Subscribe Menu

Väliseesti koolipärimuse kogumisaktsioon Kanadas. Esimesed kokkuvõtted.

Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos ja Eesti Kirjandusmuuseum Tartus korraldasid 2021. aastal koolipärimuse kogumisvõistluse Kanada eestlastele. Kaastöid oodati nii tänastelt õpilastelt kui ka varem koolis õppinud ja/või töötanud inimestelt. Kogumisaktsioon pühendati 2020. a meie seast lahkunud Toronto Eesti Seltsi Täienduskooli kauaaegse juhi Edgar Marteni (17.05.1920 – 5.10.2020) mälestusele.

Projekti raames koguti folkloori laias laastus viie suurema allteema kohta: 1) naljad ja anekdoodid; 2) hirmud, uskumused, ennustamine; 3) tähtpäevad ja peod; 4) vaba aeg ja sõbrad; 5) mängud. Laekus ka erinevaid materjale, mis jäädvustavad eestlaste koolipõlve ja hariduselu Kanadas, kirjeldavad põnevat gaidi- ja skaudiliikumist, näiteks muljetavaldavaid meenutusi Kotkajärve ja Jõekääru laagrielust.
Kaili Maimetsa kiri päkapikule jõudis VEMU arhiivi ema Talvi vahendusel.

Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos ja Eesti Kirjandusmuuseum Tartus korraldasid 2021. aastal koolipärimuse kogumisvõistluse Kanada eestlastele. Kaastöid oodati nii tänastelt õpilastelt kui ka varem koolis õppinud ja/või töötanud inimestelt. Kogumisaktsioon pühendati 2020. a meie seast lahkunud Toronto Eesti Seltsi Täienduskooli kauaaegse juhi Edgar Marteni (17.05.1920 – 5.10.2020) mälestusele.

Projekti raames koguti folkloori laias laastus viie suurema allteema kohta: 1) naljad ja anekdoodid; 2) hirmud, uskumused, ennustamine; 3) tähtpäevad ja peod; 4) vaba aeg ja sõbrad; 5) mängud. Laekus ka erinevaid materjale, mis jäädvustavad eestlaste koolipõlve ja hariduselu Kanadas, kirjeldavad põnevat gaidi- ja skaudiliikumist, näiteks muljetavaldavaid meenutusi Kotkajärve ja Jõekääru laagrielust.

Laste- ja noortepärimust on kogutud Eestis alates 1920. aastatest. Koolipärimust on kogutud Eestis üleriigiliselt kolmel korral, 1992, 2007 ja 2018. Varasemate kogumisaktsioonide materjali põhjal on avaldatud rohkelt uurimusi, laiale avalikkusele mõeldud populaarseid materjalikogumikke, kuid väliseesti materjali on seni leidunud minimaalselt. Käesolev projekt oli esimene väliseestlastele suunatud suurem koolipärimuse kogumise aktsioon, mille tulemusena tekkis väärtuslik võrdlusmaterjal juba olemasolevale eesti ainesele.

Põhiliselt Torontos, aga ka Montrealis elavatelt eestlastelt, koguti väärtuslikku intervjuumaterjali 18 inimeselt, tulemuseks üle 20 tunni videosalvestusi, mis on edasise teadustöö hõlbustamiseks kirjalikult litereeritud. Lisaks jääb aktsioonist järele hindamatu pildimaterjal (u 100 fotot), kirjavahetus, kirjalikud isiklikud koolimälestused, eesti kooli materjalid, trükised, jpm.

Toronto Eesti Seltsi Täienduskooli õpilastelt saadi kirjalikke kaastöid (6), mille eest täname nii kirjutajaid kui ka õpetajat Kai Kiilaspead, kes suutis lapsi innustada oma mõtteid ja meenutusi meiega jagama. Samuti täname T.E.S. Täienduskooli juhatajat Monika Roose-Kolgat ja lapsevanemaid, kes aitasid leida intervjueeritavaid. Talletati ka T.E.S. Täienduskooli veebiblogi postitusi.

Kogumisaktsioon näitas ühtlasi vajadust läheneda kodueesti ja väliseesti kogukonnale erinevalt. Võistluse väljakuulutamise järel ilmnes peagi, et tavapärane veebiküsitluskava, mis on toonud üle-eestiliste koolipärimuse kogumisvõistlustega rikkaliku materjali, Kanadas eri põhjustel (vastava tava puudumine, võõras metoodika) ei toimi ja kogumise metoodikat tuli projekti kestel muuta. Kirjalike vastuste kogumise asemel häälestuti juulis 2021 ümber videointervjuude tegemisele, kasutades selleks Zoomi, MS Teamsi ja Skype’i veebikoosoleku keskkondi. Pööre tuli lõpuks projektile isegi kasuks, tõi väärtuslikku materjali. Intervjuude käigus oli väga hinnaline otsesuhtlus ja võimalus kasutada järgmiste vastajate leidmisel nö lumepallimeetodit.

Intervjueerimisel rakendati muuhulgas noorte abi: Kanada kooliõpilastega viisid intervjuud läbi Kanada eluoluga tuttavad kohalikud noored Kati Kiilaspea ja Kaisa Kasekamp, Eestist Pille Triin Voolaid. Intervjueeritavad jagunesid kolme earühma: 1) praegused kooliõpilased; 2) tööealised nooremas ja keskeas Kanada koolielus osalenud endised õpilased või praegused õpetajad; 3) pensionieas endised kooliõpilased ja/või -õpetajad, kes ka praegu Kanada eestlaste koolielule kaasa elavad ja sellesse panustavad. Väärtuslikud kirjeldused ja meenutused loovad mitmekesise pildi pika perioodi vältel, alates sõjajärgse põlvkonna lapsepõlvest ja noorusest kuni tänapäeva noorte koolikultuurini välja.

Kodu-eestlasi liigutab ikka ja jälle hingepõhjani omamoodi ime – enam kui 70 aastat vastu pidanud Kanada eesti kogukond on endiselt elujõuline tänu tohutule sisemisele soovile jääda ükskõik kui kaugel Eestist ikka eestlaseks. Täienduskoolidel on olnud selles hindamatu roll, nagu võttis kokku üks vastajatest: ,,Meie kool on põhiliselt eestluse kasvulava, selle tunde hoidmise kasvulava. Teiseks on ta Eesti sõprade leidmise kasvulava, et ikka sõbrad kogu eluks. Need kaks on tegelikult põhilised ja siis tulevad juurde eesti keel, lugemine, grammatika, kirjandite kirjutamine ja kõik muu.“ Samasugust tänutunnet ilmutasid gaidluse ja skautlusega seotud inimesed.

Üks ettevõtmise sihte on kindlasti soov Eestis seni vähe tähelepanu saanud väliseesti pärimust ja noortekultuuri teadvustada ja fikseerida, et seda hiljem analüüsida, näiteks võrrelda kodu- ja väliseesti koolielu nii tänapäeval kui ka minevikus. Materjali põhjal on plaanis tulevikus koostada laiemale huviliste ringile suunatud väljaanne ja näitus, mida eksponeeritakse nii Kanadas kui ka Eestis. Nimetatud teemasid käsitletakse kindlasti ka VEMU tulevasel püsinäitusel uues muuseumihoones.

Kogumisvõistlusele laekunud kaastöid säilitatakse kõigile eetikanõuetele vastavalt nii Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna teadusarhiivis EFITA kui ka VEMUs.

Ametlikult on kogumisaktsioon küll lõppenud, kuid soovijad võivad endiselt küsitluskavale vastata, kogumisaktsiooni veebileht koos eesti- ja ingliskeelse info ja küsitluskavaga asub veebiaadressil www.folklore.ee/kp. Samuti võib alati korraldajatele märku anda nõusolekust ja soovist anda intervjuu või saata fotosid ja muid teemaga seonduvaid arhiivimaterjale. 

Kanada eestlaste koolipärimuse kogumisaktsiooni peakorraldajad olid Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna vanemteadur, Eesti-uuringute Tippkeskuse tegevjuht Piret Voolaid ja Toronto Väliseesti Muuseumi peaarhivaar Piret Noorhani. Projekti varases faasis aitas kaasa ka tollal VEMUs töötanud Johanna Helin.
Kogumisvõistlus sai teoks tänu Eesti Teadus- ja Haridusministeeriumi keeleprogrammi (2021–2024) väliseesti arhiivinduse valdkonna projektitoetusele ja Euroopa Regionaalarengu Fondi (Eesti-uuringute Tippkeskus) toetusele.

Piret Voolaid, Piret Noorhani


Sidebar:

Korraldajate eriline tänu kuulub kõigile, kes olid nõus intervjuud andma, meiega oma mälestusi, meenutusi ja arhiivimaterjale jagama. Loodame, et COVID-19 piirangute kadudes saame kõiki ka personaalselt tänada.
Peeter Einola
Maie Ilves
Stephen Jenkins
Andres Kasekamp
Joona Kasekamp
Kaisa Kasekamp
Erika Ülle Kessa
Kati Kiilaspea
Ingrid Kütt
Talvi Maimets
Elin Kaia Marley
Reet Marten-Sehr
Marianne Melrose
Emma Nipernado
Laura Nipernado
Sophie Oder-Evelyn
Liisa Osso
Mall Puhm
Elle Rosenberg
Felix Laas Tamm
Ene Timmusk
Karl Tirel
Vello Tõu
Imbi Uukkivi
Silvi Verder
Hille Viires