vene riigipiiri tähiseid tagasi okupatsioonieelsetesse paikadesse; lääneriikide kõrgemad esindajad on pidanud Eestile kasulikuks kõik siia elama saadetud Nõukogude Liidu kodanikud ja nende järglased kiiresti „uuteks eestlasteks" sulandada. Mõistmata, et inimesed muudavad oma rahvuslikku kuuluvust vaid siis, kui nad seda ise soovivad, mitte nii nagu integratsiooniprogrammid määravad. Ja nii ongi erakondade ees- ja tagatubades otsustatud: jätame okupatsioonieelse Eesti Vabariigi taastamata ning reformeerime Nõukogude Liidu poolt vägivaldselt loodud, Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi nime kandva Nõukogude Liidu haldusühiku, turumajanduslikuks ja kaherahvuseliseks riigiks.

Ent ometi on veel rahva ja ka võimul olnute ja olijate hulgas neid, kelle vanemad on neile rääkinud okupatsioonieelsest ajast nii, nagu rahvas toda aega oli hinnanud ning sellest, et rohkem kui 60 000 eesti meest võitlesid aastal 1944 kangelaslikult takistamaks Nõukogude Liidu vägedel Eesti vallutada, enne kui Ameerika Ühendriikide ja Inglismaa väed eestlastele appi saabuvad. Riigivõim ja peavoolu meedia on okupatsioonieelse Eesti osalisel taastamisel innukalt halvustanud peaaegu kõike, mida sakslaste ja venelaste ikkest vabastatud rahvas oli teinud oma riigi majanduse ja kultuuri arendamisel silmapaistvalt edukaks Euroopa riigiks. Täiesti olematuks on vaikitud eesti meeste võitlused Eesti vabaduse nimel ning okupatsiooniaastate passiivne vastupanu venestamisele ja metsavendade lahingud Nõukogude Liidu sisekaitse vägedega. Kuna rahvusliku iseteadvuse arendamise asemel on keskendutud „kodakondsus patriotismi" tähtsaks pidamisele, siis on olematuks vaikitud ka okupatsiooniaegsed koolinoorte venestamise vastased tegevused.

Okupatsioonieelses Eestis elas sakslasi, venelasi, juute ja rannarootslasi. Kõik võisid oma emakeelt ja kultuuri viljeleda ja keegi neist ei saanud kurta, et neid oleks diskrimineeritud nende rahvuse tõttu. Siis ei pidanud riigivõim vajalikuks rahvastikuministri olemasolu ega kulukaid lõimimiskavasid ja nende rakendamisi; ei venekeelset rahvusringhäälingu osakonda; ei elanike eestimaalasteks pidamist ega nende liigitamist eesti kodukeelega eestlasteks ja vene kodukeelega eestlasteks (küsimata venelastelt, kas neile meeldib eestlaseks pidamine); ei kakskeelseid reklaame ja ettevõtete teadaandeid. Siis oli Eestil eesti nägu, nüüd seda enam ei ole. Kuid seda ehk ei olegi vaja, sest meile on ju kinnitatud, et kui kõigi vähemuste, eriti aga seksuaalvähemuste, inimõigused on eurodirektiivide kohaselt tagatud, siis ongi kõik väga hästi.
Eestlased võiksid nüüd läänemaiste sõprade kahjulikud nõuanded täitmata jätta ja Euroopa Liidu direktiivide kohasteks eurolasteks mitte muunduda ning lõpetada Eesti Vabariigi täielik taastamine. Aastal 1991 said siinsete venelaste arukad esindajad aru, et okupatsiooniaeg on lõppenud ja nüüd tuleb hakata elama Eesti Vabariigis. Mitte ükski okupatsioon ei saa olla ajalooline paratamatus. Nõukogude Liidul puudus vajadus ja õigus Ida-Euroopa riike oma hävitavas haardes hoidmiseks poole sajandi vältel. Mitte ühtegi genotsiidi varianti pole võimalik tagantjärele kaherahvuselise riigi loomiseks tunnustada, ka mitte siis, kui ühe riigi võim on genotsiidi teostajaile andnud alatise elamisloa pärast seda, kui nad on ligemale 50 aastat head elu nautides Nõukogude Liidu poolset rahvuste hävitamise eesmärki täitnud. Need kaks eespool esitatud väidet kinnitavad, et Eesti Vabariik on järjekestev ühe rahvuse poolt aastal 1918 loodud rahvusriik.

Lähtudes sellest, et Eesti Vabariigis okupatsioonieelsel ajal elanud välismaalasi mingil viisil ei diskrimineeritud, on igati tõenäoline, et kui eestlased hakkavad oma riiki ainuperemehena valitsema ning annavad Eestile tagasi eesti näo, siis ei muutu Eestile lojaalsete venelaste elu siin mitte mingil viisil inimõigusi rikkuvaks ega majanduslikult eestlaste elust halvemaks. Loomulikult tuleb neil ise oma emakeele ja kultuuri viljelemist korraldada ning loobuda Nõukogude Liidu poolt tehtud inimsusevastaste kuritegude avalikust ülistamistest Eesti territooriumil.

Eestlased ei saa iialgi rahvusena püsima jääda, kui erakonnad, võimul olijad ning peavoolu meedia jäärapäiselt usuvad, et kahte, sajandite vältel väga erineva mentaliteedi ja veendumustega elanud rahvust, saab meelitamise, sundimise ja Euroopa Liidu inimõiguste direktiivide abil kokku sulandada üheks rahvuseks – ilma Eesti Vabariigi põhiseaduse mitmeid sätteid kardinaalselt teistsugusteks muutmata. Ilmselgelt ei saa kokkusulandamine tekitada uut keelt ning kakskeelsus kõigis eluvaldkondades on hädavajalik. Ajapikku jääb domineerivaks üks keel, sest osa Vabariigi kodanikke ei hakkagi teise rahvuse keelt õppima - ilmselt need, kes ajaloo vältel on millegi uue õppimist vähe tähtsaks pidanud. Ja nii ongi eestlased taas olukorras, kus nad olid aastatel 1945 kuni 1990.


Harri Kivilo
Eesti film SANGARID EL filmifestivalil Torontos 23. novembril

Eesti film SANGARID EL filmifestivalil Torontos 23. novembril

Eesti film “Sangarid” (Dissidents) linastub Euroopa Liidu riikide diplomaatiliste esinduste korraldusel toimuval filmifestivalil T...

Dokumentalist Helga Merits sai Balti Ühtsuse medali

Dokumentalist Helga Merits sai Balti Ühtsuse medali

Tallinnas kogunesid 10. novembril Balti Assamblee 36. ja Balti Nõukogu 23. Istungjärgule Balti riikide parlamentide esindajad, spi...

Baltikanadalaste sümpoosion

Baltikanadalaste sümpoosion

See ulatuslik ja huvipakkuv üritus leidis aset Tartu College’i saalis laupäeval, 11. novembril. Korraldavad organisatsioonid, mill...

EstDocs wrap-up: A reflection of the lives that have shaped our culture

EstDocs wrap-up: A reflection of the lives that have shaped our culture

It’s the weekend after EstDocs – Toronto’s Estonian Documentary Film Festival – and I am processing the diverse, challenging and i...

Üleskutse kaasmaalastele

Üleskutse kaasmaalastele

Head kaasmaalased – väärtustame meie ühiskonna- ja kultuuritegelaste mälestust!Lähiajal tähistataks...

EL filmifestival Torontos 9.-23. novembrini

EL filmifestival Torontos 9.-23. novembr…

Euroopa Liidu riikide diplomaatiliste esinduste korraldusel 9.-23. novembrini toimuv filmifestival ...

Marko Mäetamm “Artist Talk” Hamiltonis ja Torontos

Marko Mäetamm “Artist Talk” Hamiltonis j…

Mitmete auhindadega tunnustatud külaliskunstnik Marko Mäetamm Eestist esineb Artist Talk raames Ham...

Kommentaar - Kohalikud valimised pole ainult kohaliku tähendusega

Kommentaar - Kohalikud valimised pole ainult kohaliku tähendusega

Oktoobris toimunud Eesti kohalike omavalitsuste valimiste tulemused on nüüdseks settinud ja paika loksunud nii külades kui linnade...

Juhtkiri - Surmav sõltuvus

Juhtkiri - Surmav sõltuvus

Kanada on keset opioididekriisi. Valuvaigistajatena on oopiumi sisaldavad ning sünteetiliste ühenditega rohud meditsiiniliselt lei...

Caption Ottawa EU Film fest

Caption Ottawa EU Film fest

The 32nd European Union Film Festival in Ottawa will run from November 17 to December 5 at the National Art Musuem. “Sangarid” (Di...

The play ‘Klarissa kirjad’ will be presented on November 24, at 2.00 and 7.30 pm, at Estonian House.

The play ‘Klarissa kirjad’ will be presented on November 24, at 2.00 and 7.30 …

The play ‘Klarissa kirjad’ will be presented on November 24, at 2.00 and 7.30 pm, at Estonian House. The play, written and directe...

SÄRAV VALIK EESTI MUUSIKUID TULEB ESINEMA TORONTOSSE ESTONIAN MUSIC WEEK’ILE 24.-29. MAIL 2018

SÄRAV VALIK EESTI MUUSIKUID TULEB ESINEMA TORONTOSSE ESTONIAN MUSIC WEEK’ILE 2…

30. novembril 2017 kell 6 pl toimub Estonian Music Week’i esitlusüritus Tartu College’is (310 Bloor St. W.). EMW on üks suuremaid ...

Kanada päevik - Mälestades

Kanada päevik - Mälestades

Kirjutasin aprillis päeviku, mis rõhutas Vimy mäeseljaku lahingute saja-aastast tähtpäeva. Seda taas üle lugedes märkasin, et plus...

Pärnu-Jaagupi Vabadussamba lugu

Pärnu-Jaagupi Vabadussamba lugu

Pärnu-Jaagupi muinsuskaitse seltsi esimees Mati Rosenstein koos oma kaastöötajatega Halinga turvakodust Urve ja Rain Lehispuuga an...

A CONVERSATION WITH HON. JOHN MCKAY ON CANADA’S CONTRIBUTION TO NATO’S OPERATION REASSURANCE IN LATVIA & KREMLIN DISINFORMATION IN CANADA - NOVEMBER 26, 4PM, TARTU   COLLEGE

A CONVERSATION WITH HON. JOHN MCKAY ON CANADA’S CONTRIBUTION TO NATO’S OPERATI…

TORONTO - The Estonian Central Council in Canada, in partnership with the Baltic Federation of Canada, invites all communit member...

Awaiting a visit

Awaiting a visit

Estonians visit and light candles on the graves of loved ones on 2. november, hingede/päev (All Souls Day), as do many Europeans o...

“Don’t put your eggs in one basket”

“Don’t put your eggs in one basket”

One should not concentrate all efforts and resources in one area as one could lose everything.A community can only thrive when its...

Due Diligence continued Part 9 - Estonian House

Due Diligence continued Part 9 - Estonian House

Property owners in favour of the Broadview Development Plan and those, like Estonian House, looking for relief from its restrictio...

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Good progress has been made on many stages of due diligence work

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Good progress has been made on many stages of…

The Estonian Centre Project team is pleased to report that work related to the due diligence process is progressing well.There are...

Üleskutse kaasmaalastele

Üleskutse kaasmaalastele

Head kaasmaalased – väärtustame meie ühiskonna- ja kultuuritegelaste mälestust!Lähiajal tähistataks...

EL filmifestival Torontos 9.-23. novembrini

EL filmifestival Torontos 9.-23. novembr…

Euroopa Liidu riikide diplomaatiliste esinduste korraldusel 9.-23. novembrini toimuv filmifestival ...

Marko Mäetamm “Artist Talk” Hamiltonis ja Torontos

Marko Mäetamm “Artist Talk” Hamiltonis j…

Mitmete auhindadega tunnustatud külaliskunstnik Marko Mäetamm Eestist esineb Artist Talk raames Ham...

European Union  Film Festival Estonian film – The Dissidents

European Union Film Festival Estonian f…

The Estonian feature film ‘The Dissidents’ (‘Sangarid’) will be screened on Thursday, November 23, ...

Eesti film SANGARID EL filmifestivalil Torontos 23. novembril

Eesti film SANGARID EL filmifestivalil T…

Eesti film “Sangarid” (Dissidents) linastub Euroopa Liidu riikide diplomaatiliste esinduste korrald...

Teatrietendus “Klarissa kirjad” – 24. novembril Eesti Majas

Teatrietendus “Klarissa kirjad” – 24. no…

Pärast novembri alguses toimuvat kaht filmifestivali – estdocs ja sellele vahetult järgnevat EU fil...

The play ‘Klarissa kirjad’ will be presented on November 24, at 2.00 and 7.30 pm, at Estonian House.

The play ‘Klarissa kirjad’ will be prese…

The play ‘Klarissa kirjad’ will be presented on November 24, at 2.00 and 7.30 pm, at Estonian House...

AWARD WINNING ESTONIAN ARTIST MARKO MÄETAMM -  The Hamilton Artists Inc. Residency Program at the Cotton Factory 2-25 November, 2017

AWARD WINNING ESTONIAN ARTIST MARKO MÄET…

Hamilton, ON. October 18, 2017 – The internationally renowned artist, Marko Mäetamm will be hosted ...

Projektikonkursid väliseesti kultuuriühingutele EV juubeliaastaks

Projektikonkursid väliseesti kultuuriühi…

27. oktoobril kuulutati välja Eesti Vabariik 100 ja rahvuskaaslaste programmi projektikonkursid, mi...

LÕBUS JÕULUDE OOTEL PÄRASTLÕUNA Eesti Majas

LÕBUS JÕULUDE OOTEL PÄRASTLÕUNA Eesti Ma…

Neljapäeval, 30. novembril on Eesti Maja suures saalis jõulueelne Lõbus pärastlõuna, kuhu ootame me...

Sõna on jõuluvanal: olen teel Eesti Majja

Sõna on jõuluvanal: olen teel Eesti Majj…

Kes koputab? Mina – jõuluvana. Kus? Toronto Eesti Maja ukse ees. Millal? Laupäeval, 9. detsembril 2...

Estonia’s Centennial Celebration  on Saturday, February 24, 2018 at Nathan Phillips Square and Sheraton Centre

Estonia’s Centennial Celebration on Sat…

What a lucky break that Estonia’s 100th birthday, February 24th 2018, falls on a Saturday!What that...

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Good progress has been made on many stages of due diligence work

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Good pr…

The Estonian Centre Project team is pleased to report that work related to the due diligence proces...

Update from the Toronto Estonian Society’s EV100 “juubelikomitee”!

Update from the Toronto Estonian Society…

Osgoode Ballroom (seating 600) has now been secured at the Sheraton Centre for Estonia’s Centennial...

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - Jätkusuutlikkuse uurimises on tehtud mitmeid edusamme

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - J…

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - Jätkusuutlikkuse uurimises on tehtud mitmeid edusammeEesti K...

Sõna on jõuluvanal: olen teel Eesti Majja

Sõna on jõuluvanal: olen teel Eesti Majj…

Kes koputab? Mina – jõuluvana. Kus? Toronto Eesti Maja ukse ees. Millal? Laupäeval, 9. detsembril 2...

EFC Draw winners attend “Soviet Hippies” at EstDocs!

EFC Draw winners attend “Soviet Hippies”…

Estonian Foundation of Canada (EFC) held a donor draw during the spring fundraising appeal for a pa...

Etendused Albertas

Etendused Albertas

Eesti kultuur hakkab läbi lööma Alberta populaarsetes üritustes. Nii peeti Edmontonis kevadel eesti...

FOTOD - Läti Vabariigi 99. aastapäeva tähistamine Ottawas

FOTOD - Läti Vabariigi 99. aastapäeva tä…

Läti erksate rahvusvärvidega kaunistatud Ottawa City Hall’i Jean Pigott Place suur saal oli teisipä...

Ottawas tuleb 32. EL filmifestival

Ottawas tuleb 32. EL filmifestival

Ottawa 32. Euroopa Liidu Filmifestivali medialaunch toimus neljapäeval, 9. novembril Euroopa Liidu ...

Marko Mäetamm “Artist Talk” Hamiltonis ja Torontos

Marko Mäetamm “Artist Talk” Hamiltonis j…

Mitmete auhindadega tunnustatud külaliskunstnik Marko Mäetamm Eestist esineb Artist Talk raames Ham...

FOTOD - Remembrance Day 2017 Port Credit'is

FOTOD - Remembrance Day 2017 Port Credit…

Laupäeval, 11. novembril 2017.a toimus Canadas Remembrance Day (veteranide päeva) tähistamine. Lisa...

Juhtkiri - Ohjeldamatud püssimehed

Juhtkiri - Ohjeldamatud püssimehed

USA põhikirjas seisab selgelt, et kodanikul on õigus relva kanda. Selleks, et kaitsta kodu ja ühisk...

Eesti Maja mured ja tulevik

Eesti Maja mured ja tulevik

Toronto Eesti kogukonnas teeb mulle muret 4Org (madisonlaste) „parteilik“ suhtumine, mis on eriti a...

Teadmiseks Eesti ID-kaartide teemal

Teadmiseks Eesti ID-kaartide teemal

Vabariigi Valitsus otsustas eelmisel nädalal peatada turvariskiga ID-kaartide sertifikaadid.Sellest...

EESTI HETKED - Kadugu kõdu! Kilekotis?

EESTI HETKED - Kadugu kõdu! Kilekotis?

Igal sügisel on suur rõõm kogeda lehtede värve ja kelmikat kullasadu, kõdulõhna ja kõiki muid tored...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Vale

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Vale

Ega mina linna peal ringi liikuvaid kuulujuttusi ei kuula. Kus ma saangi kuulda, ma ei käi ju kuski...

KLARISSA KIRJAD

KLARISSA KIRJAD

Teatrietendus 24. novembril kell 2 pl ja kell 7.30 õ Toronto Eesti Maja saalis Mängivad näitle...

KAJAKATE TÄHELEND LÕPPES EDUKALT

KAJAKATE TÄHELEND LÕPPES EDUKALT

Augustis USA idarannikul viibinud neli Eesti skautlikku noortejuhti jõusid ilusti Eestisse tagasini...

Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas pidas aastakoosolekut

Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas …

Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas (ESGMK) pidas laupäeval, 28. oktoobril Toronto Eesti Maja n...

Jõulude-eelne Lõbus pärastlõuna varsti käes

Jõulude-eelne Lõbus pärastlõuna varsti k…

Neljapäeval, 30. novembril on Eesti Maja suures saalis jõulueelne Lõbus pärastlõuna, kuhu ootame me...

Pillerkaar performed at Octoberfest Festival in Virginia

Pillerkaar performed at Octoberfest Fest…

Despite rain and cooler weather, Pillerkaar, Estonian Folk Dancers of the Washington DC Metro Area,...

Kanada eestlased Anneli Andre-Barrett ja Urve Tamberg osalesid PEN International konverentsil Ukrainas

Kanada eestlased Anneli Andre-Barrett ja…

18.-21. septembrini toimus Ukrainas Lvivis PEN International 83. Kongress, kus lisaks rohketele del...

Heritage Matters: Toronto Estonian House and Heritage in Toronto

Heritage Matters: Toronto Estonian House…

It is a cautiously exciting time for heritage in Toronto. A role for cultural communities such as E...

Kommentaar - Mõtteid kaasaja poliitikast aastal 2017

Kommentaar - Mõtteid kaasaja poliitikast…

Ameerika 2016 aasta valimiskampaania on seljataga, kuid sellega seotud poliitiline võitlus pole pal...

Any parallels between Catalonia and Ida-…

The debate about situational equivalency hasn’t been overheated and hasn’t consumed most of Estonia...

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Good progress has been made on many stages of due diligence work

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Good progress has been made on many stages of…

The Estonian Centre Project team is pleased to report that work related to the due diligence process is progressing well.There are...

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - Jätkusuutlikkuse uurimises on tehtud mitmeid edusamme

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - Jätkusuutlikkuse uurimises on tehtud mi…

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - Jätkusuutlikkuse uurimises on tehtud mitmeid edusammeEesti Keskuse projekti meeskonnal on h...

Eesti Maja mured ja tulevik

Eesti Maja mured ja tulevik

Toronto Eesti kogukonnas teeb mulle muret 4Org (madisonlaste) „parteilik“ suhtumine, mis on eriti autokraatlik ja propagandalik. K...

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - Linnaosa koosolekul tutvustati kohalikele elanikele projekti kavandeid

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - Linnaosa koosolekul tutvustati kohalike…

30.oktoobri õhtul kogunesid ümbruskonna maksumaksjad Tartu College’isse, kus toimus uue Eesti Keskuse projekti esitamine.Osalejad ...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

Baltikanadalaste sümpoosion

Baltikanadalaste sümpoosion

See ulatuslik ja huvipakkuv üritus leidis aset Tartu College’i saalis laupäeval, 11. novembril. Kor...

EstDocs wrap-up: A reflection of the lives that have shaped our culture

EstDocs wrap-up: A reflection of the liv…

It’s the weekend after EstDocs – Toronto’s Estonian Documentary Film Festival – and I am processing...

A CONVERSATION WITH HON. JOHN MCKAY ON CANADA’S CONTRIBUTION TO NATO’S OPERATION REASSURANCE IN LATVIA & KREMLIN DISINFORMATION IN CANADA - NOVEMBER 26, 4PM, TARTU   COLLEGE

A CONVERSATION WITH HON. JOHN MCKAY ON C…

TORONTO - The Estonian Central Council in Canada, in partnership with the Baltic Federation of Cana...

“Don’t put your eggs in one basket”

“Don’t put your eggs in one basket”

One should not concentrate all efforts and resources in one area as one could lose everything.A com...

Due Diligence continued Part 9 - Estonian House

Due Diligence continued Part 9 - Estonia…

Property owners in favour of the Broadview Development Plan and those, like Estonian House, looking...

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Good progress has been made on many stages of due diligence work

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Good pr…

The Estonian Centre Project team is pleased to report that work related to the due diligence proces...

Update from the Toronto Estonian Society’s EV100 “juubelikomitee”!

Update from the Toronto Estonian Society…

Osgoode Ballroom (seating 600) has now been secured at the Sheraton Centre for Estonia’s Centennial...

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - Jätkusuutlikkuse uurimises on tehtud mitmeid edusamme

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - J…

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - Jätkusuutlikkuse uurimises on tehtud mitmeid edusammeEesti K...

Sõna on jõuluvanal: olen teel Eesti Majja

Sõna on jõuluvanal: olen teel Eesti Majj…

Kes koputab? Mina – jõuluvana. Kus? Toronto Eesti Maja ukse ees. Millal? Laupäeval, 9. detsembril 2...

EFC Draw winners attend “Soviet Hippies” at EstDocs!

EFC Draw winners attend “Soviet Hippies”…

Estonian Foundation of Canada (EFC) held a donor draw during the spring fundraising appeal for a pa...

FOTOD - Läti Vabariigi 99. aastapäeva tähistamine Ottawas

FOTOD - Läti Vabariigi 99. aastapäeva tä…

Läti erksate rahvusvärvidega kaunistatud Ottawa City Hall’i Jean Pigott Place suur saal oli teisipä...

FOTOD - Remembrance Day 2017 Port Credit'is

FOTOD - Remembrance Day 2017 Port Credit…

Laupäeval, 11. novembril 2017.a toimus Canadas Remembrance Day (veteranide päeva) tähistamine. Lisa...

Eesti Maja mured ja tulevik

Eesti Maja mured ja tulevik

Toronto Eesti kogukonnas teeb mulle muret 4Org (madisonlaste) „parteilik“ suhtumine, mis on eriti a...

Teadmiseks Eesti ID-kaartide teemal

Teadmiseks Eesti ID-kaartide teemal

Vabariigi Valitsus otsustas eelmisel nädalal peatada turvariskiga ID-kaartide sertifikaadid.Sellest...

KAJAKATE TÄHELEND LÕPPES EDUKALT

KAJAKATE TÄHELEND LÕPPES EDUKALT

Augustis USA idarannikul viibinud neli Eesti skautlikku noortejuhti jõusid ilusti Eestisse tagasini...

Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas pidas aastakoosolekut

Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas …

Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas (ESGMK) pidas laupäeval, 28. oktoobril Toronto Eesti Maja n...

Jõulude-eelne Lõbus pärastlõuna varsti käes

Jõulude-eelne Lõbus pärastlõuna varsti k…

Neljapäeval, 30. novembril on Eesti Maja suures saalis jõulueelne Lõbus pärastlõuna, kuhu ootame me...

Kanada eestlased Anneli Andre-Barrett ja Urve Tamberg osalesid PEN International konverentsil Ukrainas

Kanada eestlased Anneli Andre-Barrett ja…

18.-21. septembrini toimus Ukrainas Lvivis PEN International 83. Kongress, kus lisaks rohketele del...

Kommentaar - Kohalikud valimised pole ainult kohaliku tähendusega

Kommentaar - Kohalikud valimised pole ai…

Oktoobris toimunud Eesti kohalike omavalitsuste valimiste tulemused on nüüdseks settinud j...

Juhtkiri - Surmav sõltuvus

Juhtkiri - Surmav sõltuvus

Kanada on keset opioididekriisi. Valuvaigistajatena on oopiumi sisaldavad ning sünteetilis...

Kanada päevik - Mälestades

Kanada päevik - Mälestades

Kirjutasin aprillis päeviku, mis rõhutas Vimy mäeseljaku lahingute saja-aastast tähtpäeva....

Pärnu-Jaagupi Vabadussamba lugu

Pärnu-Jaagupi Vabadussamba lugu

Pärnu-Jaagupi muinsuskaitse seltsi esimees Mati Rosenstein koos oma kaastöötajatega Haling...

Awaiting a visit

Awaiting a visit

Estonians visit and light candles on the graves of loved ones on 2. november, hingede/päev...

Juhtkiri - Ohjeldamatud püssimehed

Juhtkiri - Ohjeldamatud püssimehed

USA põhikirjas seisab selgelt, et kodanikul on õigus relva kanda. Selleks, et kaitsta kodu...

EESTI HETKED - Kadugu kõdu! Kilekotis?

EESTI HETKED - Kadugu kõdu! Kilekotis?

Igal sügisel on suur rõõm kogeda lehtede värve ja kelmikat kullasadu, kõdulõhna ja kõiki m...

Kommentaar - Mõtteid kaasaja poliitikast aastal 2017

Kommentaar - Mõtteid kaasaja poliitikast…

Ameerika 2016 aasta valimiskampaania on seljataga, kuid sellega seotud poliitiline võitlus...

Any parallels between Catalonia and Ida-…

The debate about situational equivalency hasn’t been overheated and hasn’t consumed most o...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • e-store'is Toronto Eesti Majas (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

Sündmuste kalender

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Toronto Eesti Maja /Eesti Keskus

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - Fax: 416-733-0944 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by CyberQA & Confirmo