Subscribe Menu

TARTU PEETRI KIRIKU KOOL

Tartu Peetri kooli taastamine on Tartu linnavalitsuse ja ajalehe "Postimees" poolt esitatud üheks "Tartu linna 2013 aasta tegu" kandidaadiks, aga kooli taasavamine on ka laiemat huvi pälvinud.

(Tartus märkimist leidnud tegude loetelu ja nende poolt hääletamise võimalus on leitav: siit)

Kutsun Toronto eestlasi toetama Peetri kooli, mis kannab Eesti-aegse haridusasutuse vaimsust.

Protsessioon Peetri kooli avajumalateenistuse eel. Ees pühitsemisele kantav kooli vapp ja kooli lipp.

Tartu Peetri kooli taastamine on Tartu linnavalitsuse ja ajalehe “Postimees” poolt esitatud üheks “Tartu linna 2013 aasta tegu” kandidaadiks, aga kooli taasavamine on ka laiemat huvi pälvinud.

(Tartus märkimist leidnud tegude loetelu ja nende poolt hääletamise võimalus on leitav: siit)

Kutsun Toronto eestlasi toetama Peetri kooli, mis kannab Eesti-aegse haridusasutuse vaimsust.

Kool suunab lapsi praegustel rahututel aegadel elule vastu varustatuna rahvusliku ning kristliku meelsusega.

Ants Tooming
Tartu Peetri koguduse õpetaja

 


Esimene eestikeelse õppega algkool Tartus, Peetri kiriku kool, avati 4. sept. 1906.

Tänu visale ja eesmärgikindlale asjaajamisele sai koguduse koolikomisjon Riiast kooli avamise loa. Eestikeelne kool tuli vormistada erakoolina, sest vaid erakoolide algklassides võis anda õpetust muus keeles kui vene keel.

Oma ruume Peetri algkoolil esialgu polnud. Esimestel tegevusaastatel need üüriti. Koguduse koolimaja ehitamise eestvõtjaks asus koguduse juhatuse esimees, hilisem Tartu Ülikooli rektor, dr. Heinrich Koppel. Hoone projekteeris esimene eesti soost arhitekt, Georg Hellat.
1908. a kevadel otsustati alustada koguduse koolimaja ehitamist, 1909. a pühitseti hoone nurgakivi ja 22. augustiks 1910 oli koolihoone valmis.

Ehitus sai teoks tänu annetustele ning koguduseliikmete pühendunud ja sihipärasele tegevusele. Peetri kiriku ajalooline kinnistu, koos krundile ehitatud kirikuhoone ning kooli- ja leerimajaga, moodustas koguduse vajadustest lähtudes ühtse funktsionaalse terviku.
Koolis tunti suurt huvi eesti keele arendamise vastu. Peetri kool kasvatas õpilasi kristlikus ja isamaalises vaimus. 1929. a sügisel laiendati senine 4-klassiline Peetri algkool 6-kl algkooliks.
1940. a võttis kommunistlik okupatsioonirežiim koguduselt koolimaja ära.

Esimese vigastuse sai koolimaja 1941. a suvelahingutes. Hoone hõivas ja korrastas Saksa sõjavägi. Koolipere aga jaotus linna teistesse kooliruumidesse.

1944. a sai koolimaja uuesti pommirünnakus kannatada. Tulekahjus hävisid hoone puitkonstruktsioonid. Vundament, välis- ja siseseinad, trepid ning raudbetoonist laed säilisid. 1945. a alustas kogudus eeltöid kooli- ja leerimaja taastamiseks. Olid tehtud arhitektuursed joonised ja kogudusel olid rahalised vahendid hoone taastamiseks olemas, kuid 1946. a hoone natsionaliseeriti nõuk. võimu poolt ja võeti koguduse käest ära.

Koolimaja muudeti ehitusmaterjalide tehaseks. Hoone kirikupoolsele küljele ehitati juurde portselanpõletusahjude osa. Kiriku ajalooline kinnistu tükeldati. Tegemist oli kiriku vastu suunatud poliitilise aktsiooniga, mis oli eriti agressiivne just sõjajärgsetel aastatel.

Pärast Eesti taasiseseisvumist ja pikki kohtuvaidlusi sai Tartu Peetri kogudus 1996. a oma koolimaja lagunevas seisundis tagasi. Hoonet rüüstati tugevalt tehase väljakolimise käigus.

2010. a alustas koguduses tegevust uus õpetaja, kes kutsus
6. X 2011 kokku kooli taastamisest huvitatud isikud. Asutati MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool (MTÜ TLPK). MTÜ valmistas kahe aasta jooksul ette nõuetekohase dokumentatsiooni kooli taasavamiseks. Tartu Luterlik Peetri Kool on erakoolina tegutsev 9-klassiline põhikool, mille lahutamatuks osaks on koolieelne õppeasutus – lasteaed.

Koolis on kesksel kohal kristlikust eetikast lähtuv väärtuskasvatus,. Väikesed klassid võimaldavad õpilastele pühendada individuaalset tähelepanu. Kõiki eesmärke püütakse saavutada tihedas koostöös perekonnaga.
1. klassist õpetatakse süvendatult usuõpetust, Eesti kultuurilugu, meedia- ja kommunikatsiooniõpet. Esimeseks võõrkeeleks on saksa keel, mis algab 2. klassist.

Kooli pidulik taasavamise aktus toimus Peetri kirikus 1. septembril 2013. Kool alustas 42 õpilasega, kellest 36 käivad lasteaias ja 6 alustasid õppimist 1. klassis. Kool kasvab igal aastal ühe klassi võrra ja täismahus tegutseb õppeasutus 2021. aastal. Nagu 1906. a, nii alustas Peetri kool ka 2013. a rendiruumides, mida renditi Tartu praostkonnalt ja Tartu Maarja koguduselt.

2013. a lõpul õnnestus lasteaia laiendamiseks osta lasteaia kõrvalkrundil asuv hoone, millega saab suurendada lasteaiakohtade arvu. Ost on perspektiivikas, sest naaberkruntide ühendamisel tekib üks suur lasteaia territoorium. Hoone ostmiseks ja renoveerimiseks võeti pangalt laenu.

2014. a sügisel on võimalik laiendada lasteaiakohtade arvu veel 34 lapsele. Jaanuaris 2014 algab uue lasteaiahoone remont.

Samaaegselt tehakse ettevalmistusi vana koolihoone taastamiseks. 2017. aastal, kui kooli suurus on kasvanud nelja klassi suuruseks, loodetakse kolida ajaloolisesse koolimajja.

Peetri kool on saanud oma tegevust alustada tänu inimestele, kes on kooli annetustega toetanud. Suur tänu ka Toronto eestlastele abi ja toetuse eest:
753,24 € AKEN – Akadeemilised Kanada Eesti Naised
100.- € Marta Kivik
200.- € Toronto Peetri kogudus
400.- Udo Mällo

Õppeasutuse majandamine toimub järgmiselt:
Koolidele on seadusega ette nähtud riigi ja omavalitsuse toetus (n. ö. pearaha), olenemata kooli omandisuhetest. Lisaks riigi ja omavalitsuse toetusele aitavad kooli eraannetajad ning lapsevanemad maksavad õppemaksu.

Nende summadega on garanteeritud personali palgakulud, ruumide majandamine ja olemasoleva laenukohustuse täitmine.

Ruumide renoveerimiseks andis Tartu linn ühekordset investeeringutoetust, tingimusega, et õppemaks lasteaia koha pealt ei ületa 20% miinimumpalgast. Õpilase kohamaks Peetri koolis 2013. a: lasteaias 64.- € kuus + toiduraha; koolis 75.- € kuus + toiduraha.

Read more