Logi sisse läbi:
Sirje Kiin - foto: Taavi Tamtik (2014)Sirje Kiin - foto: Taavi Tamtik (2014)
Ajalehed nurisesid ametist lahkunud presidendi väidetava madala reitingu ehk kehva usaldustoetuse üle. President Ilvese ametisse astumisel võeti teda vastu ülikõrgete, ent ebarealistlike ootustega, mistõttu on üsna loomulik asjade käik, et toetus aja jooksul kahanes, kuna rahva seas paistab ikka veel elavat ootus, et president oleks mitte ainult autoritaarne rahva isa, vaid ka politseinik, tuletõrjuja, lasteaiakasvataja ning sotsiaalabi jagaja. Siiski vajus Ilvese usaldusväärsus teisel ametiperioodil madalamaks kui eelkäijate oma. Mis võisid olla ootuste ja tegelikkuse vahelise lõhe põhjused?

Esmalt peame silmas, et elame täiesti teistsugusel infoajastul kui kümme aastat tagasi, kus sotsiaalmeedia (Facebook, Twitter, Instagram jne) oli poliitika argipäevas olematu ning kus puudus üleilmne ööpäevaringne uudistetsükli karussell. Kas kujutleksime president Rüütlit hilisõhtul inglise keeles midagi vaimukat säutsumas laia maailma poliitikuile või president Meri osalemas rockkontsertidel? Uue meedia aktiivne ja tõhus kasutus tõi president Ilvese poliitika elevandiluutornist alla meie kõigi käe- ja sõnaulatusse. President tuli esmakordselt rahva keskele. Ta tuli raamatute ja plaatide esitlustele, näituste ja hoonete avamistele, mulgi päevadele ja paljudele konverentsidele. Aga ka maailma areenile, tehes suures pildis nähtavaks mitte ainult Ilvese enda värvika persooni, vaid ka terve Eesti. See oligi üks Ilvese presidendirolli peamisi eesmärke: teha Eesti suuremaks ja nähtavamaks, olla osa lahendusest, mitte olla probleemiks.

Sirje Kiin - foto: Taavi Tamtik (2014)Sirje Kiin - foto: Taavi Tamtik (2014)
Esmakordselt Eesti Vabariigi ajaloos nii põhjalikult umbe jooksnud presidendivalimiste süüdlaste nimekiri on järgnenud tormilise kriitikatulva põhjal väga pikk: 60 valijameest, kes nurjasid presidendi äravalimise valijameeste kogus, jättes valimissedelid tühjaks või rikkudes need; 101 riigikogu liiget, kes ei suutnud saavutada üheski hääletusvoorus rahuldavat kokkulepet riigikogus; peaminister Taavi Rõivase peataolek ehk lõpmatu otsustamatus ning venitamistaktika; Reformierakonna mitmekuuline läbipaistmatu mäng kolme oma kandidaadiga ja täielik tahtmatus tulla vastu teiste erakondade soovidele; Keskerakonna reetlikkus oma presidendikandidaadi suhtes; Tallinna linnapea ametist eemaldatud Edgar Savisaare väidetavad telgitagused kokkulepped hoopis teise erakonna kandidaadiga; Keskerakonna ja Reformierakonna sisetülid ja lõhenemised; liiga kehvad kandidaadid, sest potentsiaalsed head kandidaadid ei nõustunud reetmistest tulvil valimistetralli kaasa tegema; liiga head kandidaadid, kes lihtsalt lörtsiti nüüd ära avalikkuse silmis jne. jne.

Kommentaatorid nimetavad üksteise võidu toimunu võitjaid ja kaotajaid, kuid minu meelest on küpsenud kriisis kaotajaks kogu Eesti ühiskond ja seal valitsev üliindividualistlik vaimulaad, mille põhjused ja juured on palju sügavamal kui ainult pealispindses vaates tänases päevapoliitikas. Nii et ärgem laskem head kriisi raisku minna. Juurelgem esmalt selle põhjuste üle.


Okupatsioonieelses Eestis ei olnud mitutkümmend nälgivat last ega viletsuses virelevaid ääremaid. Eesti peekon, või ja munad olid kõrgelt hinnatud importkaubad Lääne-Euroopas ning põhilisi toiduaineid polnud vaja teistest riikidest sisse vedada.

On ilmne, et riigivõim, nii seadusi loov riigikogu kui valitsuse moodustanud võimuliidu erakonnad, on oma aega kasutanud ulatuslikult ka mõttetuteks tegevusteks. Selle asemel, et tagada 300 000 ääremaa elanikule okupatsioonieelne elukeskkond, on peetud 30 teadaoleva omasooihaleja suundumuste riiklikku reguleerimist väga oluliseks riigikogu ülesandeks. Homoseksuaalsete suundumustega isikuid on tõenäoselt rohkem, kuid enamus neist ei soovi – just nii nagu enamus vastassoo armastajaid – oma küllaltki isiklikke tundeid ja/või nende rakendamist avalikult demonstreerida.

Üldiste tähelepanekute ja statistiliste andmete põhjal võime järeldada, et enamus Eesti elanikke kuuluvad valgesse rassi ja eesti rahvusse. Vähemuses on kindlasti teistesse rassidesse ja rahvustesse kuulujad ning omasooiharad inimesed. Enamuse ega vähemuses olijate perekonna- ja eraelu korraldamine ei ole ega ei saagi olla riigi kohustus. Põhiseadus §26 alusel võib riigivõim elanike eraellu sekkuda vaid tervise, kõlbluse, avaliku korra või teiste inimeste õiguste ja vabaduse kaitseks, kuriteo tõkestamiseks või kurjategija tabamiseks. Seksuaalsete suundumuste seadustega reguleerimist ei saa pidada millekski muuks kui inimeste eraellu sekkumiseks.


Põhiseadus sätestab, et Eesti Vabariigis on kõrgeima riigivõimu kandja rahvas. Nii oli see ka enne seda, kui Nõukogude Liit Eesti iseseisvuse kuritegelikult aastal 1940 peatas. Meie hulgas ei ole ilmselt enam kedagi, kes hääleõigusliku kodanikuna okupatsioonieelses Eestis elas. Ja nii võib tekkida, ja paljudel ongi tekkinud, arusaamine, et okupatsioonieelset Eestit pole vaja taastada. Piisab sellest, kui toimime nagu Eesti oleks üks iseseisvunud Nõukogude Liidu vabariik. Ent ometi on meil piisavalt andmeid, et aastaks 1940 oli Eesti kujunenud edukaks ja ikka veel paremaks muutuvaks Euroopa riigiks. Nii kodanikel kui riigivõimu teostajail polnud toona vaja kanda kommunistliku ideoloogia ega venepärase elustiili taaka.

Meie hulgas on ilmselt väga vähe hääleõiguslikke kodanikke, kes teavad, et Nõukogude Liit on ilma Eesti poolse süüta murdnud kõik lubadused, mis on määratud Eestiga sõlmitud Tartu rahulepingus (02.02.1920), Mittekallaletungi ja tülide rahuliku lahendamise lepingus (04.05.1932) ning Vastastikuse abistamise paktis (28.09.1939). Okupatsiooniaastatel 1940–1941 ning 1944-1991 hävitas Nõukogude Liit Eesti olemise eduka põllumajandusliku riigina ning rajas pinnast reostavaid Nõukogude Liidule vajalikke tööstusi. Koos 140 000 talu sundvõõrandamise ja kolhooside moodustamisega hävitati ka väga intensiivne ühiskondlik ja kultuuriline tegevus kõigis valdades. Genotsiidi eesmärgil hukati väga palju süütuid inimesi, mitukümmend tuhat ühiskondlikult tegusat eestlast küüditati Siberi orjalaagritesse ning Eesti maa-alale saadeti elama Nõukogude Liidu kodanikke, nii et eestlasi oli aastal 1989 oma isade maal vaid 61,5 % elanikkonnast.

Sirje Kiin - foto: Taavi Tamtik (2014)Sirje Kiin - foto: Taavi Tamtik (2014)
Oktoobris ametist lahkuv president Toomas Hendrik Ilves pidas 12. septembril oma viimase parlamendikõne seoses Riigikogu XIII koosseisu IV istungjärgu avamisega. President rõhutas just nimelt parlamentarismi, mitte presidendirolli tähtsust Eesti demokraatia arengus: „Parlamentarism, päris parlamentaarne kord, küll paljude meelest tülikas, kulukas ja aeglane, on minu jaoks seaduste tegemiseks ja valitsuse moodustamiseks kõige õiglasem ja töökindlam viis, mis arvestab võimalikult paljude huvisid." Ilves on korduvalt kutsunud Riigikogu üles võtma endale rohkem initsiatiivi ning vastutust võrreldes valitsusega ning valitsuse suhtes, nii tegi ta ka seekord, meenutades parlamentarismi A-d ja O-d: „Mitte valitsus ei otsusta parlamendi eest, vaid seadusandja seisab täitevvõimu kohal. See on parlamentarismi sisu ja olemus."

Kui president rõhutab parlamentarismi, siis tähendab see, et ta ei pea Eesti demokraatia jaoks mõistlikuks ega vajalikuks presidendi rolli ja mõju tugevdamist, mida nii käesoleva laperdava presidendikampaania ajal kui ka varem on korduvalt soovitud läbi presidendi otsevalimise kehtestamise (Keskerakond, EKRE jt). Meenutan, et lahkuv president Lennart Meri esitas viisteist aastat tagasi, 2001 sügisel parlamendile eelnõu, mille sisuks oli kaks ettepanekut, esimene käsitles presidendi valimiskorra muutmist, asendades praegused valimised Riigikogus või valimiskogus presidendi otsevalimisega rahva poolt. Teiseks tegi Meri ettepaneku luua Põhiseaduse Kohus, mis mõistaks õigust näiteks riigipea ja parlamendi vahelistes vaidlusküsimustes, kuidas tõlgendada põhiseadust. Kumbki neist ettepanekuist pole aastate jooksul leidnud Riigikogus poolehoidu, avalikkusel pole isegi teada, kas ja kuidas on eelmise presidendi esitatud eelnõud üldse menetletud.

Sirje Kiin - foto: Taavi Tamtik (2014)Sirje Kiin - foto: Taavi Tamtik (2014)
Riigikogu ei suutnud taas kord presidenti ära valida, ükski kolmest kandidaadist (Siim Kallas, Mailis Reps, Allar Jõks) ei saanud isegi mitte ligilähedaselt nõutud 68 saadiku häält. Eeldused selleks olid üsna napid, sest praegu on Riigikogus kuus erakonda: isegi nelja erakonnaga koosseisud ei jõudnud enamasti 68 häält nõudva kokkuleppeni, välja arvatud ühel korral 2011, kui Riigikogus õnnestus Toomas Hendrik Ilves teiseks ametiajaks ära valida.

Liia Hänni, üks põhiseaduse assamblee liikmetest ja presidendi valimiskorra väljatöötajaist, selgitas äsja Facebookis uuesti üle, miks seati toona presidendivalimise künniseks kahe kolmandiku Riigikogu koosseisu nõue: " Presidendihääletuse reeglid sündisid Põhiseaduse Assamblees 25 aastat tagasi. Riigipea valimine oli Assamblee jaoks kõige kõvem pähkel, mis põhiseaduse valmimiseks tuli katki hammustada. Korduvad hääletused erinevate võimaluste üle president valida kinnitasid, et riigi põhiseadusliku konstruktsiooni stabiilsuse huvides eelistab assamblee enamus riigipea kaudset valimist. Redaktsioonitoimkonnale jäi ülesanne konkreetne valimiskord assamblee täiskogu ette tuua. Põhiliseks juhtnööriks oli seejuures soov tagada, et valitaval kandidaadil oleks laiapõhjaline poliitiline toetus. Siit ka kahe kolmandiku Riigikogu koosseisu nõue. Õnneks esitasime endale küsimuse – mis saab siis, kui parlament sellist üksmeelt leida ei suuda? Vastuseks küsimusele on valimiskogu."

Kardioru lossKardioru loss
Vahekokkuvõte pärast presidendivalimise voore parlamendis

Eesti presidendi valimisega on veidi sama lugu nagu statistikas eestlaste usklikkusega. Ühelt poolt oleks eestlased (loe Eesti elanikud ehk eestimaalased) nagu maailma kõige vähem religioosne rahvas, aga rääkides inimestega vahetult, saame teada, et mitte millessegi uskuvat kaasmaalast nagu ei kohtagi. Tutvudes lähemalt mõne sõbraga, saame näha vahel väga sügavat usku.

Lugedes meediast ülevaateid presidendikarusellist, tekib ajuti tunne, et presidendi institutsioon on oma rolli kaotamas ja on inimesi, kes tahaksid näidata Eesti Vabariigi presidendi institutsiooni võimalikult vähenõudliku ametikohana, mille suurim väärtus selles, et „hea palga eest on võimalik ehk väga vähe tööd teha".

Vaadates presidendivalimistele aastal 2016 parlamendis toimunud kolme valimisvooru järel, on minu kokkuvõte järgmine. Juristina on mul hea meel, et 1992. a Põhiseaduse loojad andsid presidendi valimiste süsteemis lisaks valimisele parlamendis ka teise võimaluse - presidendi valimise valijameeste kogus. Meie parlament oli presidendi valimiste voorus distsiplineeritud, praktiliselt olid kohal kõik saadikud, kelle tervis vähegi võimaldas ja teistest erines vaid üks vähekogenud saadik, kel jäi puudu ilmselt arusaamist, et riigipea valimine on hetk, kus saadik ei tohiks lähetusse ega puhkusele minna. Sel aastal saab erilise tähtsuse valijameste kogu, sest inimesed kohalikest omavalitsustest, kokku 234 saadikut, kes täiendavad 101 Riigikogu liiget, saavad palju paremini aru oma ajaloolisest rollist.

Sirje Kiin - foto: Taavi Tamtik (2014)Sirje Kiin - foto: Taavi Tamtik (2014)
Tänavune Kotkajärve Metsaülikool leidis 49. aastat järjest aset Kanadas, Muskoka maakonnas asuvas eesti skautide suvelaagris, juhtmõtteks „Ehitagem eesti kojad!" Seekordsed loengud ning arutelud olidki rohkem rakenduslikku ja praktilist laadi, alates arhitektuurist, sepakunstist, puitehitistest, genoomidest sünteetilises bioloogias, Estcube'i projektist, mis viis Eesti kosmosemaade hulka, kuni ökoloogilisema kogukondlikkuse, majanduse, poliitika ja isegi liivlaste riigi ehitamiseni. Eesti keele ja kultuuri säilitamiseks ja arendamiseks 1967 asutatud väliseestlaste legendaarses suveülikoolis ei unustanud me siiski kõnelda elavaist kirjandusklassikuist Helga ja Enn Nõust, Ilona Laamanist, Elin Toonast, aga ka Mats Traadist, Arvo Valtonist, Nikolai Baturinist, Hando Runnelist, Paul-Eerik Rummost, Ene Mihkelsonist ja Viivi Luigest, kes tõid kvalitatiivse pöörde eesti kirjandusse 1960. ja 1970. aastail ja kes on jätkuvalt viljakalt mõjutamas ning kujundamas ka tänast vaimumaastikku. Põlvkond nooremat kirjandust esindas elavas ettekandes luuletaja Karl Martin Sinijärv, kümne luulekogu autor ja Eesti Kirjanike Liidu pikaaegne esimees (2007 kuni 2016).

Olen õpetanud eesti kirjandust Kotkajärvel kuuendat suve ning kogen igal aastal uuesti, kuivõrd elav ja konstruktiivne on Põhja-Ameerikas elavate eestlaste soov kaasa elada, kaasa aidata ja koos mõelda Eesti mineviku, oleviku ja tuleviku üle. Igal aastal osaleb Metsaülikoolis sadakond inimest mitmest riigist, nad on erineva vanuse, hariduse ja elukutsega, kuid neid kõiki ühendab kirglik soov edendada Eesti asja maailmas.

Oleme rõhutanud, et võimeka tööjõu puudust peaks nii palju kui võimalik lahendama väljarände vähendamise ja eestlaste tagasipöördumisega kodumaale. See on võimalik ainult siis, kui on pakkuda häid kõrgemate palkadega töökohti arenevas Eesti teaduspõhises majanduses. Vaatleme nii meie haridustaset kui ka teaduse arengut ja selle rakendamist majanduse edutamiseks.

Hariduse üldpilt Eestis on väga hea. Oleme kuulnud PISA testide tulemustest, mis näitavad, et noorte tase matemaatikas ja loodusteadustes on Euroopa esimeste hulgas, teisel kohal Soome noorte järel. Näeme ka, et kõrgema hariduse tase Eestis on esimeste hulgas, olles 25-64 a. vanusegrupis kolmas Euroopa Liidus Leedu ja Tšehhi järel. Tipu ligidal on ka Slovakkia, Poola ja Läti. Soome on kaheksas pärast Saksamaad.

Üliõpilaste arv on viimastel aastatel langenud vanusegrupi kahanemise tõttu. Umbes 50,000 üliõpilase hulgas on 3000 pärit välismaalt. Huvitav , et õppijate hulgas, Kanadas samuti, on naissoo ülekaal suur, ületades poolteist korda meeste arvu. Lõpetajate hulgas on ülekaal ligi kahekordne! Paljud lähevad edasi õppima välismaa ülikoolidesse ja tagasi tulijate arv on märksa väiksem, eriti naiste osas.

Samas tunneme rõõmu, et meie ülikoolid on maailmapildis tõusuteel. Sellele aitavad kaasa üliõpilasvahetused ja edukad kõrgemate kraadide taotlejad kuulsates ülikoolides. Nii leiame Cambridge'i Ülikoolis Inglismaal ligi 30 eesti soost tudengit, lausa ootamatult suur arv.


Eelmise artikli ilmumise järel sain soovituse, et oleks hea saada võrdlus ka Soomega lisaks varem antud Taani andmetele. Siin need on, Taani arvudega sulgudes.

Keskmine palk Soomes on 3.5 (5) korda kõrgem kui Eestis, tööjõu kulu 3.4 (4) korda kõrgem, sisemajanduse koguprodukt (SKP), 2.6 (3) korda kõrgem, ostujõu järgi aga ainult 1.4 (1.6) korda. Palga osatähtsus SKPs on ligi pool ja ostujõud peaaegu kaks korda suurem kui Eestis, tegelikult aga tublisti vähem kõrgemate maksude tõttu.

Olles lähemalt tutvunud värske Eesti statistika aastaraamatuga leidsin oma üllatuseks, et Eesti on olnud juba seitse aastat muule maailmale netolaenuandja ja on oma riigivõlga vähendanud. Ma ei olnud seda varem märganud. Siis, kui Eestisse tehtud välisinvesteeringud ja kohalikud hoiused on kokku suuremad kui raha kasutamine investeerimiseks, läheb see vahe laenuna riigist välja. Ilmselt on seda juhtunud praktiliselt majanduskriisist saadik, igal aastal alates 2009. Räägime siin mitmekümnest miljonist eurost aastas, mis kokku annab üpris imponeeriva summa.

FOTOD - Eesti lipp lehvimas Toronto Raekoja poodiumil EV103 auks

FOTOD - Eesti lipp lehvimas Toronto Raekoja poodiumil EV103 auks

Kolmapäeval, 24. veebruaril 2021.a heisati taas Toronto raekoja poodiumil sini-must-valge lipp et tähistada Eesti Vabariigi 1...

FOTOD - Eesti lipp lehvimas Toronto Eesti Maja, Ehatare ja Tartu College'i ees

FOTOD - Eesti lipp lehvimas Toronto Eesti Maja, Ehatare ja Tartu College'i ees

Kolmapäeval, 24. veebruaril 2021.a heisati Eesti Vabariigi 103. aastapäeva auks sini-must-valged lipud ka Torontos Eesti Maja, Eha...

FOTOD - Sini-must-valge Kanada EV103 auks

FOTOD - Sini-must-valge Kanada EV103 auks

Kolmapäeval, 24. veebruaril 2021.a värvusid Kanadas mitmed tuntud maamärgid EV103 sünnipäeva auks sini-must-valgeks. Trikoloori vä...

FOTOD - Eesti lipp lehvimas Hamiltoni raekoja poodiumil EV103 auks

FOTOD - Eesti lipp lehvimas Hamiltoni raekoja poodiumil EV103 auks

Kolmapäeval, 24. veebruaril 2021.a lehvis Hamiltoni raekoja poodiumil Hamiltoni Eesti Seltsi korraldusel sini-must-valge lipp tähi...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)
Avatud on väliseesti arhiivinduse toetuste taotlusvoor 2021

Avatud on väliseesti arhiivinduse toetus…

On võimalik taotleda toetust väliseesti kultuuripärandi kogumisele ja kättesaadavaks tegemisele suu...

Ühine janu kustutamine Kristiina Ehiniga

Ühine janu kustutamine Kristiina Ehiniga

Praegusel pandeemia ajal tasub meeles pidada rahvatarkust ,,elu on võitlus, mida võitlema peab“, et...

Aasta/linnu joonistus/võistlus!

Aasta/linnu joonistus/võistlus!

 Igal aastal on Eestis aasta lind ja loom. Isegi aasta puu ja seen! 2021 Eesti aasta lind on K...

EMW Memories of Home Online Concert with Tiina Kiik & Tuulikki Bartosik

EMW Memories of Home Online Concert with Tiina Kiik & Tuulikki Bartosik

''Enjoy the first online concert in Estonian Music Week's series ''Memories of Home'' featuring Toronto's own Tiina Kiik and Tuuli...

Eesti sini-must-valge lipp lehvimas EV103 auks Ottawa linnavalitsuse ees

Eesti sini-must-valge lipp lehvimas EV103 auks Ottawa linnavalitsuse ees

Kauni traditsioonina lehvib igal aastal 24. veebruaril Eesti Vabariigi aastapäeva auks Eesti sini-must-valge lipp Ottawa linnavali...

Kohvik Kajakas ja Metro Caravan

Kohvik Kajakas ja Metro Caravan

Kes meist mäletab Metro rahvusvahelist Karavani? See oli siis, kui eestlased hakkasid kohe kaasa lööma ühele nädalapikkusele festi...

3 Times When Estonia Has Made a “Cameo” in English Language Media

3 Times When Estonia Has Made a “Cameo” in English Language Media

Hearing things about Estonia in English language films, TV shows, music, and books is an infrequent thing. Have you ever noticed t...

NEW ESTONIAN HONORARY CONSUL IN MONTREAL

NEW ESTONIAN HONORARY CONSUL IN MONTREAL

Connor Olev O'Brien is CEO of O’Shares ETF Investments, as well as Stanton Asset Management. He has over 25 years of global invest...

Symbols of Heritage in New Canadian Architecture

Symbols of Heritage in New Canadian Architecture

At the Art Gallery of Nova Scotia, in Halifax, to visit the transplanted house and paintings of Canadian folk artist Maud Lewis, y...

Eesti Sihtkapital Kanadas 2020. stipendiaadid - Helmi Hess

Eesti Sihtkapital Kanadas 2020. stipendiaadid - Helmi Hess

Helmi Hess on üks kahest Kanada Eesti teaduskraadi üliõpilasest, kes sai 2020. aasta ESK stipendiumi, mida rahastab Vilma ja Heinr...

Eesti Keskuse Projekti Teade #89 - Raivo ja Anne-Mari Remmel: Suuremad toetused aitavad Eesti kogukonna tuleviku eredana edasi hoida

Eesti Keskuse Projekti Teade #89 - Raivo ja Anne-Mari Remmel: Suuremad toetuse…

Kui Raivo ja Anne-Mari Remmel mõtlevad järgmise põlvkonna eestlastele, siis näevad nad tulevikus eredalt põlevat leeki. Et ...

Mõte pühapäevaks Toronto Vana-Andrese koguduse õpetaja Kalle Kadakas - Teine paastuaja pühapäev *reminiscere*

Mõte pühapäevaks Toronto Vana-Andrese koguduse õpetaja Kalle Kadakas - Teine p…

Pühapäev on saanud oma nimetuse ladinakeelsest antiphonist.Algselt missa liturgia algusosas vaimuliku ja koori gregooriuse lauluna...

Noorte nurk - Kas tantsime jenkat? Ei, ikka kaera-jaani!

Noorte nurk - Kas tantsime jenkat? Ei, ikka kaera-jaani!

Toronto eesti kooli tunnis on päev enne Eesti Vabariigi sünnipäeva olulisteks sõnadeks rahvuslind, rahvuslill, rahvuspuu ja teised...

NÄDALA PORTREE - Annaliisa Kapp: ,,Holistiliseks toitumisnõustajaks saamisel mängisid suurt rolli lapsepõlves omandatud looduslähedased tarkused“

NÄDALA PORTREE - Annaliisa Kapp: ,,Holistiliseks toitumisnõustajaks saamisel m…

Briti Kolumbias, Vancouveri lähedal White Rock’is elav Annaliisa Kapp on holistiline toitumisnõustaja ja toitumisterapeut, kelle e...

Noorte nurk - Lõvid luusivad, aga pole „luuserid“

Noorte nurk - Lõvid luusivad, aga pole „luuserid“

24. veebruaril kutsus Tallinna Linna/muuseum tähistama Eesti Vaba/riigi 103. aasta/päeva veebi/keskkonnas ning jalutus/käiguga aja...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Eesti Elu Nr. 8 - 26. veebruar 2021 DIGILEHTVaata eelnevaid Eesti Elu nädalalehe numbreid siin: 
- Eesti Elu Nr. 7 - 19. veebruar 2021 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 6 - 12. veebruar 2021 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 5 - 5. veebruar 2021 - DIGILEHT

  

Kõik numbrid koos sisukorraga: www.issuu.com/estonianlife

Oled juba paberlehe tellija ja soovid tasuta ligipääsu digilehele? Tekkis küsimus või kommentaar? Kirjuta meile digi@eestielu.ca!

NB. Palun lisa digi@eestielu.ca oma e-maili aadressi raamatusse (safe senders list/address book/primary inbox), et meie e-kirjad tuleksid kohale. Palun anna märku, kui oled digilehe tellinud ja kättesaamisega on tekkinud raskusi.

Please add us to your address book/safe senders list/primary inbox to make sure the email with access code does not go to junk mail or bounce back. Please reach out if you are having troubles receiving our emails on Fridays.
Avatud on väliseesti arhiivinduse toetuste taotlusvoor 2021

Avatud on väliseesti arhiivinduse toetus…

On võimalik taotleda toetust väliseesti kultuuripärandi kogumisele ja kättesaadavaks tegemisele suu...

Ühine janu kustutamine Kristiina Ehiniga

Ühine janu kustutamine Kristiina Ehiniga

Praegusel pandeemia ajal tasub meeles pidada rahvatarkust ,,elu on võitlus, mida võitlema peab“, et...

Aasta/linnu joonistus/võistlus!

Aasta/linnu joonistus/võistlus!

 Igal aastal on Eestis aasta lind ja loom. Isegi aasta puu ja seen! 2021 Eesti aasta lind on K...

Notice of Annual Meeting Northern Birch Credit Union Limited

Notice of Annual Meeting Northern Birch …

Wednesday, March 10th, 2021 at 7:00 PMAdmission begins at 6:00 PMTo be held electronically via Zoom...

Teade aasta peakoosoleku kohta Northern Birch Credit Union Limited (2)

Teade aasta peakoosoleku kohta Northern …

Kolmapäeval, 10. märtsil 2021 kell 19.00Osalejad võivad liituda alates kell 18.00Toimub elektroonil...

EKKT ja VEMU kutsuvad akvarelli-õpituppa

EKKT ja VEMU kutsuvad akvarelli-õpituppa

2020. aastal korraldas Eesti Kunstnike Koondis Torontos (EKKT) oma liikmetele akvarelli-õpitoa, mid...

Noorte rahvuskaaslaste keelelaagrid Eestis 2021

Noorte rahvuskaaslaste keelelaagrid Eest…

Välismaal elavad eesti päritolu noored on oodatud ka sel aastal Eestisse eesti keele ja kultuuri la...

VEMU tõlkevõistlus

VEMU tõlkevõistlus

Väliseesti Muuseum (VEMU) koostöös Eesti Kirjanike Liidu ja Eesti Kirjanduse Teabekeskusega kuuluta...

Alates detsembrist ootame Kanada eestlasi vastama väliseesti koolipärimuse küsitlusele

Alates detsembrist ootame Kanada eestlas…

Väliseesti Muuseum Torontos ja Eesti Kirjandusmuuseum Tartus kuulutavad alates 1. detsembrist ...

The Society of Estonian Artists in Toronto is proud to announce the KALEVIPOEG (Son of Kalev) ART CONTEST

The Society of Estonian Artists in Toron…

Kalevipoeg (Son of Kalev) is an Estonian epic poem written by Friedrich Reinhold Kreutzwald in 1853...

Noorte nurk - Lõvid luusivad, aga pole „luuserid“

Noorte nurk - Lõvid luusivad, aga pole „…

24. veebruaril kutsus Tallinna Linna/muuseum tähistama Eesti Vaba/riigi 103. aasta/päeva veebi/kesk...

MÄRKMIK - Hapendamist meeles pea ehk Mida ütleks vanaema?

MÄRKMIK - Hapendamist meeles pea ehk Mid…

Mida ütleks vanaema, kui näeks pirukate valikus sõna KIMCHI? Arvan, et ta ütles: „Aga see on ju hap...

Meelelahutust: Volli veste - Köögist

Meelelahutust: Volli veste - Köögist

Armastus käib kõhu kaudu. Rahvatarkus. Luuletaja Hando Runnel lisas lausele vallatult, „leiaks ainu...

Eesti Elu Nr. 8 - 26. veebruar 2021 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 8 - 26. veebruar 2021 - DI…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 26. veebruari 2021.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest.&n...

24. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev – sini-must-valge Kanada olulistel maamärkidel

24. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev…

Niagara Falls – Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN) on organiseerinud Niagara kose rahvusvärvidegak...

Niagara Falls to be lit blue, black and white for Estonian Independence Day

Niagara Falls to be lit blue, black and …

The Estonian Central Council in Canada has organized the lighting of Niagara Falls in blue, black a...

Laas Leivat: Eesti Vabariigi 103. aastapäevaks

Laas Leivat: Eesti Vabariigi 103. aastap…

Vabariigi aastapäev liidab meid rõõmus ja mures. Ta liidab meid ühise mineviku meenutustega ja tule...

Kairi Hemingway: Kallid kaasmaalased, sõbrad!

Kairi Hemingway: Kallid kaasmaalased, sõ…

Eestlaste Kesknõukogu Kanadas nimel soovin kõigile eestlastele Kanadas ja mujal ning meie toetajate...

ISESEISVUSPÄEVA MEENUTUS AASTAST 2018: FOTOGALERIID/VIDEO - EV100 auks lipu heiskamine ja juubelipidustused Torontos Nathan Phillips Square’il

ISESEISVUSPÄEVA MEENUTUS AASTAST 2018: F…

Meenutame Laupäeval, 24. veebruaril 2018.a Torontos Nathan Phillips Square’il EV100 auks toimunud p...

Congratulations on Estonia's Birthday!

Congratulations on Estonia's Birthday!

To our dear friends in the Estonian Community,Palju õnne sünnipäevaks, Eesti!Best wishes on Estonia...

Quo vadis, eestlus?

Quo vadis, eestlus?

Eestlased läbi aja on olnud ohustatud liik. Neid on vähe ja neid on raske leida (samas on nad igas ...

Marcus Kolga: Canada must get serious about targeting Putin's circle with Magnitsky sanctions

Marcus Kolga: Canada must get serious ab…

Six years after Russian opposition leader Boris Nemtsov was assassinated, Ottawa has made scant use...

Listen: Understanding Russia’s anti-democracy crackdown with Marcus Kolga and Vladimir Ashurkov

Listen: Understanding Russia’s anti-demo…

The world has followed closely the attempted assassination via poisoning, recent arrest, and now co...

Nathan Law, Marcus Kolga: Balti riigid peavad Hiina 17+1 lähenemise otsustavalt tagasi lükkama

Nathan Law, Marcus Kolga: Balti riigid p…

Hiina valitsuse rahastatud suured taristuprojektid võivad tunduda ligitõmbavad, kuid nendega kaasne...

Marcus Kolga: Baltics Must Reject China’s 17+1 Approach

Marcus Kolga: Baltics Must Reject China’…

The allure of doing business with one of the world’s largest economies is massive. Chinese financin...

VIDEO - EV 103.a. virtuaalne tähistamine

VIDEO - EV 103.a. virtuaalne tähistamine

EV 103.a. virtuaalne tähistamine pühapäeval, 21. veebruaril Käesoleval aastal meie ei saa koos heis...

FOTOD - Linnud lumes

FOTOD - Linnud lumes

Talvel on linde lihtsam fotodele tabada kuna puud on raagus ja lehti ei ole millede varju linnud pe...

Juhtkiri - Vaimusilmas

Juhtkiri - Vaimusilmas

Nii mõnigi meist on viimasel aastal mitte arvutiekraani taha olnud liimitud, vaid neid leitud tunde...

Estonians in Space

Estonians in Space

In 1962, the Estonian town of Põltsamaa, in Jõgeva county, produced the first metal tubes of space ...

Usutlus mehega, kes on niisama väärikas eas kui Eesti Vabariik 103!

Usutlus mehega, kes on niisama väärikas …

Tehnikateaduste doktor, optilise elektroonika professor emeritus ENDEL UIGA. Teadlane, leiutaj...

Ühine janu kustutamine Kristiina Ehiniga

Ühine janu kustutamine Kristiina Ehiniga

Praegusel pandeemia ajal tasub meeles pidada rahvatarkust ,,elu on võitlus, mida võitlema peab“, et...

Language Lounge: the Enthusiasm for Uralic Languages Persists Today

Language Lounge: the Enthusiasm for Ural…

It's a commonly referenced fact that the Estonian language belongs to a different language family; ...

Kanada päevik - Tobeduse tipp

Kanada päevik - Tobeduse tipp

Elame tõepoolest kummalistel aegadel, mil paistab valitsevat kui mitte ohmudekari, siis tulevikule ...

Beethoven ja Kotzebue

Beethoven ja Kotzebue

Estonia kontserdisaalis oli 12. veebruaril kultuurilooliselt äärmiselt põnev kontsert, mida dirigee...

EFC Scholarship - Kaili Vesik

EFC Scholarship - Kaili Vesik

Kaili Vesik is one of 2 Estonian-Canadian graduate students who received a 2020 EFC Scholarship wit...

Meet the New MES President Grete Mugu

Meet the New MES President Grete Mugu

Grete Mugu was born in Tõrva in southern Eesti. At the age of 19 she moved to Germany in order...

Estonian-Canadian experience inspires writers in the EFC Short Story Competition - In case there was any doubt, Estonians really are creative.

Estonian-Canadian experience inspires wr…

When everyone found themselves at home without the usual activities, the Estonian Foundation of Can...

Mõte pühapäevaks Toronto Eesti Baptisti Koguduse pastor Timo Lige - Jeesus - kiusatuste võitja

Mõte pühapäevaks Toronto Eesti Baptisti …

Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et Ta tühistaks kuradi teod. 1Jh 3:8bMe oleme elamas kat...

Growing deep roots; growing Seedrioru’s future!

Growing deep roots; growing Seedrioru’s …

The Co-vid 19 virus has wreaked havoc and has reached all corners of our world, but with every cata...

MÄRKMIK - Looduse peegel

MÄRKMIK - Looduse peegel

Sini-must-valge värvikombinatsiooni idee sünd leidis aset 29. septembril 1881. aastal Tartus, ,,Vir...

Liulask balli asemel

Liulask balli asemel

Tänavu saab Eesti Vabariigi 103. aastapäeval tõmmata uisud jalga ja lasta koeral end tõmmata mööda ...

Notice of Annual Meeting Northern Birch Credit Union Limited

Notice of Annual Meeting Northern Birch …

Wednesday, March 10th, 2021 at 7:00 PMAdmission begins at 6:00 PMTo be held electronically via Zoom...

What fresh hell is this?

What fresh hell is this?

Such an appropriate phrase for our troubled and confusing times. It was coined by the poet and soci...

Põnevusraamat, mille tegevus toimub osaliselt Eestis

Põnevusraamat, mille tegevus toimub osal…

BLINDSIDE James Patterson ja James O. Born. 2021, pehme köide Maailmakuulsate kirjanike James Patt...

Teade aasta peakoosoleku kohta Northern Birch Credit Union Limited

Teade aasta peakoosoleku kohta Northern …

Kolmapäeval, 10. märtsil 2021 kell 19.00Osalejad võivad liituda alates kell 18.00Toimub elektroonil...

Meelelahutust: Volli veste - Priius, kallis anne

Meelelahutust: Volli veste - Priius, kal…

Jõmpsikana ei osanud hinnata seda, et olen eestlane, et meil om oma Wabariik, oma erakordne keel ja...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

NEW ESTONIAN HONORARY CONSUL IN MONTREAL

NEW ESTONIAN HONORARY CONSUL IN MONTREAL

Connor Olev O'Brien is CEO of O’Shares ETF Investments, as well as Stanton Asset Management. He has...

Eesti Sihtkapital Kanadas 2020. stipendiaadid - Helmi Hess

Eesti Sihtkapital Kanadas 2020. stipendi…

Helmi Hess on üks kahest Kanada Eesti teaduskraadi üliõpilasest, kes sai 2020. aasta ESK stipendium...

Eesti Keskuse Projekti Teade #89 - Raivo ja Anne-Mari Remmel: Suuremad toetused aitavad Eesti kogukonna tuleviku eredana edasi hoida

Eesti Keskuse Projekti Teade #89 - Raivo…

Kui Raivo ja Anne-Mari Remmel mõtlevad järgmise põlvkonna eestlastele, siis näevad nad tulevikus ...

24. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev – sini-must-valge Kanada olulistel maamärkidel

24. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev…

Niagara Falls – Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN) on organiseerinud Niagara kose rahvusvärvidegak...

Niagara Falls to be lit blue, black and white for Estonian Independence Day

Niagara Falls to be lit blue, black and …

The Estonian Central Council in Canada has organized the lighting of Niagara Falls in blue, black a...

Laas Leivat: Eesti Vabariigi 103. aastapäevaks

Laas Leivat: Eesti Vabariigi 103. aastap…

Vabariigi aastapäev liidab meid rõõmus ja mures. Ta liidab meid ühise mineviku meenutustega ja tule...

Kairi Hemingway: Kallid kaasmaalased, sõbrad!

Kairi Hemingway: Kallid kaasmaalased, sõ…

Eestlaste Kesknõukogu Kanadas nimel soovin kõigile eestlastele Kanadas ja mujal ning meie toetajate...

ISESEISVUSPÄEVA MEENUTUS AASTAST 2018: FOTOGALERIID/VIDEO - EV100 auks lipu heiskamine ja juubelipidustused Torontos Nathan Phillips Square’il

ISESEISVUSPÄEVA MEENUTUS AASTAST 2018: F…

Meenutame Laupäeval, 24. veebruaril 2018.a Torontos Nathan Phillips Square’il EV100 auks toimunud p...

Congratulations on Estonia's Birthday!

Congratulations on Estonia's Birthday!

To our dear friends in the Estonian Community,Palju õnne sünnipäevaks, Eesti!Best wishes on Estonia...

VIDEO - EV 103.a. virtuaalne tähistamine

VIDEO - EV 103.a. virtuaalne tähistamine

EV 103.a. virtuaalne tähistamine pühapäeval, 21. veebruaril Käesoleval aastal meie ei saa koos heis...

FOTOD - Linnud lumes

FOTOD - Linnud lumes

Talvel on linde lihtsam fotodele tabada kuna puud on raagus ja lehti ei ole millede varju linnud pe...

Ühine janu kustutamine Kristiina Ehiniga

Ühine janu kustutamine Kristiina Ehiniga

Praegusel pandeemia ajal tasub meeles pidada rahvatarkust ,,elu on võitlus, mida võitlema peab“, et...

EFC Scholarship - Kaili Vesik

EFC Scholarship - Kaili Vesik

Kaili Vesik is one of 2 Estonian-Canadian graduate students who received a 2020 EFC Scholarship wit...

Estonian-Canadian experience inspires writers in the EFC Short Story Competition - In case there was any doubt, Estonians really are creative.

Estonian-Canadian experience inspires wr…

When everyone found themselves at home without the usual activities, the Estonian Foundation of Can...

Growing deep roots; growing Seedrioru’s future!

Growing deep roots; growing Seedrioru’s …

The Co-vid 19 virus has wreaked havoc and has reached all corners of our world, but with every cata...

Notice of Annual Meeting Northern Birch Credit Union Limited

Notice of Annual Meeting Northern Birch …

Wednesday, March 10th, 2021 at 7:00 PMAdmission begins at 6:00 PMTo be held electronically via Zoom...

Teade aasta peakoosoleku kohta Northern Birch Credit Union Limited

Teade aasta peakoosoleku kohta Northern …

Kolmapäeval, 10. märtsil 2021 kell 19.00Osalejad võivad liituda alates kell 18.00Toimub elektroonil...

IEC Project Update #89 - Donor profile: Raivo and Anne-Mari Remmel - Increased donation helps ignite a bright future for Estonian community

IEC Project Update #89 - Donor profile: …

When Raivo and Anne-Mari Remmel think of the next generation of Estonians, they envision a flame bu...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

NÄDALA PORTREE - Annaliisa Kapp: ,,Holistiliseks toitumisnõustajaks saamisel mängisid suurt rolli lapsepõlves omandatud looduslähedased tarkused“

NÄDALA PORTREE - Annaliisa Kapp: ,,Holis…

Briti Kolumbias, Vancouveri lähedal White Rock’is elav Annaliisa Kapp on holistiline toitu...

MÄRKMIK - Hapendamist meeles pea ehk Mida ütleks vanaema?

MÄRKMIK - Hapendamist meeles pea ehk Mid…

Mida ütleks vanaema, kui näeks pirukate valikus sõna KIMCHI? Arvan, et ta ütles: „Aga see ...

Meelelahutust: Volli veste - Köögist

Meelelahutust: Volli veste - Köögist

Armastus käib kõhu kaudu. Rahvatarkus. Luuletaja Hando Runnel lisas lausele vallatult, „le...

Quo vadis, eestlus?

Quo vadis, eestlus?

Eestlased läbi aja on olnud ohustatud liik. Neid on vähe ja neid on raske leida (samas on ...

Marcus Kolga: Canada must get serious about targeting Putin's circle with Magnitsky sanctions

Marcus Kolga: Canada must get serious ab…

Six years after Russian opposition leader Boris Nemtsov was assassinated, Ottawa has made ...

Listen: Understanding Russia’s anti-democracy crackdown with Marcus Kolga and Vladimir Ashurkov

Listen: Understanding Russia’s anti-demo…

The world has followed closely the attempted assassination via poisoning, recent arrest, a...

Nathan Law, Marcus Kolga: Balti riigid peavad Hiina 17+1 lähenemise otsustavalt tagasi lükkama

Nathan Law, Marcus Kolga: Balti riigid p…

Hiina valitsuse rahastatud suured taristuprojektid võivad tunduda ligitõmbavad, kuid nende...

Marcus Kolga: Baltics Must Reject China’s 17+1 Approach

Marcus Kolga: Baltics Must Reject China’…

The allure of doing business with one of the world’s largest economies is massive. Chinese...

Juhtkiri - Vaimusilmas

Juhtkiri - Vaimusilmas

Nii mõnigi meist on viimasel aastal mitte arvutiekraani taha olnud liimitud, vaid neid lei...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

EMW Memories of Home Online Concert with Tiina Kiik & Tuulikki Bartosik

EMW Memories of Home Online Concert with…

''Enjoy the first online concert in Estonian Music Week's series ''Memories of Home'' feat...

Kohvik Kajakas ja Metro Caravan

Kohvik Kajakas ja Metro Caravan

Kes meist mäletab Metro rahvusvahelist Karavani? See oli siis, kui eestlased hakkasid kohe...

3 Times When Estonia Has Made a “Cameo” in English Language Media

3 Times When Estonia Has Made a “Cameo” …

Hearing things about Estonia in English language films, TV shows, music, and books is an i...

Symbols of Heritage in New Canadian Architecture

Symbols of Heritage in New Canadian Arch…

At the Art Gallery of Nova Scotia, in Halifax, to visit the transplanted house and paintin...

Mõte pühapäevaks Toronto Vana-Andrese koguduse õpetaja Kalle Kadakas - Teine paastuaja pühapäev *reminiscere*

Mõte pühapäevaks Toronto Vana-Andrese ko…

Pühapäev on saanud oma nimetuse ladinakeelsest antiphonist.Algselt missa liturgia algusosa...

Noorte nurk - Kas tantsime jenkat? Ei, ikka kaera-jaani!

Noorte nurk - Kas tantsime jenkat? Ei, i…

Toronto eesti kooli tunnis on päev enne Eesti Vabariigi sünnipäeva olulisteks sõnadeks rah...

Noorte nurk - Lõvid luusivad, aga pole „luuserid“

Noorte nurk - Lõvid luusivad, aga pole „…

24. veebruaril kutsus Tallinna Linna/muuseum tähistama Eesti Vaba/riigi 103. aasta/päeva v...

Language Lounge: the Enthusiasm for Uralic Languages Persists Today

Language Lounge: the Enthusiasm for Ural…

It's a commonly referenced fact that the Estonian language belongs to a different language...

Beethoven ja Kotzebue

Beethoven ja Kotzebue

Estonia kontserdisaalis oli 12. veebruaril kultuurilooliselt äärmiselt põnev kontsert, mid...

 
TEADE
Arvestades praeguse koroonaviiruse levikuga palume oma klientidel võimaluse korral Eesti Elu kontorisse isiklikult mitte tulla, vaid soovide ja murede korral helistada kontorisse 416-733-4550 või saata email: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Digileht - $95/aasta
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • Eesti Maja kontor (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - Fax: 416-733-0944 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2021 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by Confirmo