Logi sisse läbi:

FOTOD - Kotkajärve Metsaülikoolis arutati Eesti tulevikku

Metsaülikolli tiitli ja aumärgi pikaaegne kandja Sirje Kiin ja selle hiliseim väljateeninu Indrek Park. Foto: Mölder (2017)Metsaülikolli tiitli ja aumärgi pikaaegne kandja Sirje Kiin ja selle hiliseim väljateeninu Indrek Park. Foto: Mölder (2017)
Tänavu 50. korda toimunud Kotkajärve Metsaülikoolis Kanadas, Muskokas olid terve nädala kestnud arutelude peateemadeks põlisrahvaste väljavaated, tehnoloogia ja küberkaitse, kuid pea kõik arutelud jõudsid lõpuks välja ikka Eesti tuleviku küsimusteni. Kui kodumaal Kääriku Metsaülikoolis oli tänavu peateemaks Hirm, siis Kotkajärvel kujunes sõnumiks siiski Lootus. Oma aruteludes püüdsime sõnastada vahendeid ja meetodeid, kuidas lootusrikkasse tulevikku jõuda.

Indiana Ülikooli keeleteadlane Indrek Park, kes on Põhja-Ameerika põlisrahvaste keelte päästja ja etnoloog, tegeleb viie keelega – arikara, hidatsa, lakota, assiiniboini ja mandani keeltega. Ta on kirjutanud arikara keele grammatika ja koostab neile esimest sõnaraamatut, just samal kombel, nagu neli sajandit tagasi muutsid baltisaksa estofiilid ja pastorid eesti keele suulisest keelest kirjakeeleks. Indrek Park andis põhjaliku ülevaate ÜRO põlisrahvaste konventsioonist ja sellest, kuidas just selline rahvusvaheliselt tunnustatud põlisrahva staatus (koos vastavate tingimuste ja õigustega) on aidanud põlisrahvastel säilitada oma keelt, kultuuri ja loodust. Järgnenud elavast arutelust koorus välja Kotkajärve Metsaülikooli foorumi ettepanek kaaluda ka eesti rahva tunnistamist põlisrahvaks oma ajaloolisel keelelisel ja geograafilisel territooriumil. Ametlik põlisrahva staatus kaitseks meid tulevikus tõhusamalt kaasaja rahvaste rändesurve eest ning aitaks paremini kaitsta emakeelt ja loodust.

Kanada Ontario maakonnavalitsuse keskkonnateadlane ja nõunik põlisrahvaste küsimustes Linda Norheim-Brookes rääkis, kuidas on Kanada valitsus eri aegadel kohelnud oma põlisrahvaid, sh Métis rahvast, kes on 17. sajandi eurooplaste ja Kanada põlisrahva segaverelised järeltulijad. Oluline järeldus oli, et just põlisrahva põhiseaduslik ning rahvusvaheliselt tunnustatud staatus annab Kanada põlisrahvaile kindluse nende tuleviku suhtes, sest nii valitsusel kui ettevõtjatel ja korporatsioonidel on seadusega ette nähtud kohustus konsulteerida põlisrahvaga, kui mistahes kavandatavad projektid võivad puudutada, mõjutada või kahjustada põlisrahvaste põhiseaduslikke õigusi, nende keelt, kultuuri ja looduskaitset.

Toronto muusik ja muusikaterapeut Rosemarie Lindau leidis oma ettekandes „Pärismaalaste laul" mitmeid ühisjooni Eesti rahvakultuuri (näiteks setu rahvalaulude) ja Kanada põlisrahvaste kultuuri vahel; ühist leidus nii lauludes, rütmides kui trummimängus. Eesti noorim lõõtsakuningas Ott Leitham pidas toreda muusikalise loengu eesti lõõtspilli ehitusest, erinevatest mängustiilidest, häälestusest ja meie kuulsatest pilliloojatest.

Eesti trükimuuseumi peavarahoidja, arheoloog Mana Kaasik andis ülevaate looduslike pühapaikade välitöödest Eestis. EELK Toronto Peetri koguduse õpetaja, praost Mart Salumäe kõneles ristiusu mõjust eesti keele arengule ja sellest, kui tähtis on piibliloo tundmine rahvapärimuse ja ka Eesti kirjandusklassikute teoste mõistmisel.

Teine Kotkajärve MÜ 2017 peateema oli küberkaitse ja tehnoloogia. USA arvutispetsialist Agu Ets, kes on viimased 15 aastat töötanud küberkaitse alal, neist kümme aastat MITRE korporatsiooni küberkaitse osakonna abijuhina, käsitles Eesti kiiret tõusu nõukogude aja viletsusest maailma IT teenäitajaks küberkaitse lahenduste ja e-valitsemise alal. Tema ettekande pealkirigi oli tunnustav: „Väike maa, suured saavutused". Ets tutvustas lisaks tuntud ettevõtetele (Skype, TransferWise) ka teisi maailmatasemele tõusnud Eesti IT-firmasid, näiteks Nortal, Teleport, GrabCad, Taxify, Starship, Pipedrive, Guardtime, Linguist jt. Lähemat teavet nende kohta saab veebilehelt www.startupestionia.ee/startups

Noor Kanada bioinformaatika teadlane Mark Merilo arutles selle üle, kuidas muudab digitaalne revolutsioon bioloogiateadust ja kuidas kahesuunalised „ühendatud andmebaasid" (linked data) avavad meile ootamatuid võimalusi ja meetodeid, mis varem polnud üldse võimalikud. Mark Merilo uurimistöö keskendub sümbiootiliste organismide koosevolutsioonile ning sellele, kuidas toimub nende liikide määramine. Oma erialast pidasid heas eesti keeles miniloenguid veel mitu noort eesti teadlast. Tartu Ülikooli keskkonnatehnoloogia doktorant Kärt Kanger rääkis, miks on antibiootikumid kaotanud tõhususe, mis on antibiootikumide resistentsus ja mida saab igaüks meist teha, et resistentsuse ohtlikku levikut vältida. Glasgow Ülikooli meditsiinilise keemia doktorant Helmi Kreinin kõneles sellest, miks on sibulal rohkem DNAd kui inimesel ehk mis eristab meid loomadest ja taimedest ja kuidas saata rakkudesse „spioone" meie DNAd uurima.

Kotkajärve Metsaülikool (MÜ) loodi 1967 eesmärgiga säilitada väliseestlaskonna hulgas eesti keelt, kirjandust ja kultuuri, seepärast on iga MÜ kavas alati ka vastavad ettekanded. Artikli autor pidas loengu kirjandusrühmitusest „Siuru" (1917-1920), kes valmistas lisaks esteetilisele revolutsioonile eesti rahva vaimu ette ka poliitiliselt - Eesti Vabariigi sünniks. Loeng andis ühtlasi ülevaate kirjandusrühmituste rollist nii maailmakirjanduses kui Eesti kultuuris tänase päevani välja. MÜ raamatuklubis arutasime põhjalikult Ilmar Taska romaani „Pobeda 1946" teemadel, võrdlesime teost Sofi Oksaneni „Puhastusega" (Taska kasuks) ja väitlesime kommunistliku punase viiekümne erineva varjundi üle. Noor kirjandusteadlane Maarja Hollo Tartust, kes kaitses hiljuti doktorikraadi Bernard Kangro loomingust, juhatas metsaülikoolis luule huviringi, kus analüüsiti süvitsi Kangro luulet.

40 dokumentaalfilmi tegija, õpetaja ja uurija Riho Västrik kõneles Eesti dokumentaalfilmi uuest lainest nõukogude ajal, 1960. aastatel, mil eesti dokumentalistid hakkasid sotsialistlike sümbolite asemel au sisse tõstma varasemaid aegu: filmima mindi küladesse, sest seal oli veel alles Eesti Vabariigi aja hõng, esemed ja inimesed. Ettekandja illustreeris loengut metafoorsete filmikatkenditega andeka kineasti Andres Söödi filmidest.

Noor IT ekspert Ivo Kruusamägi ja noor kunstnik Mihkel Ilus Eestist juhtisid keele- ja kõnegruppi, kus arutleti eesti kultuuri nähtavuse üle maailmas, kõneldi kultuuritarbimise sarnasustest ja erinevustest kodu- ja välis-Eestis. Ivo Kruusamägi juhtis ka vestlusringi Vikipeediast, kutsudes meid kõiki üles kirjutama rohkem eestikeelseid Vikipeedia artikleid. Eestikeelse Vikipeedia tegijad on seadnud endale ambitsioonika eesmärgi kirjutada aastaks 2020 miljon eestikeelset artiklit, täna on neid olemas 160 000. Metsaülikooli rahvas ühines selle üleskutsega kõigile eesti ekspertidele, oma ala asjatundjatele üle ilma, seades eesmärgiks vähemalt poolt miljonit artiklit.

Eesti rahva tulevikuperspektiivide arutelu avas kõige jõulisemalt riigikogu liige, diplomaat, julgeolekunõunik ja ettevõtja Eerik-Niiles Kross, kelle loengu teemaks oli „Rahvusvaheline Eesti rahvusriik". Kross toetus oma ettekandes peamiselt viimasele Eesti inimarengu aruandele, mille koostasid enam kui 40 kodumaist teadlast ja mis osutas Eesti rahvastiku dramaatilisele kahanemisohule. MÜ rahvas nõustus nii Krossi kui inimarengu aruande seisukohaga, et välismaal (või vaheldumisi välismaal ja kodumaal) elavad inimesed pole Eesti jaoks mitte kaotus, vaid võit, mida tuleks osata Eesti hüvanguks paremini rakendada ja ära kasutada. Uus reaalsus, kus väljaspool Eestit elab viiendik rahvast ehk umbes 200 000 eestlast, tuleb pöörata meie kasuks. Meil tuleb kohaneda ja rahvastiku hargmaine uus reaalsus täita sisuga.

Eerik-Niiles Kross tegi olukorrast lähtuvalt hulga ettepanekuid, millest osa on erinevatel foorumitel olnud jutuks ka varem: lubada topeltkodakondsus Lääne diasporaale, määrata väliseestlaskonnale valitsusse minister või vähemalt kõrge ametnik, suunata riiklikud programmid sidemetele, naasmisele, hõlvamisele; luua välis-Eesti valimisringkond ja valida riigikokku väliseestlaste diasporaa esindus. Välis-Eesti valimisringkonna (või –ringkondade) idee leidis MÜ foorumil üldiselt toetust. Ent Kross intrigeeris kuulajaid mõtlema veelgi kaugemale: kuidas suurendada Eesti rahvaarvu lisaks sündivusele, millest paraku praegu ei piisa? Võimalikud variandid: ingliskeelsete (saksakeelsete jt muukeelsete) eestlaste hõlvamine, internetipõhine kool (toimib juba osaliselt), ingliskeelne üksus Eesti kaitseväes; Välis-Eesti Kaitseliidu loomine, Eestis õppinud ja õppivate välismaalaste, baltisakslaste, Kaukaasia ja Venemaa eestlaste kaasamine ja hõlvamine. Kes veel, kas näiteks buurid? kurdid? ukrainlased? küsis Eerik-Niiles Kross. Ta soovitas võtta eeskuju iirlaste programmist „Global Irish" (Globaalne iirlane), mille märksõnad on just ühendamine, toetamine, tunnustamine ja ühise võrgustiku loomine. Ta juhtis tähelepanu tõsiasjale, et Eesti, Läti ja Leedu venelased on ainsad Euroopa venelased, kellel on olemas demokraatlikus riigis elamise kogemus ning tõstatas küsimuse eestivenelaste integreerimisest väliseestlastega.

Kodumaale naasmisel osutuvad oluliseks näiliselt tähtsusetud, kuid inimeste jaoks intiimselt lähedased isiklikud emotsionaalsed seosed. Ehkki poliitikutel olla võetud siht saavutada 30 aasta jooksul saja tuhande inimese kodumaale naasmine, on see tänase seisuga kindlasti ebareaalne, hindas Eerik-Niiles Kross.

72% võõrsil elavaist eestlastest ei tunne praegu, et Eesti riik neid vajab ning 43% ei tunne, et võõrsil elavatesse rahvuskaaslastesse suhtutaks Eestis hästi. Samas on juba välja kujunemas reaalne globaalne Eesti võrgustik ning on tehtud küllalt palju ettevalmistustööd üleilmse ühise veebikeskkonna loomiseks. Kuid selle teostamiseks on vaja panustada ka rahaliselt.

Kotkajärve Metsaülikooli rahva jätkuv sõnum kodumaale on see, et meie kõik, sõltumata elukohast ja kaugustest, armastame Eestit, eesti keelt ja kultuuri ning soovime omalt poolt meie sünnimaa või päritolumaa heale käekäigule igati kaasa aidata. Just sel põhjusel ja selles vaimus sündis ka tänavuse MÜ pere avaldus eesti rahva ning avalikkuse poole mitme ettepanekuga. Meie oleme samuti osa Eestist ja me usume Eesti tulevikku.


Sirje KiinEesti Elu Nr. 46 - 17. november 2017

Eesti Elu Nr. 46 - 17. november 2017

Vaadake galeriid, mida huvitavat saab lugeda 17. novembri Eesti Elu /Estonian Life paberlehest. Käesoleva nädala Eesti Elu pa...

Ottawas tuleb 32. EL filmifestival

Ottawas tuleb 32. EL filmifestival

Ottawa 32. Euroopa Liidu Filmifestivali medialaunch toimus neljapäeval, 9. novembril Euroopa Liidu Delegatsiooni Kanadas ruumides....

Marko Mäetamm “Artist Talk” Hamiltonis ja Torontos

Marko Mäetamm “Artist Talk” Hamiltonis ja Torontos

Mitmete auhindadega tunnustatud külaliskunstnik Marko Mäetamm Eestist esineb Artist Talk raames Hamiltonis laupäeval, 18. novembri...

EstDocs wrap-up: A reflection of the lives that have shaped our culture

EstDocs wrap-up: A reflection of the lives that have shaped our culture

It’s the weekend after EstDocs – Toronto’s Estonian Documentary Film Festival – and I am processing the diverse, challenging and i...

Üleskutse kaasmaalastele

Üleskutse kaasmaalastele

Head kaasmaalased – väärtustame meie ühiskonna- ja kultuuritegelaste mälestust!Lähiajal tähistataks...

EL filmifestival Torontos 9.-23. novembrini

EL filmifestival Torontos 9.-23. novembr…

Euroopa Liidu riikide diplomaatiliste esinduste korraldusel 9.-23. novembrini toimuv filmifestival ...

Marko Mäetamm “Artist Talk” Hamiltonis ja Torontos

Marko Mäetamm “Artist Talk” Hamiltonis j…

Mitmete auhindadega tunnustatud külaliskunstnik Marko Mäetamm Eestist esineb Artist Talk raames Ham...

FOTOD - Remembrance Day 2017 Port Credit'is

FOTOD - Remembrance Day 2017 Port Credit'is

Laupäeval, 11. novembril 2017.a toimus Canadas Remembrance Day (veteranide päeva) tähistamine. Lisatud fotogalerii vahenusel saab ...

Juhtkiri - Ohjeldamatud püssimehed

Juhtkiri - Ohjeldamatud püssimehed

USA põhikirjas seisab selgelt, et kodanikul on õigus relva kanda. Selleks, et kaitsta kodu ja ühiskonda vaenulike eest. Teadagi on...

Eesti Maja mured ja tulevik

Eesti Maja mured ja tulevik

Toronto Eesti kogukonnas teeb mulle muret 4Org (madisonlaste) „parteilik“ suhtumine, mis on eriti autokraatlik ja propagandalik. K...

Teadmiseks Eesti ID-kaartide teemal

Teadmiseks Eesti ID-kaartide teemal

Vabariigi Valitsus otsustas eelmisel nädalal peatada turvariskiga ID-kaartide sertifikaadid.Sellest tulenevalt selgitame, kuidas p...

EESTI HETKED - Kadugu kõdu! Kilekotis?

EESTI HETKED - Kadugu kõdu! Kilekotis?

Igal sügisel on suur rõõm kogeda lehtede värve ja kelmikat kullasadu, kõdulõhna ja kõiki muid toredaid meeleolusid, mis sellega ka...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Vale

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Vale

Ega mina linna peal ringi liikuvaid kuulujuttusi ei kuula. Kus ma saangi kuulda, ma ei käi ju kuskil. Ma ei kuuland noorespõlves n...

KLARISSA KIRJAD

KLARISSA KIRJAD

Teatrietendus 24. novembril kell 2 pl ja kell 7.30 õ Toronto Eesti Maja saalis Mängivad näitlejad Piret Laurimaa ja Sepo Seem...

KAJAKATE TÄHELEND LÕPPES EDUKALT

KAJAKATE TÄHELEND LÕPPES EDUKALT

Augustis USA idarannikul viibinud neli Eesti skautlikku noortejuhti jõusid ilusti Eestisse tagasining asusid kõik otsekoheselt üli...

Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas pidas aastakoosolekut

Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas pidas aastakoosolekut

Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas (ESGMK) pidas laupäeval, 28. oktoobril Toronto Eesti Maja noorteruumis aastakoosolekut. Es...

Jõulude-eelne Lõbus pärastlõuna varsti käes

Jõulude-eelne Lõbus pärastlõuna varsti käes

Neljapäeval, 30. novembril on Eesti Maja suures saalis jõulueelne Lõbus pärastlõuna, kuhu ootame meie kauaaegseid ja uusi sõpru. T...

Pillerkaar performed at Octoberfest Festival in Virginia

Pillerkaar performed at Octoberfest Festival in Virginia

Despite rain and cooler weather, Pillerkaar, Estonian Folk Dancers of the Washington DC Metro Area, performed in Fairfax, Virginia...

Kanada eestlased Anneli Andre-Barrett ja Urve Tamberg osalesid PEN International konverentsil Ukrainas

Kanada eestlased Anneli Andre-Barrett ja Urve Tamberg osalesid PEN Internation…

18.-21. septembrini toimus Ukrainas Lvivis PEN International 83. Kongress, kus lisaks rohketele delegaatidele eri maadest (kaasa a...

Üleskutse kaasmaalastele

Üleskutse kaasmaalastele

Head kaasmaalased – väärtustame meie ühiskonna- ja kultuuritegelaste mälestust!Lähiajal tähistataks...

EL filmifestival Torontos 9.-23. novembrini

EL filmifestival Torontos 9.-23. novembr…

Euroopa Liidu riikide diplomaatiliste esinduste korraldusel 9.-23. novembrini toimuv filmifestival ...

Marko Mäetamm “Artist Talk” Hamiltonis ja Torontos

Marko Mäetamm “Artist Talk” Hamiltonis j…

Mitmete auhindadega tunnustatud külaliskunstnik Marko Mäetamm Eestist esineb Artist Talk raames Ham...

European Union Film Festival Estonian film – The Dissidents

European Union Film Festival Estonian f…

The Estonian feature film ‘The Dissidents’ (‘Sangarid’) will be screened on Thursday, November 23, ...

Teatrietendus “Klarissa kirjad” – 24. novembril Eesti Majas

Teatrietendus “Klarissa kirjad” – 24. no…

Pärast novembri alguses toimuvat kaht filmifestivali – estdocs ja sellele vahetult järgnevat EU fil...

AWARD WINNING ESTONIAN ARTIST MARKO MÄETAMM - The Hamilton Artists Inc. Residency Program at the Cotton Factory 2-25 November, 2017

AWARD WINNING ESTONIAN ARTIST MARKO MÄET…

Hamilton, ON. October 18, 2017 – The internationally renowned artist, Marko Mäetamm will be hosted ...

Projektikonkursid väliseesti kultuuriühingutele EV juubeliaastaks

Projektikonkursid väliseesti kultuuriühi…

27. oktoobril kuulutati välja Eesti Vabariik 100 ja rahvuskaaslaste programmi projektikonkursid, mi...

LÕBUS JÕULUDE OOTEL PÄRASTLÕUNA Eesti Majas

LÕBUS JÕULUDE OOTEL PÄRASTLÕUNA Eesti Ma…

Neljapäeval, 30. novembril on Eesti Maja suures saalis jõulueelne Lõbus pärastlõuna, kuhu ootame me...

Estonia’s Centennial Celebration on Saturday, February 24, 2018 at Nathan Phillips Square and Sheraton Centre

Estonia’s Centennial Celebration on Sat…

What a lucky break that Estonia’s 100th birthday, February 24th 2018, falls on a Saturday!What that...

Heritage Matters: Toronto Estonian House and Heritage in Toronto

Heritage Matters: Toronto Estonian House…

It is a cautiously exciting time for heritage in Toronto. A role for cultural communities such as E...

Kommentaar - Mõtteid kaasaja poliitikast aastal 2017

Kommentaar - Mõtteid kaasaja poliitikast…

Ameerika 2016 aasta valimiskampaania on seljataga, kuid sellega seotud poliitiline võitlus pole pal...

Any parallels between Catalonia and Ida-…

The debate about situational equivalency hasn’t been overheated and hasn’t consumed most of Estonia...

Sergei Magnitsky Law (Bill S-226) received royal assent

Sergei Magnitsky Law (Bill S-226) receiv…

Magnitsky Family on Parliament HillSergei Magnitsky’s widow Natalia and son Nikita are joined by pa...

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - Linnaosa koosolekul tutvustati kohalikele elanikele projekti kavandeid

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - L…

30.oktoobri õhtul kogunesid ümbruskonna maksumaksjad Tartu College’isse, kus toimus uue Eesti Kesku...

FOTOD - EstDocs'i viimane päev Eesti Majas

FOTOD - EstDocs'i viimane päev Eesti Maj…

Teisipäeva, 7. novembri 2017.a õhtul toimus Torontos Toronto Eesti Majas Eestlaste Dokumentaalfilmi...

FOTOD - EstDocs Lasteaias

FOTOD - EstDocs Lasteaias

Laupäeva, 4. novembri 2017.a hommikul toimus Torontos Toronto Eesti Majas Eestlaste Dokumentaalfilm...

FOTOD - EstDocs'i kolmas päev Tartu College'is

FOTOD - EstDocs'i kolmas päev Tartu Coll…

Pühapäeva, 5. novembri 2017.a pärastlõunal toimus Torontos Tartu College'is Eestlaste Dokumentaalfi...

FOTOD - EstDocs'i teine päev Bloor Hot Docs Cinema's

FOTOD - EstDocs'i teine päev Bloor Hot D…

Laupäeva, 4. novembri 2017.a õhtul toimus Torontos Bloor Hot Docs Cinema's Eestlaste Dokumentaalfil...

FOTOD - EstDocs'i avalöök Bloor Hot Docs Cinema's

FOTOD - EstDocs'i avalöök Bloor Hot Docs…

 Reede, 3. novembri 2017.a õhtul toimus Torontos Bloor Hot Docs Cinema's Eestlaste Dokumentaal...

Suursaadik Gita Kalmet: Ottawas on suhtumine Eestisse väga hea ja toetav

Suursaadik Gita Kalmet: Ottawas on suhtu…

Eesti Elu küsimustele Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise kohta vastab Eesti Suursaatkond Ottawas suu...

Estdocs 2017 moderaator Tristan Priimägi

Estdocs 2017 moderaator Tristan Priimägi

Filmikriitik Tristan Priimägi lõpetas Tartu Ülikooli 2001 aastal filmisemiootikas. Töötas seejärel ...

Kommunismiohvrite memoriaali asukoha kinnitamisel Ottawas

Kommunismiohvrite memoriaali asukoha kin…

Neljapäeval, 2. novembril toimus Ottawas Library and Archives Canada’s Kommunismiohvrite memoriaali...

Tristan Priimägi, estdocs moderator

Tristan Priimägi, estdocs moderator

Tristan Priimägi studied Semiotics at Tartu University and graduated in 2001, specializing in Film ...

EL filmifestival Torontos 9.-23. novembrini

EL filmifestival Torontos 9.-23. novembr…

Euroopa Liidu riikide diplomaatiliste esinduste korraldusel 9.-23. novembrini toimuv filmifestival ...

Sõprade Kohvik toimus Toronto Eesti Majas maskeraadimiljöös

Sõprade Kohvik toimus Toronto Eesti Maja…

Laupäeval, 28. oktoobril täitsid Eesti Maja kohvikut lõbusad külalised, kes nautisid vabatahtlike k...

From the street - Ghost building

From the street - Ghost building

They can be seen the world over. A reminder that urban environments are constantly in flux, with ar...

Projektikonkursid väliseesti kultuuriühingutele EV juubeliaastaks

Projektikonkursid väliseesti kultuuriühi…

27. oktoobril kuulutati välja Eesti Vabariik 100 ja rahvuskaaslaste programmi projektikonkursid, mi...

Vanem kui Eesti Vabariik: 102-aastane Hilda Ratas

Vanem kui Eesti Vabariik: 102-aastane Hi…

Pole just igapäevane, et 102-aastane proua elab iseseisvalt oma majas… Aga kui on olemas toetav per...

Juhtkiri - Vanaisad

Juhtkiri - Vanaisad

Äritegevuses on olemas termin, mille nimi on kummaline. Vanaisastamine. Kui vanaisa sai kas kindlus...

European Union Film Festival Estonian film – The Dissidents

European Union Film Festival Estonian f…

The Estonian feature film ‘The Dissidents’ (‘Sangarid’) will be screened on Thursday, November 23, ...

Kanada päevik - Kaitske meid lollide eest

Kanada päevik - Kaitske meid lollide ees…

Kaks teemat, millest olen varem päevikuid kirjutanud. Nad on ikkagi päevakorras ja nüüd värskelt is...

The Friends’ Café celebrated its First Anniversary with a bountiful table of treats

The Friends’ Café celebrated its First A…

The Friends of Estonian House are grateful to the many bakers and helpers who came out to make Satu...

Tartu College Book Club guest author

Tartu College Book Club guest author

The Tartu College Book Club meets monthly to read and discuss books with Estonian content. On Octob...

Eesti Maja mured ja tulevik

Eesti Maja mured ja tulevik

Toronto Eesti kogukonnas teeb mulle muret 4Org (madisonlaste) „parteilik“ suhtumine, mis on eriti autokraatlik ja propagandalik. K...

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - Linnaosa koosolekul tutvustati kohalikele elanikele projekti kavandeid

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - Linnaosa koosolekul tutvustati kohalike…

30.oktoobri õhtul kogunesid ümbruskonna maksumaksjad Tartu College’isse, kus toimus uue Eesti Keskuse projekti esitamine.Osalejad ...

Moving Closer - An information meeting for the Annex and Harbord Village residents

Moving Closer - An information meeting for the Annex and Harbord Village res…

An information meeting for the Annex and Harbord Village residents’ associations was hosted by the 4 Organizations supporting the ...

Liigub lähemale - Eesti Keskuse informatsiooni koosolek Annex'i ja Harbord Village'i elanikele

Liigub lähemale - Eesti Keskuse informatsiooni koosolek Annex'i ja Harbord V…

Esmaspäeval, 30. oktoobril, pidasid 4 Eesti Keskuse tugiorganit koos Toronto linnavoliniku Joe Cressy'ga informatsiooni koosolek...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

EstDocs wrap-up: A reflection of the lives that have shaped our culture

EstDocs wrap-up: A reflection of the liv…

It’s the weekend after EstDocs – Toronto’s Estonian Documentary Film Festival – and I am processing...

FOTOD - Remembrance Day 2017 Port Credit'is

FOTOD - Remembrance Day 2017 Port Credit…

Laupäeval, 11. novembril 2017.a toimus Canadas Remembrance Day (veteranide päeva) tähistamine. Lisa...

Eesti Maja mured ja tulevik

Eesti Maja mured ja tulevik

Toronto Eesti kogukonnas teeb mulle muret 4Org (madisonlaste) „parteilik“ suhtumine, mis on eriti a...

Teadmiseks Eesti ID-kaartide teemal

Teadmiseks Eesti ID-kaartide teemal

Vabariigi Valitsus otsustas eelmisel nädalal peatada turvariskiga ID-kaartide sertifikaadid.Sellest...

KAJAKATE TÄHELEND LÕPPES EDUKALT

KAJAKATE TÄHELEND LÕPPES EDUKALT

Augustis USA idarannikul viibinud neli Eesti skautlikku noortejuhti jõusid ilusti Eestisse tagasini...

Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas pidas aastakoosolekut

Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas …

Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas (ESGMK) pidas laupäeval, 28. oktoobril Toronto Eesti Maja n...

Jõulude-eelne Lõbus pärastlõuna varsti käes

Jõulude-eelne Lõbus pärastlõuna varsti k…

Neljapäeval, 30. novembril on Eesti Maja suures saalis jõulueelne Lõbus pärastlõuna, kuhu ootame me...

Kanada eestlased Anneli Andre-Barrett ja Urve Tamberg osalesid PEN International konverentsil Ukrainas

Kanada eestlased Anneli Andre-Barrett ja…

18.-21. septembrini toimus Ukrainas Lvivis PEN International 83. Kongress, kus lisaks rohketele del...

Heritage Matters: Toronto Estonian House and Heritage in Toronto

Heritage Matters: Toronto Estonian House…

It is a cautiously exciting time for heritage in Toronto. A role for cultural communities such as E...

Sergei Magnitsky Law (Bill S-226) received royal assent

Sergei Magnitsky Law (Bill S-226) receiv…

Magnitsky Family on Parliament HillSergei Magnitsky’s widow Natalia and son Nikita are joined by pa...

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - Linnaosa koosolekul tutvustati kohalikele elanikele projekti kavandeid

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - L…

30.oktoobri õhtul kogunesid ümbruskonna maksumaksjad Tartu College’isse, kus toimus uue Eesti Kesku...

FOTOD - EstDocs'i viimane päev Eesti Majas

FOTOD - EstDocs'i viimane päev Eesti Maj…

Teisipäeva, 7. novembri 2017.a õhtul toimus Torontos Toronto Eesti Majas Eestlaste Dokumentaalfilmi...

FOTOD - EstDocs Lasteaias

FOTOD - EstDocs Lasteaias

Laupäeva, 4. novembri 2017.a hommikul toimus Torontos Toronto Eesti Majas Eestlaste Dokumentaalfilm...

FOTOD - EstDocs'i kolmas päev Tartu College'is

FOTOD - EstDocs'i kolmas päev Tartu Coll…

Pühapäeva, 5. novembri 2017.a pärastlõunal toimus Torontos Tartu College'is Eestlaste Dokumentaalfi...

FOTOD - EstDocs'i teine päev Bloor Hot Docs Cinema's

FOTOD - EstDocs'i teine päev Bloor Hot D…

Laupäeva, 4. novembri 2017.a õhtul toimus Torontos Bloor Hot Docs Cinema's Eestlaste Dokumentaalfil...

FOTOD - EstDocs'i avalöök Bloor Hot Docs Cinema's

FOTOD - EstDocs'i avalöök Bloor Hot Docs…

 Reede, 3. novembri 2017.a õhtul toimus Torontos Bloor Hot Docs Cinema's Eestlaste Dokumentaal...

Suursaadik Gita Kalmet: Ottawas on suhtumine Eestisse väga hea ja toetav

Suursaadik Gita Kalmet: Ottawas on suhtu…

Eesti Elu küsimustele Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise kohta vastab Eesti Suursaatkond Ottawas suu...

Estdocs 2017 moderaator Tristan Priimägi

Estdocs 2017 moderaator Tristan Priimägi

Filmikriitik Tristan Priimägi lõpetas Tartu Ülikooli 2001 aastal filmisemiootikas. Töötas seejärel ...

Juhtkiri - Ohjeldamatud püssimehed

Juhtkiri - Ohjeldamatud püssimehed

USA põhikirjas seisab selgelt, et kodanikul on õigus relva kanda. Selleks, et kaitsta kodu...

EESTI HETKED - Kadugu kõdu! Kilekotis?

EESTI HETKED - Kadugu kõdu! Kilekotis?

Igal sügisel on suur rõõm kogeda lehtede värve ja kelmikat kullasadu, kõdulõhna ja kõiki m...

Kommentaar - Mõtteid kaasaja poliitikast aastal 2017

Kommentaar - Mõtteid kaasaja poliitikast…

Ameerika 2016 aasta valimiskampaania on seljataga, kuid sellega seotud poliitiline võitlus...

Any parallels between Catalonia and Ida-…

The debate about situational equivalency hasn’t been overheated and hasn’t consumed most o...

From the street - Ghost building

From the street - Ghost building

They can be seen the world over. A reminder that urban environments are constantly in flux...

Vanem kui Eesti Vabariik: 102-aastane Hilda Ratas

Vanem kui Eesti Vabariik: 102-aastane Hi…

Pole just igapäevane, et 102-aastane proua elab iseseisvalt oma majas… Aga kui on olemas t...

Juhtkiri - Vanaisad

Juhtkiri - Vanaisad

Äritegevuses on olemas termin, mille nimi on kummaline. Vanaisastamine. Kui vanaisa sai ka...

Kanada päevik - Kaitske meid lollide eest

Kanada päevik - Kaitske meid lollide ees…

Kaks teemat, millest olen varem päevikuid kirjutanud. Nad on ikkagi päevakorras ja nüüd vä...

The press, worldwide - free, shackled or subservient

The press, worldwide - free, shackled or…

The Press Freedom Index is an annual ranking of countries assessed and released by Reporte...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

 • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
 • e-store'is Toronto Eesti Majas (958 Broadview Ave)
 • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Toronto Eesti Maja /Eesti Keskus

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - Fax: 416-733-0944 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by CyberQA & Confirmo