Use social media:

Mõte pühapäevaks EELK õpetaja Chicagos Nelli Vahter - Vaimulik mõtisklus nelipühaks: Johannese 3:16-21

16 Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.
17 Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks.
18 Kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut, ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud Poja nimesse.
19 Ent kohus on see, et valgus on tulnud maailma, aga inimesed on armastanud pimedust enam kui valgust, sest nende teod on kurjad.
20 Igaüks, kes teeb halba, vihkab valgust ega tule valguse juurde, et ta tegusid ei paljastataks.
21 Aga kes teeb tõtt, see tuleb valguse juurde, et ta teod saaksid avalikuks, sest need on tehtud Jumalas.
(Johannese 3:16-21)


Head Sõbrad!

Südamlikud tervitused Chicagost, kus pargid ja puistud on soojade ilmade saabudes puhkenud haljendama ja täitunud kirevatest õitest tulvava aroomiga. Tuult on meil alati omajagu, aga vihma võiks praegusel aia- ja põllutööde ajal pisut enam tulla. Viiekümne päeva möödumisega Kristuse surnuist ülestõusmisest jõuab kätte nelipüha, mis rahvasuus tuntud suvistepühana. See on sobiv aeg meenutamaks, aga ka uuendamaks oma ristimise- ja leeritõotusi. Tänavu kevadel ärkame pandeemiast kui talveunest uuele elule. Nelipühal tähistame kogudustes Püha Vaimu väljavalamist ja sellega seonduvalt Kiriku sünnipäeva lootuses, et peatselt saame üksteisega ka füüsiliselt, pärast üle aasta kestnud piiranguid, taas kohtuda.

Täna olete teretunud kaasa mõtisklema Johannese evangeeliumi ülaltoodud perikoobi (3:16-21) ainetel usu, armastuse ja igavese elu teemadel. Evangelist on lõviosa 3. peatükist pühendanud Jeesuse ja variserist usujuhi Nikodeemose öisele kohtumisele. Nikodeemos, kes on teadlik Jeesuse tegevusest väliste märkide põhjal, tuleb oma usulistele otsingutele kinnitust saama. Vestluse käigus satub ta aga veelgi suuremase segadusse. Jeesus kõneleb temale mõistu Jumalariigi asjadest, muuhulgas sündimisest ülalt – s.t. ristimise kaudu veest ja Vaimust (3:3-8) –, kuid külalisele käib sellest arusaamine üle jõu.

Jeesuse ütlus:<I>“sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu”</i> (3:16) tähistab tekstis pöördepunkti, misjärel vestlus muutub õpetuslikuks kõneks või kommentaariks eelnenule. Nikodeemos taandub pimeduse varjus lugeja silmist ning ilmub taas välja alles evangeeliumi lõpuosas (19:39), et aidata hoolitseda Jeesuse surnukeha eest. Tema tee Issanda järgimisel osutub pikaks, kuid ometi on nende vestlusest Jeesusega justkui seeme mulda külvatud. Sellest sirgub tasapisi usutaim, mis vilja kannab ning mehe pimedusest valgusesse juhatab.

Hea on tähele panna tegusõna “andma” (<i>didomi</i>) kasutamist (3:16), millega iseloomustatakse Jumalat kui armastuse allikat. Siin öeldakse ainsana evangeeliumi tekstis, et Jumal on armastusest maailmale oma Poja andnud. Enam kasutatakse väljendit, et Jumal on “läkitanud” Jeesuse, nagu järgnevas salmis (3;17) ning edasistes peatükkides. Jeesuse läkitamine oli Jumala eesmärk maailma suhtes, kuna aga <i>didomi</i> (3:16) näib rõhutavat jumaliku inkarnatsiooni lähtumist nii Looja armastusest kui ka tahtest maailm päästa.

Käesolev salm (3:16) annab tunnistust Jumalast kui armastavast Loojast, kes on andnud oma Poja maailma päästmiseks. Usklikena teame, et Looja armastusel loodu suhtes põhineb Jumalariigi toimimine ning selle armastuse suurus on hoomamatu ja igikestev. Väheste sõnadega väljendatakse tekstis seda olulist, mis kinnitab usku, lootust ja armastust. Küllap seepärast on Martin Luther iseloomustanud antud salmi kui evangeeliumi sõnumit “pähklikoores.”

Millisena käsitletakse arusaamist maailmast? Johannese evangeeliumis kõneldakse “maailmast” (<i>kosmos</i>) kui pimedast paigast ning inimestest, kes ei tea Jumalast midagi. Maailm ja inimkond on siin sünonüümsed. Jeesuse tulek on nagu valguse toomine pimedasse ruumi. Valguse ja pimeduse kontrastsus on intensiivne. Jumala Poja tulek maailma väljendub tekstis arvukate vastanduvate mõistete paaridena: hukkamõistmine ja päästmine, uskmatus ja uskumine, pimedusse jäämine ja valguse kätte tulek, kurja tegemine ja selle tegemine, mis on tõsi. Need vastandid illustreerivad olukorda, mis tekib siis, kui Jumala valgus siseneb pimeduse keskele.

Kui Jeesus tuleb maailma, siis me kas usaldame seda, mis kannab Jumala ülevoolavat armastust, või mitte. Me pärime kas igavese elu või elame jätkuvalt Jumalast lahus. Poeg tuli päästma ja andma igavest elu, sest Jumal armastas maailma:<i>“et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu”</I> (3:15). Igavest elu vaadeldakse siin koos selle alternatiivi nimetamisega, milleks on hukkumine (vt 3:16). See kinnitab selgesti, et evangelisti nägemuse kohaselt ei ole meile jäetud kompromissi. Jumala poolt inimkonnale kingitud Poja ajalik kohalolek, mis kulmineerus Jeesuse ristisurma, surnuist ülestõusmise ja taevasseminekuga, piirab oluliselt väljavaateid meie endi elule. Neile, kes usuvad, kingitakse igavene elu, aga need, kes ei usu, on määratud hukule.

Jumala Poja tulekuga saab alguse kohtumõistmine inimkonna üle. Sellel temaatikal peatutakse lähemalt, kõneldes eshatoloogilistest ehk viimsetest asjadest (3:17-21). Antud käsitluse järgi ei ole Jumala kohtumõistmise näol tegemist üleilmse sündmusega tulevikus, vaid see protsess on ajaloolises mõttes toimumas katkematult tänaseni, alates hetkest, mil <i>“Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde”</i> (1:14). Ja kuigi Jumal ei läkitanud oma Poega maailma, et selle üle kohut mõista, vaid et maailm tema läbi päästetaks (3:17), on Jeesuse kui Logose inkarnatsioon vastastunud inimkonnale. Jätkuvalt asetatakse meid küsimuse ette: kas sa usud või mitte? Nõnda on inimesed justkui teelahkmele seatud ja kutsutud seeläbi ise vastutust võtma, ning vastavalt otsusele, kas pääsema või hukkuma (3:18).

Järgnevalt (3:19-21) vaadeldakse keerulist tasakaalu otsuste langetamise ja kohtumõistmise vahel, kasutades selleks valguse ja pimeduse metafoore. Kujundlik keel viitab evangeeliumi algussalmidele Logose tulekust meie keskele: <i>“Temas oli elu, ja elu oli inimeste valgus. Ja valgus paistab pimeduses ja pimedus ei ole seda omaks võtnud” </i>(1:4-5) ning mitmele Jeesuse hilisemale ütlusele. Niisiis, Jumala Poega seostatakse valgusega ja neid, kes hoolivad valgusest – pääsevad kohtumõistmisest tänu sellele, et nad usuvad, aga kes hoolivad pimedusest enam kui valgusest – on seega uskmatud, ning lähevad kohtu alla (3:19). Seega püüab autor selgitada, et igapäevaelul ja inimeste suhtel Jumalaga on tegelikud tagajärjed.

Millise sõnumi edastab tekst tänasele lugejale? Põhiosas seisame praegugi silmitsi valikutega ja neljanda evangeeliumi autori vaatevinklist määratleb see, kuidas keegi käitub valguse suhtes, tema tõelise olemuse. Selgelt eristatakse kahte liiki inimesi – neid, kes teevad kurja ja hoiduvad pimedusse ning neid, kes teevad tõtt ja tulevad valguse juurde (3:20-21). Asjaolu, kas keegi usule tuleb ei ole olene jumalikust ettemääratusest, vaid sünnib isikliku otsuse tulemusel. Jumala tõde avaneb ainult neile, kes toimivad vastavalt sellele, ning nemad saavad ka päästetud.

Johannese evangeeliumis on lahutamatult seotud kristoloogiline ja antropoloogiline aspekt. Meenutagem lugu tundmatust samaarlannast (4:1-42), kes vestluses Jeesusega jõuab tõe äratundmisele; ja tema naabrite usule tulekut. Mõelgem veel pimedale, kelle nägemine taastub kokkusaamisel Jeesusega. Mehe paranemine füsioloogilises mõttes toimub kiirelt, kuid Issanda tuvastamiseks kulub tal kauem aega (9:1-41). Evangelist kirjeldab siin tegelikkust, mille vastuolud uskumise ja mitteuskumise, pimeduse ja valguse ning kurjuse ja tõe vahel on meilegi teada, kuid protsess, mille käigus ära tunda tõde, valgust, igavest elu ja viimselt Jumala Poega, jääb igaühe enda avastada.

Valmistugem avanema Püha Vaimu inspiratsioonile ja juhatusele, et väljumine pandeemia tagajärjel tekkinud seisakust kulgeks sujuvalt. Soovin igaühele õnnistatud nelipühi, palvetades Bingeni Hildegardilt (1098-1179) pärandiks saadud, ja allakirjutanu poolt eestindatud palve sõnadega:

Jeesus Kristus, armastus, kes annad armastust,
Sina oled kõrgemal, kui kõrgeim täht;
Sina oled sügavam, kui sügavaim meri;
Sina pead meid kalliks kui oma peret;
Sina embad meid kui oma abikaasat;
Sina valitsed meie kui oma alamate üle;
Sina võõrustad meid kui oma parimat sõpra.
Las kogu ilmamaa teenib Sind!

Püha Vaim, elu, kes annad elu,
Sina oled kõige liikumise põhjustaja;
Sina oled iga loodu hingeõhk;
Sina oled salv, mis meie hingi puhastab;
Sina oled võie, mis meie haavad parandab;
Sina oled tuli, mis meie südameid soojendab;
Sina oled valgus, mis meie jalaastumisi juhatab.
Las kogu ilmamaa ülistab Sind!

Oh, igavene Jumal,
muuda meid oma armsa Poja,
Jeesuse käsivarteks ja pihkudeks,
jalasäärteks ja -labadeks.
Sina andsid Talle elu taevas
enne maa loomist.
Sina andsid meile elu maa peal,
et saaksime Tema elavaks ihuks.
Tee meid Tema väärilisteks ihuliikmeteks,
et nõnda oleksime väärt osa saama
Tema igavesest õndsusest!

Olge ikka rõõmsad Issandas!


EELK õpetaja Chicagos Nelli VahterFOTOD - Lexsoul Dancemachine Torontos

FOTOD - Lexsoul Dancemachine Torontos

Kolmapäeval 21. septembril 2022.a esines Torontos TC50+2 ürituste raame, koostöös EMW muusikaprogrammiga, ansambel ...

FOTOD - TC50+2 DR VELLO SOOTSI MÄLESTUSLOENG – tekstiilikunstnik Anu Raud, Tartu College’is. NÄITUSE ,,Meie Tartu“ AVAMINE.

FOTOD - TC50+2 DR VELLO SOOTSI MÄLESTUSLOENG – tekstiilikunstnik Anu Raud, Tar…

Laupäeval, 24. septembril 2022.a - DR VELLO SOOTSI MÄLESTUSLOENG – tekstiilikunstnik Anu Raud, Tartu College’is. NÄITUSE ,,Meie Ta...

FOTOD - TC50+2 – PIDU Axis Club'is koos Lexsoul Dance Machine, The Shuffle Demons ja Vaiko Eplikikuga

FOTOD - TC50+2 – PIDU Axis Club'is koos Lexsoul Dance Machine, The Shuffle Dem…

Reedel, 23. septembril 2022.a toimus  Axis Club'is (722 College St) TC50+2 – PIDU , esinesid Lexsoul Dance Machine & The ...

TRAILER - Documentary Premiere - Our Tartu: 50 Years of Tartu College

TRAILER - Documentary Premiere - Our Tartu: 50 Years of Tartu College

"Meie Tartu/Our Tartu" is a feature length (65 min) documentary about the history and future of Toronto's Tartu College. The film ...

T.E.S. Täienduskooli avaõhtu sai alguse 73 aastat tagasi

T.E.S. Täienduskooli avaõhtu sai alguse 73 aastat tagasi

Elame muutuste tuules. Oleme mõttes hüvasti jätnud armastatud Eesti Majaga – Toronto Eesti täienduskoolide kauaaegse koduga. Toron...

Viiendat korda peeti suurpõgenemise mälestuspäeva Rahvusvaheline konverents ,,Suurpõgenemine 1944 ja meie“

Viiendat korda peeti suurpõgenemise mälestuspäeva Rahvusvaheline konverents ,,…

Esmaspäeval, 19. septembril toimus Riigikogu konverentsisaalis rahvusvaheline konverents «Suurpõgenemine 1944 ja meie», kuhu esime...


This website is supported by Estonian Life subscribers, contribute by subscribing today! :)

Error: No articles to display

KESKUS Project Update (#156) - Updates on wrapping up and moving out from Toronto Estonian House on Broadview

KESKUS Project Update (#156) - Updates on wrapping up and moving out from Toro…

As 2022/23 activities start up, those in Toronto’s Estonian House (“EH”) are ending very soon. As such a few updates are in orde...

Projekti KESKUS Teade #155 - ,,Nou Pois Äläud“ osalejate hinnang: õnnelikult kurnatud!

Projekti KESKUS Teade #155 - ,,Nou Pois Äläud“ osalejate hinnang: õnnelikult k…

9.-11. septembrini toimus Jõekäärul, Eesti laste suvelaagri ja ürituste toimumispaigas Torontost umbes tunniajase autosõidu kaug...

Projekti KESKUS Teade #154 - LÄÄST BLÄÄST – piletid Toronto Eesti Maja lõpupeole - Tähistame ja täname Toronto Eesti Maja!

Projekti KESKUS Teade #154 - LÄÄST BLÄÄST – piletid Toronto Eesti Maja lõpupeo…

Mis oleks parem viis meie kogukonna kodu mälestamiseks, kui väärikas pidu, millel jookseb heliriba mitme lemmikbändi ja -esineja...

Ruby Sõrra ja Emma Glagau rannavõrkpallis kolmandad maailmas!

Ruby Sõrra ja Emma Glagau rannavõrkpallis kolmandad maailmas!

Pühapäeval, 18. septembril võitsid U19 maailma meistrivõistlustel (MM-il) Türgis Kanada esipaar, eesti juurtega Ruby Sõrra (17 a) ...

Edukas seenior-tennisemängija Anne Rungi

Edukas seenior-tennisemängija Anne Rungi

Anne Rungi, Kanada seenior tipp-tennisemängija võistles Tennis Super-Senior World Championships’il, mis toimusid Mallorcas, Hispaa...

Time Machine: Preserving the Sonic History of Estonians in Canada

Time Machine: Preserving the Sonic History of Estonians in Canada

Back in March 2020, the life of Georg Ots was discussed in relation to opera history in Estonia and Canada. But among Estonian-Can...

ERM kogub mälestusi noorte laulu- ja tantsupeost

ERM kogub mälestusi noorte laulu- ja tantsupeost

Sel aastal möödub 60 aastat esimesest noorte laulu- ja tantsupeost. Sel puhul kutsuvad Eesti Rahva Muuseum ja Eesti Laulu- ja Tant...

Tulemas EKKT 67. aastanäitus

Tulemas EKKT 67. aastanäitus

Alates 12. oktoobrist on Todmorden Millsi (67 Pottery Rd) Papermill galerii uksed avatud Eesti Kunstnike Koondise Torontos (EKKT) ...

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag - Vastupanuvõitluse päevaks

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag …

,,Kuna maal on sageli olnud sõdu, siis Siimon Mattatiase poeg, Joojaribi poegade järglaste hulgast, ja tema vennad on oma elu häda...

Aeg – Aegna - Remembering Aimi Zechanowitsch (1935 -2022)

Aeg – Aegna - Remembering Aimi Zechanowitsch (1935 -2022)

Some ten years ago, in early spring, I decided to visit the island of Aegna. It was a Sunday, but not a sunny day; rain was drizzl...

Erika Salumäe, twice Olympic bicycling champion, will be honoured by two films next year

Erika Salumäe, twice Olympic bicycling champion, will be honoured by two films…

Erika Salumäe, twice Olympic bicycling champion, will be honoured by two films next year, a documentary and a feature. Forty years...

Tartu College’is avati Ukraina-teemaline näitus

Tartu College’is avati Ukraina-teemaline näitus

Ukraina ja Ukrainas toimuv on maailmas eriliselt olulisele kohale tõusnud alates 24. veebruarist, mil Venemaa Ukrainat sõjaliselt ...

KESKUS Project Update (#156) - Updates on wrapping up and moving out from Toronto Estonian House on Broadview

KESKUS Project Update (#156) - Updates on wrapping up and moving out from Toro…

As 2022/23 activities start up, those in Toronto’s Estonian House (“EH”) are ending very soon. As such a few updates are in orde...

Putin must be held accountable for war crimes. Special tribunal will do the jo…

By July, Ukrainian authorities stated that it had identified more that 21,000 war crimes. They had identified some 600 suspects an...

Eesti Elu Nr. 38 - 23. september 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 38 - 23. september 2022 - DIGILEHT

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 23. septembri 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. Käesoleva nädala Eesti Elu&...


This website is supported by Estonian Life subscribers, contribute by subscribing today! :)


This website is supported by Estonian Life subscribers, contribute by subscribing today! :)

DIGITAL Estonian Life No. 38 - September 23, 2022Take a look at other digital issues here:
Eesti Elu Nr. 37 - 16. september 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 36 - 9. september 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 35 - 2. september 2022 - DIGILEHT

 

All issues with table of contents available here: https://issuu.com/estonianlifeAny questions or comments - email us at digi@eestielu.ca


 

Error: No articles to display

FOTOD - TC50+2. Lexsoul Dance Machine KONTSERT Cotton Factory’s Hamiltonis

FOTOD - TC50+2. Lexsoul Dance Machine KO…

Neljapäeva, 22. septembri 2022.a ühtul toimus Hamiltoni Cotton Factory’s TC50+2 pidustuste raa...

Lexsoul Dancemachine’i esinemised septembris Kanadas

Lexsoul Dancemachine’i esinemised septem…

Alates 2013. aastast tegutsev Eesti funk-soul-disko bänd Lexsoul Dancemachine esineb septembris mit...

The 67th Annual EKKT Art Exhibition

The 67th Annual EKKT Art Exhibition

On Wednesday, October 12,2022 the doors at the Papermill Gallery at Todmorden Mills will open for a...

Arne Roosman 90

Arne Roosman 90

Augusti lõpus pühitses kunstnik Arne Roosman oma 90. sünnipäeva Coe Hillis, Põhja-Ontarios.Arne sün...

How this Estonian county is revolutionizing local transportation

How this Estonian county is revolutioniz…

(For more information on Ampler e-bikes, read Vincent Teetsov’s article “Can e-bikes solve our tran...

Kahekordse olümpiavõitja Erika Salumäe eluvõidusõidud filmiks

Kahekordse olümpiavõitja Erika Salumäe e…

Väikerahval on oma vägevad kangelased, keda avar maailmgi tunnustanud. Erika Salumäe, kahekordne ol...

The New Face of VEMU: A Conversation with Artist Jessie Anneli Viirlaid McNeil

The New Face of VEMU: A Conversation wit…

In the second interview in “The New Face of Estonian Museum Canada/VEMU” series, we focus on Estoni...

Mõte pühapäevaks - Timo Lige - Tänulikkus

Mõte pühapäevaks - Timo Lige - Tänulikku…

Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki Tema heategu. Ps 103:2Tuntud lugu räägib ateistist...

Eestis ilmus olümpiaraamat Los Angeles 1932

Eestis ilmus olümpiaraamat Los Angeles 1…

30. juulil 1932 avati Los Angeleses X suveolümpiamängud. Nüüd, üheksakümmend aastat hiljem, jõudis ...

Eessõna Eerik Purje raamatule „Üksi ja omaette“

Eessõna Eerik Purje raamatule „Üksi ja o…

Anu Realo, Warwicki Ülikooli professor, Euroopa Isiksusepsühholoogide Ühingu president, Eesti Teadu...

Erich Roodus pärandas Raekülale stipendiumi

Erich Roodus pärandas Raekülale stipendi…

15. septembril sõlmiti Raeküla Vanakooli keskuses (Lembitu 1, Pärnu) kolmepoolne koostöökokkulepe, ...

Keelerulett alustas oma uut hooaega

Keelerulett alustas oma uut hooaega

Keelerulett alustas 13. septembril uut hooaega. Intergratsiooni Sihtasutuse poolt koroonapande...

Tõnu Kaljuste dirigeerib Torontos

Tõnu Kaljuste dirigeerib Torontos

Hinnatud dirigent Tõnu Kaljuste dirigeerib septembris taas Torontos.Soundstreams on kutsunud Kaljus...

Projekti KESKUS Teade #155 - ,,Nou Pois Äläud“ osalejate hinnang: õnnelikult kurnatud!

Projekti KESKUS Teade #155 - ,,Nou Pois …

9.-11. septembrini toimus Jõekäärul, Eesti laste suvelaagri ja ürituste toimumispaigas Torontost ...

The long and poisonous tentacles of Kremlin intimidation

The long and poisonous tentacles of Krem…

The world has yet again been shocked by a brazen attempt to poison and kill another opponent of Rus...

Elusõnad kalmistul - Vana-Andrese koguduse surnuaiapüha York kalmistu N osas.

Elusõnad kalmistul - Vana-Andrese kogudu…

Taevas oli küll hall ja pilvine, aga ilm oli selgi korral lootusrikkam, kui ilmatargad olid rahvale...

Can Putin still claim victory in defeat?

It’s perhaps one of the questions most often posed recently. At the time of this writing, Ukrainian...

Meelelahutust: Volli veste - Kohtumine mungaga

Meelelahutust: Volli veste - Kohtumine m…

Ei tähenda, ku kaua oled siinsinatsel maamunal viibinud, ikke avab elu silmi. Olin ommukusel tervis...

Eesti Elu Nr. 37 - 16. september 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 37 - 16. september 2022 - …

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 16. septembri 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest.&n...

Estonia and Canada send in their best funksters for the TC 50+2 celebrations

Estonia and Canada send in their best fu…

If you're looking for confirmation on your information about your transportation from Spadina Stati...

FOTOD - TANTSULAAGER ,,NOU POIS ÄLÄUD“ Jõekäärul

FOTOD - TANTSULAAGER ,,NOU POIS ÄLÄUD“ J…

Reede, 9. - pühap., 11. september 2022.a toimus Jõekäärul "Estonian Arts Centre" TANTSULAAGER ,,NOU...

It’s Time to Let Loose and Celebrate: Tartu College 50+2 is Here!

It’s Time to Let Loose and Celebrate: Ta…

Tartu College has become a favourite meeting spot for the Toronto Estonian community and other cult...

Kolga's remarks to recent session of Parliament's Foreign Affairs Committee

Kolga's remarks to recent session of Par…

Thank you Mr. Chairman and members of the committee for the opportunity to appear before you today....

Language Lounge: “Kivi kotti!”

Language Lounge: “Kivi kotti!”

Global theatre traditions have taught us that explicitly wishing someone well before a performance ...

FOTOD - Lexsoul Dancemachine Torontos

FOTOD - Lexsoul Dancemachine Torontos

Kolmapäeval 21. septembril 2022.a esines Torontos TC50+2 ürituste raame, koostöös EMW muu...

TRAILER - Documentary Premiere - Our Tartu: 50 Years of Tartu College

TRAILER - Documentary Premiere - Our Tar…

"Meie Tartu/Our Tartu" is a feature length (65 min) documentary about the history and future of Tor...

T.E.S. Täienduskooli avaõhtu sai alguse 73 aastat tagasi

T.E.S. Täienduskooli avaõhtu sai alguse …

Elame muutuste tuules. Oleme mõttes hüvasti jätnud armastatud Eesti Majaga – Toronto Eesti täiendus...

Viiendat korda peeti suurpõgenemise mälestuspäeva Rahvusvaheline konverents ,,Suurpõgenemine 1944 ja meie“

Viiendat korda peeti suurpõgenemise mäle…

Esmaspäeval, 19. septembril toimus Riigikogu konverentsisaalis rahvusvaheline konverents «Suurpõgen...

Ruby Sõrra ja Emma Glagau rannavõrkpallis kolmandad maailmas!

Ruby Sõrra ja Emma Glagau rannavõrkpalli…

Pühapäeval, 18. septembril võitsid U19 maailma meistrivõistlustel (MM-il) Türgis Kanada esipaar, ee...

Edukas seenior-tennisemängija Anne Rungi

Edukas seenior-tennisemängija Anne Rungi

Anne Rungi, Kanada seenior tipp-tennisemängija võistles Tennis Super-Senior World Championships’il,...

Tartu College’is avati Ukraina-teemaline näitus

Tartu College’is avati Ukraina-teemaline…

Ukraina ja Ukrainas toimuv on maailmas eriliselt olulisele kohale tõusnud alates 24. veebruarist, m...

KESKUS Project Update (#156) - Updates on wrapping up and moving out from Toronto Estonian House on Broadview

KESKUS Project Update (#156) - Updates o…

As 2022/23 activities start up, those in Toronto’s Estonian House (“EH”) are ending very soon. As...

Projekti KESKUS Teade #155 - ,,Nou Pois Äläud“ osalejate hinnang: õnnelikult kurnatud!

Projekti KESKUS Teade #155 - ,,Nou Pois …

9.-11. septembrini toimus Jõekäärul, Eesti laste suvelaagri ja ürituste toimumispaigas Torontost ...

Elusõnad kalmistul - Vana-Andrese koguduse surnuaiapüha York kalmistu N osas.

Elusõnad kalmistul - Vana-Andrese kogudu…

Taevas oli küll hall ja pilvine, aga ilm oli selgi korral lootusrikkam, kui ilmatargad olid rahvale...

It’s Time to Let Loose and Celebrate: Tartu College 50+2 is Here!

It’s Time to Let Loose and Celebrate: Ta…

Tartu College has become a favourite meeting spot for the Toronto Estonian community and other cult...

Soomepoiste mälestuspäev Muuksil

Soomepoiste mälestuspäev Muuksil

3. septembril toimus Muuksi linnamäel Põhjatähe mälestusmärgi juures soomepoiste mälestuspäev, mis ...

Rahvusvaheline konverents ,,Suurpõgenemine 1944 ja meie“

Rahvusvaheline konverents ,,Suurpõgenemi…

Esmaspäeval, 19. septembril algusega kell 13 (Eestis) toimub EV Riigikogu konverentsisaalis rahvusv...

Sajand Pärnu-Jaagupi Vabadussamba esmaavamisest

Sajand Pärnu-Jaagupi Vabadussamba esmaav…

24. septembril möödub sajand Pärnu-Jaagupi Vabadussamba esmaavamisest. Seda meenutatakse kell 12 Ja...

T.E.S. Täienduskoolid kutsuvad: Tule - õpime koos eesti keelt

T.E.S. Täienduskoolid kutsuvad: Tule - õ…

Kutsume kõiki Toronto ümbruskonnast Toronto Eesti Seltsi Täienduskoolide avaaktusele teisipäeval, 2...

Metsaülikooli tigu teoks (II)

Metsaülikooli tigu teoks (II)

Vesteldes telefonitsi MÜ juhataja ja värskelt ülikolli pälvinud Maimu Mölderiga kaks päeva pärast M...

The next meeting of the Estonian government’s Global Estonian Advisory Committee will be held in Tallinn on September 30th.

The next meeting of the Estonian governm…

The next meeting of the Estonian government’s Global Estonian Advisory Committee will be held in ...

Järgmine Üleilmse eestlaste valitsuse koostöökomisjoni koosolek toimub Tallinnas, 30. septembril

Järgmine Üleilmse eestlaste valitsuse ko…

Järgmine Üleilmse eestlaste valitsuse koostöökomisjoni koosolek toimub Tallinnas, 30. septembril....


This website is supported by Estonian Life subscribers, contribute by subscribing today! :)

Read more (click on the following topic): Life - Opinion

Aeg – Aegna - Remembering Aimi Zechanowitsch (1935 -2022)

Aeg – Aegna - Remembering Aimi Zechanowi…

Some ten years ago, in early spring, I decided to visit the island of Aegna. It was a Sund...

Putin must be held accountable for war c…

By July, Ukrainian authorities stated that it had identified more that 21,000 war crimes. ...

Arne Roosman 90

Arne Roosman 90

Augusti lõpus pühitses kunstnik Arne Roosman oma 90. sünnipäeva Coe Hillis, Põhja-Ontarios...

How this Estonian county is revolutionizing local transportation

How this Estonian county is revolutioniz…

(For more information on Ampler e-bikes, read Vincent Teetsov’s article “Can e-bikes solve...

Kahekordse olümpiavõitja Erika Salumäe eluvõidusõidud filmiks

Kahekordse olümpiavõitja Erika Salumäe e…

Väikerahval on oma vägevad kangelased, keda avar maailmgi tunnustanud. Erika Salumäe, kahe...

The long and poisonous tentacles of Kremlin intimidation

The long and poisonous tentacles of Krem…

The world has yet again been shocked by a brazen attempt to poison and kill another oppone...

Can Putin still claim victory in defeat?

It’s perhaps one of the questions most often posed recently. At the time of this writing, ...

Meelelahutust: Volli veste - Kohtumine mungaga

Meelelahutust: Volli veste - Kohtumine m…

Ei tähenda, ku kaua oled siinsinatsel maamunal viibinud, ikke avab elu silmi. Olin ommukus...

Kolga's remarks to recent session of Parliament's Foreign Affairs Committee

Kolga's remarks to recent session of Par…

Thank you Mr. Chairman and members of the committee for the opportunity to appear before y...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

Time Machine: Preserving the Sonic History of Estonians in Canada

Time Machine: Preserving the Sonic Histo…

Back in March 2020, the life of Georg Ots was discussed in relation to opera history in Es...

ERM kogub mälestusi noorte laulu- ja tantsupeost

ERM kogub mälestusi noorte laulu- ja tan…

Sel aastal möödub 60 aastat esimesest noorte laulu- ja tantsupeost. Sel puhul kutsuvad Ees...

Tulemas EKKT 67. aastanäitus

Tulemas EKKT 67. aastanäitus

Alates 12. oktoobrist on Todmorden Millsi (67 Pottery Rd) Papermill galerii uksed avatud E...

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag - Vastupanuvõitluse päevaks

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptist…

,,Kuna maal on sageli olnud sõdu, siis Siimon Mattatiase poeg, Joojaribi poegade järglaste...

Erika Salumäe, twice Olympic bicycling champion, will be honoured by two films next year

Erika Salumäe, twice Olympic bicycling c…

Erika Salumäe, twice Olympic bicycling champion, will be honoured by two films next year, ...

Lexsoul Dancemachine’i esinemised septembris Kanadas

Lexsoul Dancemachine’i esinemised septem…

Alates 2013. aastast tegutsev Eesti funk-soul-disko bänd Lexsoul Dancemachine esineb septe...

The 67th Annual EKKT Art Exhibition

The 67th Annual EKKT Art Exhibition

On Wednesday, October 12,2022 the doors at the Papermill Gallery at Todmorden Mills will o...

The New Face of VEMU: A Conversation with Artist Jessie Anneli Viirlaid McNeil

The New Face of VEMU: A Conversation wit…

In the second interview in “The New Face of Estonian Museum Canada/VEMU” series, we focus ...

Mõte pühapäevaks - Timo Lige - Tänulikkus

Mõte pühapäevaks - Timo Lige - Tänulikku…

Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki Tema heategu. Ps 103:2Tuntud lugu räägib ...


Estonian Life

Subscriptions

  
Subscribe to Estonian Life
and support the Estonian community
newspaper in Canada!


Subscriptions in Canada:

Annual - $160
Semi-annual - $87
Three months - $48
Digital - $95/year
Click here to Subscribe!

Payment options:
• By cash or cheque
at the Estonian Life office
Fund transfer
to Estonian Life account
at Estonian Credit Union or via 
their phone
(Phone# 416-465-4659)
• Cheque or money order
written out to 
Estonian Life
Interac e-Transfer® to
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
PayPal/Credit Card

 
Report an event,
send your story or tip!

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 Where to buy
Estonian Life
single copies
in Toronto:

 

  • Estonian Life office (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • Estonian House office (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy (close to Suomi Koti, 795 Eglinton Ave. E.)

  

Subscribe now!

 

 
Report an event,
send your story or tip!

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Editorial Policy
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2022 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by Confirmo