Use social media:

FOTOD - Kotkajärve Metsaülikoolis arutati Eesti tulevikku

Metsaülikolli tiitli ja aumärgi pikaaegne kandja Sirje Kiin ja selle hiliseim väljateeninu Indrek Park. Foto: Mölder (2017)Metsaülikolli tiitli ja aumärgi pikaaegne kandja Sirje Kiin ja selle hiliseim väljateeninu Indrek Park. Foto: Mölder (2017)
Tänavu 50. korda toimunud Kotkajärve Metsaülikoolis Kanadas, Muskokas olid terve nädala kestnud arutelude peateemadeks põlisrahvaste väljavaated, tehnoloogia ja küberkaitse, kuid pea kõik arutelud jõudsid lõpuks välja ikka Eesti tuleviku küsimusteni. Kui kodumaal Kääriku Metsaülikoolis oli tänavu peateemaks Hirm, siis Kotkajärvel kujunes sõnumiks siiski Lootus. Oma aruteludes püüdsime sõnastada vahendeid ja meetodeid, kuidas lootusrikkasse tulevikku jõuda.

Indiana Ülikooli keeleteadlane Indrek Park, kes on Põhja-Ameerika põlisrahvaste keelte päästja ja etnoloog, tegeleb viie keelega – arikara, hidatsa, lakota, assiiniboini ja mandani keeltega. Ta on kirjutanud arikara keele grammatika ja koostab neile esimest sõnaraamatut, just samal kombel, nagu neli sajandit tagasi muutsid baltisaksa estofiilid ja pastorid eesti keele suulisest keelest kirjakeeleks. Indrek Park andis põhjaliku ülevaate ÜRO põlisrahvaste konventsioonist ja sellest, kuidas just selline rahvusvaheliselt tunnustatud põlisrahva staatus (koos vastavate tingimuste ja õigustega) on aidanud põlisrahvastel säilitada oma keelt, kultuuri ja loodust. Järgnenud elavast arutelust koorus välja Kotkajärve Metsaülikooli foorumi ettepanek kaaluda ka eesti rahva tunnistamist põlisrahvaks oma ajaloolisel keelelisel ja geograafilisel territooriumil. Ametlik põlisrahva staatus kaitseks meid tulevikus tõhusamalt kaasaja rahvaste rändesurve eest ning aitaks paremini kaitsta emakeelt ja loodust.

Kanada Ontario maakonnavalitsuse keskkonnateadlane ja nõunik põlisrahvaste küsimustes Linda Norheim-Brookes rääkis, kuidas on Kanada valitsus eri aegadel kohelnud oma põlisrahvaid, sh Métis rahvast, kes on 17. sajandi eurooplaste ja Kanada põlisrahva segaverelised järeltulijad. Oluline järeldus oli, et just põlisrahva põhiseaduslik ning rahvusvaheliselt tunnustatud staatus annab Kanada põlisrahvaile kindluse nende tuleviku suhtes, sest nii valitsusel kui ettevõtjatel ja korporatsioonidel on seadusega ette nähtud kohustus konsulteerida põlisrahvaga, kui mistahes kavandatavad projektid võivad puudutada, mõjutada või kahjustada põlisrahvaste põhiseaduslikke õigusi, nende keelt, kultuuri ja looduskaitset.

Toronto muusik ja muusikaterapeut Rosemarie Lindau leidis oma ettekandes „Pärismaalaste laul" mitmeid ühisjooni Eesti rahvakultuuri (näiteks setu rahvalaulude) ja Kanada põlisrahvaste kultuuri vahel; ühist leidus nii lauludes, rütmides kui trummimängus. Eesti noorim lõõtsakuningas Ott Leitham pidas toreda muusikalise loengu eesti lõõtspilli ehitusest, erinevatest mängustiilidest, häälestusest ja meie kuulsatest pilliloojatest.

Eesti trükimuuseumi peavarahoidja, arheoloog Mana Kaasik andis ülevaate looduslike pühapaikade välitöödest Eestis. EELK Toronto Peetri koguduse õpetaja, praost Mart Salumäe kõneles ristiusu mõjust eesti keele arengule ja sellest, kui tähtis on piibliloo tundmine rahvapärimuse ja ka Eesti kirjandusklassikute teoste mõistmisel.

Teine Kotkajärve MÜ 2017 peateema oli küberkaitse ja tehnoloogia. USA arvutispetsialist Agu Ets, kes on viimased 15 aastat töötanud küberkaitse alal, neist kümme aastat MITRE korporatsiooni küberkaitse osakonna abijuhina, käsitles Eesti kiiret tõusu nõukogude aja viletsusest maailma IT teenäitajaks küberkaitse lahenduste ja e-valitsemise alal. Tema ettekande pealkirigi oli tunnustav: „Väike maa, suured saavutused". Ets tutvustas lisaks tuntud ettevõtetele (Skype, TransferWise) ka teisi maailmatasemele tõusnud Eesti IT-firmasid, näiteks Nortal, Teleport, GrabCad, Taxify, Starship, Pipedrive, Guardtime, Linguist jt. Lähemat teavet nende kohta saab veebilehelt www.startupestionia.ee/startups

Noor Kanada bioinformaatika teadlane Mark Merilo arutles selle üle, kuidas muudab digitaalne revolutsioon bioloogiateadust ja kuidas kahesuunalised „ühendatud andmebaasid" (linked data) avavad meile ootamatuid võimalusi ja meetodeid, mis varem polnud üldse võimalikud. Mark Merilo uurimistöö keskendub sümbiootiliste organismide koosevolutsioonile ning sellele, kuidas toimub nende liikide määramine. Oma erialast pidasid heas eesti keeles miniloenguid veel mitu noort eesti teadlast. Tartu Ülikooli keskkonnatehnoloogia doktorant Kärt Kanger rääkis, miks on antibiootikumid kaotanud tõhususe, mis on antibiootikumide resistentsus ja mida saab igaüks meist teha, et resistentsuse ohtlikku levikut vältida. Glasgow Ülikooli meditsiinilise keemia doktorant Helmi Kreinin kõneles sellest, miks on sibulal rohkem DNAd kui inimesel ehk mis eristab meid loomadest ja taimedest ja kuidas saata rakkudesse „spioone" meie DNAd uurima.

Kotkajärve Metsaülikool (MÜ) loodi 1967 eesmärgiga säilitada väliseestlaskonna hulgas eesti keelt, kirjandust ja kultuuri, seepärast on iga MÜ kavas alati ka vastavad ettekanded. Artikli autor pidas loengu kirjandusrühmitusest „Siuru" (1917-1920), kes valmistas lisaks esteetilisele revolutsioonile eesti rahva vaimu ette ka poliitiliselt - Eesti Vabariigi sünniks. Loeng andis ühtlasi ülevaate kirjandusrühmituste rollist nii maailmakirjanduses kui Eesti kultuuris tänase päevani välja. MÜ raamatuklubis arutasime põhjalikult Ilmar Taska romaani „Pobeda 1946" teemadel, võrdlesime teost Sofi Oksaneni „Puhastusega" (Taska kasuks) ja väitlesime kommunistliku punase viiekümne erineva varjundi üle. Noor kirjandusteadlane Maarja Hollo Tartust, kes kaitses hiljuti doktorikraadi Bernard Kangro loomingust, juhatas metsaülikoolis luule huviringi, kus analüüsiti süvitsi Kangro luulet.

40 dokumentaalfilmi tegija, õpetaja ja uurija Riho Västrik kõneles Eesti dokumentaalfilmi uuest lainest nõukogude ajal, 1960. aastatel, mil eesti dokumentalistid hakkasid sotsialistlike sümbolite asemel au sisse tõstma varasemaid aegu: filmima mindi küladesse, sest seal oli veel alles Eesti Vabariigi aja hõng, esemed ja inimesed. Ettekandja illustreeris loengut metafoorsete filmikatkenditega andeka kineasti Andres Söödi filmidest.

Noor IT ekspert Ivo Kruusamägi ja noor kunstnik Mihkel Ilus Eestist juhtisid keele- ja kõnegruppi, kus arutleti eesti kultuuri nähtavuse üle maailmas, kõneldi kultuuritarbimise sarnasustest ja erinevustest kodu- ja välis-Eestis. Ivo Kruusamägi juhtis ka vestlusringi Vikipeediast, kutsudes meid kõiki üles kirjutama rohkem eestikeelseid Vikipeedia artikleid. Eestikeelse Vikipeedia tegijad on seadnud endale ambitsioonika eesmärgi kirjutada aastaks 2020 miljon eestikeelset artiklit, täna on neid olemas 160 000. Metsaülikooli rahvas ühines selle üleskutsega kõigile eesti ekspertidele, oma ala asjatundjatele üle ilma, seades eesmärgiks vähemalt poolt miljonit artiklit.

Eesti rahva tulevikuperspektiivide arutelu avas kõige jõulisemalt riigikogu liige, diplomaat, julgeolekunõunik ja ettevõtja Eerik-Niiles Kross, kelle loengu teemaks oli „Rahvusvaheline Eesti rahvusriik". Kross toetus oma ettekandes peamiselt viimasele Eesti inimarengu aruandele, mille koostasid enam kui 40 kodumaist teadlast ja mis osutas Eesti rahvastiku dramaatilisele kahanemisohule. MÜ rahvas nõustus nii Krossi kui inimarengu aruande seisukohaga, et välismaal (või vaheldumisi välismaal ja kodumaal) elavad inimesed pole Eesti jaoks mitte kaotus, vaid võit, mida tuleks osata Eesti hüvanguks paremini rakendada ja ära kasutada. Uus reaalsus, kus väljaspool Eestit elab viiendik rahvast ehk umbes 200 000 eestlast, tuleb pöörata meie kasuks. Meil tuleb kohaneda ja rahvastiku hargmaine uus reaalsus täita sisuga.

Eerik-Niiles Kross tegi olukorrast lähtuvalt hulga ettepanekuid, millest osa on erinevatel foorumitel olnud jutuks ka varem: lubada topeltkodakondsus Lääne diasporaale, määrata väliseestlaskonnale valitsusse minister või vähemalt kõrge ametnik, suunata riiklikud programmid sidemetele, naasmisele, hõlvamisele; luua välis-Eesti valimisringkond ja valida riigikokku väliseestlaste diasporaa esindus. Välis-Eesti valimisringkonna (või –ringkondade) idee leidis MÜ foorumil üldiselt toetust. Ent Kross intrigeeris kuulajaid mõtlema veelgi kaugemale: kuidas suurendada Eesti rahvaarvu lisaks sündivusele, millest paraku praegu ei piisa? Võimalikud variandid: ingliskeelsete (saksakeelsete jt muukeelsete) eestlaste hõlvamine, internetipõhine kool (toimib juba osaliselt), ingliskeelne üksus Eesti kaitseväes; Välis-Eesti Kaitseliidu loomine, Eestis õppinud ja õppivate välismaalaste, baltisakslaste, Kaukaasia ja Venemaa eestlaste kaasamine ja hõlvamine. Kes veel, kas näiteks buurid? kurdid? ukrainlased? küsis Eerik-Niiles Kross. Ta soovitas võtta eeskuju iirlaste programmist „Global Irish" (Globaalne iirlane), mille märksõnad on just ühendamine, toetamine, tunnustamine ja ühise võrgustiku loomine. Ta juhtis tähelepanu tõsiasjale, et Eesti, Läti ja Leedu venelased on ainsad Euroopa venelased, kellel on olemas demokraatlikus riigis elamise kogemus ning tõstatas küsimuse eestivenelaste integreerimisest väliseestlastega.

Kodumaale naasmisel osutuvad oluliseks näiliselt tähtsusetud, kuid inimeste jaoks intiimselt lähedased isiklikud emotsionaalsed seosed. Ehkki poliitikutel olla võetud siht saavutada 30 aasta jooksul saja tuhande inimese kodumaale naasmine, on see tänase seisuga kindlasti ebareaalne, hindas Eerik-Niiles Kross.

72% võõrsil elavaist eestlastest ei tunne praegu, et Eesti riik neid vajab ning 43% ei tunne, et võõrsil elavatesse rahvuskaaslastesse suhtutaks Eestis hästi. Samas on juba välja kujunemas reaalne globaalne Eesti võrgustik ning on tehtud küllalt palju ettevalmistustööd üleilmse ühise veebikeskkonna loomiseks. Kuid selle teostamiseks on vaja panustada ka rahaliselt.

Kotkajärve Metsaülikooli rahva jätkuv sõnum kodumaale on see, et meie kõik, sõltumata elukohast ja kaugustest, armastame Eestit, eesti keelt ja kultuuri ning soovime omalt poolt meie sünnimaa või päritolumaa heale käekäigule igati kaasa aidata. Just sel põhjusel ja selles vaimus sündis ka tänavuse MÜ pere avaldus eesti rahva ning avalikkuse poole mitme ettepanekuga. Meie oleme samuti osa Eestist ja me usume Eesti tulevikku.


Sirje KiinTasuta veebifestival Eesti /Balti Muusika Päevad algab juba täna

Tasuta veebifestival Eesti /Balti Muusika Päevad algab juba täna

Sel aastal toimub nüüdismuusika festival Eesti Muusika Päevad 22. aprillist 2. maini. Esimest korda on kogu festival kättesaadav v...

Eesti välispoliitika virtuaalfoorum eestlastele üle maailma

Eesti välispoliitika virtuaalfoorum eestlastele üle maailma

Laupäeval, 24. aprillil kell 19.00 (Eesti aeg) kutsuvad Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu, MTÜ Globaalsed Eestlased ja Ülemaailmne Ees...

Parliamentary Petition To Place Canadian Magnitsky Sanctions on Kremlin Human Rights Abusers and Agents of Interference

Parliamentary Petition To Place Canadian Magnitsky Sanctions on Kremlin Human …

April 11, 2021TORONTO - The Baltic Federation in Canada, representing the interests of Canadians of Estonian, Latvian and Lithuani...

 Chasing Estonia's “Fifth Season” in Ontario's Minesing Wetlands

Chasing Estonia's “Fifth Season” in Ontario's Minesing Wetlands

Estonians in Pärnu County and Viljandi County are well aware of the viies aastaaeg, or “fifth season” that happens in their region...

Q&A with the President of the Riigikogu Jüri Ratas

Q&A with the President of the Riigikogu Jüri Ratas

Estonian American Business AllianceDear Fellow Estonians and Friends of Estonia,It is with great pleasure that on Sunday, April 18...

How to Convince a Non-Estonian that Pickled Herring is Actually Delicious

How to Convince a Non-Estonian that Pickled Herring is Actually Delicious

If one hasn't grown up with Estonian culture, the first pivotal point of any friendship or romantic relationship with an Estonian ...


This website is supported by Estonian Life subscribers, contribute by subscribing today! :)

Eesti välispoliitika virtuaalfoorum eestlastele üle maailma

Eesti välispoliitika virtuaalfoorum eest…

Laupäeval, 24. aprillil kell 19.00 (Eesti aeg) kutsuvad Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu, MTÜ Globaals...

Alates detsembrist ootame Kanada eestlasi vastama väliseesti koolipärimuse küsitlusele

Alates detsembrist ootame Kanada eestlas…

Väliseesti Muuseum Torontos ja Eesti Kirjandusmuuseum Tartus kuulutavad alates 1. detsembrist ...

Riigikantselei kuulutas välja stipendiumikonkursi Eesti riigijuhtide elu ja tegevuse uurijatele 2021

Riigikantselei kuulutas välja stipendium…

Riigikantselei koostöös Rahvusarhiiviga kuulutas vabariigi aastapäeva puhul välja stipendiumikonkur...

KESKUS Project Update (#95) - Meet KESKUS construction manager Bill Waters

KESKUS Project Update (#95) - Meet KESKUS construction manager Bill Waters

In late 2020, KESKUS, the International Estonian Centre being developed in the heart of Toronto, put out the construction manage...

KUULA - Neeme Raud rääkis raadio KUKU saates "Siin 2021-03-27" KESKUSest

KUULA - Neeme Raud rääkis raadio KUKU saates "Siin 2021-03-27" KESKU…

Neeme Raud usutleb üht projekti eestvedajat Ellen Valterit ning vestlus teema algab 1:19:25.

Eesti Keskuse Projekti Teade #91 - Tutvustame International Estonian Centre’i uut Digiturustajat

Eesti Keskuse Projekti Teade #91 - Tutvustame International Estonian Centre’i …

Nii nagu International Estonian Centre projekt areneb, nii oli ka vaja strateegilist digiturustajat! Emily Baillie on elukutseli...

Eesti Sihtkapital Kanadas 2020. stipendiaadid - Erik Sadul

Eesti Sihtkapital Kanadas 2020. stipendiaadid - Erik Sadul

Erik Sadul on üks Kanada Eesti üliõpilastest, kes sai 2020. aasta ESK stipendiumi, mida rahastab Martin ja Heljo Mäeksi Stipendium...

Fanny de Siversi särav esseistika sai kaante vahele

Fanny de Siversi särav esseistika sai kaante vahele

Eesti pariislanna Fanny de Siversi 100. a juubeliks kogus teoloogiadoktor Arne Hiob kokku Fanny kirjaliku pärandi ja andis selle v...

Kanada päevik - Tõde ja ideoloogia

Kanada päevik - Tõde ja ideoloogia

Esimene kirjeldab tegelikku olukorda. Põhineb faktidele. Inimkonna arengus jõudsime faasi, mida on vist parim kirjeldada kui empii...

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Hea Karjane

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Hea Karjane

Kaasaja enesekeskse elustiili ebajumalaks on ülendatud inimese individuaalsus. Nii on mõnelegi häiriv, kui Piiblis nimetatakse rah...

Tasakaal

Tasakaal

Vaimse tervise vitamiinid kuluvad kõigile ära! Eriti pärast pikka talve. Eestlased kipuvad rääkima kevad/väsimusest. Me ju ei maga...

*Omakase* sap

*Omakase* sap

You might have heard of omakase sushi. Omakase is a Japanese phrase, used when ordering sushi in restaurants, which means "I'll le...

Cold war era rhetoric slams Estonians in Canada - Old, Soviet-style disinformation aims at EKN and ÜEKN

Cold war era rhetoric slams Estonians in Canada - Old, Soviet-style disinforma…

Consider this quote: “In the 1960’s, the USSR revealed that some Estonian collaborators, including several Estonian Central Counci...

Meelelahutust: Volli veste - Essust

Meelelahutust: Volli veste - Essust

Vaat, enne kui keegi arvab, et vanakõbõke on kasimatu suuga, sulega, no selle nimeline küla olemas Virumaal, Haljala kihelkonnas, ...

Eesti Elu Nr. 15 - 16. aprill 2021 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 15 - 16. aprill 2021 - DIGILEHT

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 16. aprill 2021.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. Käesoleva nädala Eesti Elu&nbs...

KUULA - Märten Männiste ja Marite Suurmäe avaldasid duetina kantriloo „Maantee ei hooli“

KUULA - Märten Männiste ja Marite Suurmäe avaldasid duetina kantriloo „Maantee…

Märten Männiste ja Marite Suurmäe avaldasid duetina kantriloo „Maantee ei hooli“. Laul sobib hästi näiteks autoraadiost kuulamisek...

99 aasta vanusena suri Prints Philip

99 aasta vanusena suri Prints Philip

Buckinghami palee teatas, et täna, 9 aprilli 2021.a hommikul suri Edinburghi hertsog prints Philip 99 aasta vanusena. Philip oli a...

Estonian Foreign Policy - Virtual Forum for Global Estonians - Saturday, April 24, 7 – 8:30 p.m. (Estonian time)

Estonian Foreign Policy - Virtual Forum for Global Estonians - Saturday, April…

The Estonian World Council, the Global Estonian NGO and the Estonian World Youth Network will host a virtual global Estonian forei...

DIGITAL Estonian Life No. 15 - April 16, 2021 Take a look at other digital issues here:
- Eesti Elu Nr. 14 - 9. aprill 2021 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 13 - 1. aprill 2021 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 12 - 26. märts 2021 - DIGILEHT

 

All issues with table of contents available here: https://issuu.com/estonianlife

Any questions or comments - email us at digi@eestielu.ca


 


This website is supported by Estonian Life subscribers, contribute by subscribing today! :)

Eesti välispoliitika virtuaalfoorum eestlastele üle maailma

Eesti välispoliitika virtuaalfoorum eest…

Laupäeval, 24. aprillil kell 19.00 (Eesti aeg) kutsuvad Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu, MTÜ Globaals...

Alates detsembrist ootame Kanada eestlasi vastama väliseesti koolipärimuse küsitlusele

Alates detsembrist ootame Kanada eestlas…

Väliseesti Muuseum Torontos ja Eesti Kirjandusmuuseum Tartus kuulutavad alates 1. detsembrist ...

Riigikantselei kuulutas välja stipendiumikonkursi Eesti riigijuhtide elu ja tegevuse uurijatele 2021

Riigikantselei kuulutas välja stipendium…

Riigikantselei koostöös Rahvusarhiiviga kuulutas vabariigi aastapäeva puhul välja stipendiumikonkur...

The Society of Estonian Artists in Toronto is proud to announce the KALEVIPOEG (Son of Kalev) ART CONTEST

The Society of Estonian Artists in Toron…

Kalevipoeg (Son of Kalev) is an Estonian epic poem written by Friedrich Reinhold Kreutzwald in 1853...

The Evolution of Freedom and Human Rights, as Described by VEMU Fundraiser Guest Speaker Professor Marju Lauristin

The Evolution of Freedom and Human Right…

In last week's edition of Estonian Life, it was announced that VEMU ÖÖTV and Estonian Music Week wi...

KESKUS Project Update (#95) - Meet KESKUS construction manager Bill Waters

KESKUS Project Update (#95) - Meet KESKU…

In late 2020, KESKUS, the International Estonian Centre being developed in the heart of Toronto, ...

EFC Scholarship - Liina Sadul

EFC Scholarship - Liina Sadul

Liina Sadul is an Estonian-Canadian university student who received a 2020 EFC Scholarship with fun...

Välisminister ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister kutsuvad vabatahtlikke noori appi üleilmseid eestlasi ühendama

Välisminister ning ettevõtlus- ja infote…

Välisminister Eva-Maria Liimets ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt kutsuvad ee...

Low-Impact Housing: Solutions Leading the Way to Accessible Sustainability

Low-Impact Housing: Solutions Leading th…

The image of sustainable living makes it harder for it to be adopted on a wider scale. Pragmaticall...

Pleased to meet you:  Real Estate Agent Triinu Lumi

Pleased to meet you: Real Estate Agent …

Triinu is a 44-year old Canadian Estonian who lives in Stoney Creek, Ontario. Triinu was born and r...

Tallinna Lauluväljak kogub foto- ja videomaterjali laulva revolutsiooni tippsündmustest

Tallinna Lauluväljak kogub foto- ja vide…

Suvel tähistab Eesti Vabariik taasiseseisvumise 30. aastapäeva. Tallinna Lauluväljak, kus toimusid ...

Gatineau Loppet 2021 peeti virtuaalselt

Gatineau Loppet 2021 peeti virtuaalselt

Gatineau Loppet, järjekorras juba 43., üks maailma kuulsamatest pikamasuusatamise sarja Worldloppet...

MÄRKMIK - Kui igatsed eesti keelt

MÄRKMIK - Kui igatsed eesti keelt

Maailm on järjest muutumas justkui väiksemaks tänu tehnoloogia hüpetele. Eestis metsa vahel olles o...

SAAREMAA VABADUSVÕITLEJATE ÜHING - Pöördume Teie poole abipalvega

SAAREMAA VABADUSVÕITLEJATE ÜHING - Pöörd…

Saaremaa Vabadusvõitlejate Ühing tegeleb Saaremaa metsavendade tegevuse uurimise ja mälestuste jääd...

VEMU 9. tuluõhtu esineja Marju Lauristin: „Eestlaskond on väga heaks näiteks piirideülesest kogukonnast“.

VEMU 9. tuluõhtu esineja Marju Lauristin…

Sotsiaalteadlane ja poliitik Marju Lauristin on Eesti üks mõjukamaid arvamusliidreid. Ta on olnud E...

Mõte pühapäevaks Toronto Eesti Baptisti Koguduse pastor Timo Lige - Elav lootus

Mõte pühapäevaks Toronto Eesti Baptisti …

,,Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuest...

Commentary - Hydro One’s audacity

Commentary - Hydro One’s audacity

The problem with monopolies is simple. There is no other place to go. No option is available. And, ...

Opinion - Follow the money, that is dark money

Opinion - Follow the money, that is dark…

Most reliable estimates internationally put the amount at $! trillion in the US alone. Experts say ...

Meelelahutust: Volli veste - Röötsakil

Meelelahutust: Volli veste - Röötsakil

Ei, mitte füüsiliselt, seda mu vanakõbõkõse au ja uhkus ei lubaks kunagi. Ootame puusärgini. Vaid v...

Eesti Elu Nr. 14 - 9. aprill 2021 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 14 - 9. aprill 2021 - DIGI…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 9. aprill 2021.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. ...

FOTOD - Kevadehõnguline aprilli algus Ontarios

FOTOD - Kevadehõnguline aprilli algus On…

Aprilli alguse päevad tõestavad et kevad on tõesti jõudnud lõuna Ontariosse. Kalad ujuvad Sherida...

VIDEO - Ülestõusmispühade jumalateenistus - EELK Toronto Peetri kogudus 2021

VIDEO - Ülestõusmispühade jumalateenistu…

Vaadake EELK Toronto Peetri koguduse Ülestõusmispühade jumalateenistus eelsalvestatud video vahendu...

VIDEO - Ülestõusmispühade jumalateenistus - Toronto Eesti Baptisti Kogudus 2021

VIDEO - Ülestõusmispühade jumalateenistu…

Vaadake pühapäeval, 4. aprillil 2021.a Toronto Eesti Baptisti Koguduse Ülestõusmispühade jumalateen...

VIDEO - Suure Reede jumalateenistus - Vana Andrese kogudus 2021

VIDEO - Suure Reede jumalateenistus - Va…

Vaadake Toronto Vana-Andrese koguduse Suure Reede jumalateenistus eelsalvestatud video vahendusel.

VIDEO - Suure Reede jumalateenistus - Toronto Eesti Baptisti Kogudus 2021

VIDEO - Suure Reede jumalateenistus - To…

Vaadake Toronto Eesti Baptisti Koguduse Suure Reede jumalateenistust otsevideo vahendusel. Vid...

VIDEO - Suure Reede jumalateenistus - EELK Toronto Peetri kogudus 2021

VIDEO - Suure Reede jumalateenistus - EE…

Vaadake EELK Toronto Peetri koguduse Suure Reede jumalateenistust eelsalvestatud video va...

Recollections in Rasgueado: Classical Guitarist Roman Smirnov Plays for EMW's Next Online Concert

Recollections in Rasgueado: Classical Gu…

In the previous two “Memories of Home” concerts, the theme of home has been primarily addressed in ...

Dine and Reminisce with the Heroes of the Singing Revolution for VEMU's Online Fundraiser

Dine and Reminisce with the Heroes of th…

On Friday the 23rd of April from 7:00 to 9:30 in the evening, join in for the annual VEMU fundraise...

Eesti välispoliitika virtuaalfoorum eestlastele üle maailma

Eesti välispoliitika virtuaalfoorum eest…

Laupäeval, 24. aprillil kell 19.00 (Eesti aeg) kutsuvad Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu, MTÜ Globaals...

Parliamentary Petition To Place Canadian Magnitsky Sanctions on Kremlin Human Rights Abusers and Agents of Interference

Parliamentary Petition To Place Canadian…

April 11, 2021TORONTO - The Baltic Federation in Canada, representing the interests of Canadians of...

Q&A with the President of the Riigikogu Jüri Ratas

Q&A with the President of the Riigik…

Estonian American Business AllianceDear Fellow Estonians and Friends of Estonia,It is with great pl...

Eesti Sihtkapital Kanadas 2020. stipendiaadid - Erik Sadul

Eesti Sihtkapital Kanadas 2020. stipendi…

Erik Sadul on üks Kanada Eesti üliõpilastest, kes sai 2020. aasta ESK stipendiumi, mida rahastab Ma...

99 aasta vanusena suri Prints Philip

99 aasta vanusena suri Prints Philip

Buckinghami palee teatas, et täna, 9 aprilli 2021.a hommikul suri Edinburghi hertsog prints Philip ...

Estonian Foreign Policy - Virtual Forum for Global Estonians - Saturday, April 24, 7 – 8:30 p.m. (Estonian time)

Estonian Foreign Policy - Virtual Forum …

The Estonian World Council, the Global Estonian NGO and the Estonian World Youth Network will host ...

KESKUS Project Update (#95) - Meet KESKUS construction manager Bill Waters

KESKUS Project Update (#95) - Meet KESKU…

In late 2020, KESKUS, the International Estonian Centre being developed in the heart of Toronto, ...

EFC Scholarship - Liina Sadul

EFC Scholarship - Liina Sadul

Liina Sadul is an Estonian-Canadian university student who received a 2020 EFC Scholarship with fun...

Välisminister ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister kutsuvad vabatahtlikke noori appi üleilmseid eestlasi ühendama

Välisminister ning ettevõtlus- ja infote…

Välisminister Eva-Maria Liimets ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt kutsuvad ee...

Pleased to meet you:  Real Estate Agent Triinu Lumi

Pleased to meet you: Real Estate Agent …

Triinu is a 44-year old Canadian Estonian who lives in Stoney Creek, Ontario. Triinu was born and r...

Tallinna Lauluväljak kogub foto- ja videomaterjali laulva revolutsiooni tippsündmustest

Tallinna Lauluväljak kogub foto- ja vide…

Suvel tähistab Eesti Vabariik taasiseseisvumise 30. aastapäeva. Tallinna Lauluväljak, kus toimusid ...

Gatineau Loppet 2021 peeti virtuaalselt

Gatineau Loppet 2021 peeti virtuaalselt

Gatineau Loppet, järjekorras juba 43., üks maailma kuulsamatest pikamasuusatamise sarja Worldloppet...

VEMU 9. tuluõhtu esineja Marju Lauristin: „Eestlaskond on väga heaks näiteks piirideülesest kogukonnast“.

VEMU 9. tuluõhtu esineja Marju Lauristin…

Sotsiaalteadlane ja poliitik Marju Lauristin on Eesti üks mõjukamaid arvamusliidreid. Ta on olnud E...

FOTOD - Kevadehõnguline aprilli algus Ontarios

FOTOD - Kevadehõnguline aprilli algus On…

Aprilli alguse päevad tõestavad et kevad on tõesti jõudnud lõuna Ontariosse. Kalad ujuvad Sherida...

VIDEO - Ülestõusmispühade jumalateenistus - EELK Toronto Peetri kogudus 2021

VIDEO - Ülestõusmispühade jumalateenistu…

Vaadake EELK Toronto Peetri koguduse Ülestõusmispühade jumalateenistus eelsalvestatud video vahendu...

VIDEO - Ülestõusmispühade jumalateenistus - Toronto Eesti Baptisti Kogudus 2021

VIDEO - Ülestõusmispühade jumalateenistu…

Vaadake pühapäeval, 4. aprillil 2021.a Toronto Eesti Baptisti Koguduse Ülestõusmispühade jumalateen...

VIDEO - Suure Reede jumalateenistus - Vana Andrese kogudus 2021

VIDEO - Suure Reede jumalateenistus - Va…

Vaadake Toronto Vana-Andrese koguduse Suure Reede jumalateenistus eelsalvestatud video vahendusel.

VIDEO - Suure Reede jumalateenistus - Toronto Eesti Baptisti Kogudus 2021

VIDEO - Suure Reede jumalateenistus - To…

Vaadake Toronto Eesti Baptisti Koguduse Suure Reede jumalateenistust otsevideo vahendusel. Vid...


This website is supported by Estonian Life subscribers, contribute by subscribing today! :)

Read more (click on the following topic): Life - Opinion

 Chasing Estonia's “Fifth Season” in Ontario's Minesing Wetlands

Chasing Estonia's “Fifth Season” in Ont…

Estonians in Pärnu County and Viljandi County are well aware of the viies aastaaeg, or “fi...

Kanada päevik - Tõde ja ideoloogia

Kanada päevik - Tõde ja ideoloogia

Esimene kirjeldab tegelikku olukorda. Põhineb faktidele. Inimkonna arengus jõudsime faasi,...

Tasakaal

Tasakaal

Vaimse tervise vitamiinid kuluvad kõigile ära! Eriti pärast pikka talve. Eestlased kipuvad...

*Omakase* sap

*Omakase* sap

You might have heard of omakase sushi. Omakase is a Japanese phrase, used when ordering su...

Cold war era rhetoric slams Estonians in Canada - Old, Soviet-style disinformation aims at EKN and ÜEKN

Cold war era rhetoric slams Estonians in…

Consider this quote: “In the 1960’s, the USSR revealed that some Estonian collaborators, i...

Meelelahutust: Volli veste - Essust

Meelelahutust: Volli veste - Essust

Vaat, enne kui keegi arvab, et vanakõbõke on kasimatu suuga, sulega, no selle nimeline kül...

The Evolution of Freedom and Human Rights, as Described by VEMU Fundraiser Guest Speaker Professor Marju Lauristin

The Evolution of Freedom and Human Right…

In last week's edition of Estonian Life, it was announced that VEMU ÖÖTV and Estonian Musi...

Low-Impact Housing: Solutions Leading the Way to Accessible Sustainability

Low-Impact Housing: Solutions Leading th…

The image of sustainable living makes it harder for it to be adopted on a wider scale. Pra...

MÄRKMIK - Kui igatsed eesti keelt

MÄRKMIK - Kui igatsed eesti keelt

Maailm on järjest muutumas justkui väiksemaks tänu tehnoloogia hüpetele. Eestis metsa vahe...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

Tasuta veebifestival Eesti /Balti Muusika Päevad algab juba täna

Tasuta veebifestival Eesti /Balti Muusik…

Sel aastal toimub nüüdismuusika festival Eesti Muusika Päevad 22. aprillist 2. maini. Esim...

How to Convince a Non-Estonian that Pickled Herring is Actually Delicious

How to Convince a Non-Estonian that Pick…

If one hasn't grown up with Estonian culture, the first pivotal point of any friendship or...

Fanny de Siversi särav esseistika sai kaante vahele

Fanny de Siversi särav esseistika sai ka…

Eesti pariislanna Fanny de Siversi 100. a juubeliks kogus teoloogiadoktor Arne Hiob kokku ...

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Hea Karjane

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Hea Ka…

Kaasaja enesekeskse elustiili ebajumalaks on ülendatud inimese individuaalsus. Nii on mõne...

KUULA - Märten Männiste ja Marite Suurmäe avaldasid duetina kantriloo „Maantee ei hooli“

KUULA - Märten Männiste ja Marite Suurmä…

Märten Männiste ja Marite Suurmäe avaldasid duetina kantriloo „Maantee ei hooli“. Laul sob...

Mõte pühapäevaks Toronto Eesti Baptisti Koguduse pastor Timo Lige - Elav lootus

Mõte pühapäevaks Toronto Eesti Baptisti …

,,Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on m...

Recollections in Rasgueado: Classical Guitarist Roman Smirnov Plays for EMW's Next Online Concert

Recollections in Rasgueado: Classical Gu…

In the previous two “Memories of Home” concerts, the theme of home has been primarily addr...

Dine and Reminisce with the Heroes of the Singing Revolution for VEMU's Online Fundraiser

Dine and Reminisce with the Heroes of th…

On Friday the 23rd of April from 7:00 to 9:30 in the evening, join in for the annual VEMU ...

VEMU 9. tuluõhtu esineja Ivo Linna: „Meie keeles on kõik ilusad sõnad olemas!“

VEMU 9. tuluõhtu esineja Ivo Linna: „Mei…

IVO LINNA ei vaja tutvustamist vist küll mitte ühelegi eestlasele. Oleme üles kasvanud tem...

 
TEADE
Arvestades praeguse koroonaviiruse levikuga palume oma klientidel võimaluse korral Eesti Elu kontorisse isiklikult mitte tulla, vaid soovide ja murede korral helistada kontorisse 416-733-4550 või saata email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Estonian Life

Subscriptions

  
Subscribe to Estonian Life
and support the Estonian community
newspaper in Canada!


Subscriptions in Canada:

Annual - $160
Semi-annual - $87
Three months - $48
Digital - $95/year
Click here to Subscribe!

Payment options:
• By cash or cheque
at the Estonian Life office
Fund transfer
to Estonian Life account
at Estonian Credit Union or via 
their phone
(Phone# 416-465-4659)
• Cheque or money order
written out to 
Estonian Life
Interac e-Transfer® to
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
PayPal/Credit Card

 
Report an event,
send your story or tip!

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 Where to buy
Estonian Life
single copies
in Toronto:

 

  • Estonian Life office (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • Estonian House office (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy (close to Suomi Koti, 795 Eglinton Ave. E.)

  

Subscribe now!

 

 
Report an event,
send your story or tip!

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - Fax: 416-733-0944 - e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2021 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by Confirmo