Subscribe Menu

Valitsus toetas välisministeeriumi kliimadiplomaatia ja üleilmse eestluse tegevuskavasid


25. November 2021 - 15:19

Valitsus toetas tänasel kabinetinõupidamisel välisminister Eva-Maria Liimetsa esitatud kliimadiplomaatia tegevuskava ja üleilmse eestluse tegevuskava aastateks 2022–2025.

Esimene kliimadiplomaatia tegevuskava on kavandatud ühe osana kliima- ja energiapoliitika valdkondlikust arengukavast KEVAD, mis esitatakse järgmisel aastal. Tegevuskava kirjeldab Eesti võimalusi ja meetmeid Euroopa Liidu kliimadiplomaatia ja roheleppe eesmärkide täitmiseks, et aidata kaasa kliimaneutraalsuse saavutamisele kogu maailmas.

25. November 2021 – 15:19

Valitsus toetas tänasel kabinetinõupidamisel välisminister Eva-Maria Liimetsa esitatud kliimadiplomaatia tegevuskava ja üleilmse eestluse tegevuskava aastateks 2022–2025.

Esimene kliimadiplomaatia tegevuskava on kavandatud ühe osana kliima- ja energiapoliitika valdkondlikust arengukavast KEVAD, mis esitatakse järgmisel aastal. Tegevuskava kirjeldab Eesti võimalusi ja meetmeid Euroopa Liidu kliimadiplomaatia ja roheleppe eesmärkide täitmiseks, et aidata kaasa kliimaneutraalsuse saavutamisele kogu maailmas.

Tegevuskava juhib tähelepanu, et kliimaeesmärkide nimel tegutsemine hõlmab tänapäeval peaaegu kõiki eluvaldkondi ning eeldab erinevate ministeeriumite tihedat koostööd. Välisministeeriumil on konkreetseid võimalusi aidata kaasa välissuhtluse, äridiplomaatia ja arengukoostöö kaudu ning tutvustades meie enda kogemusi rohepöörde suunas liikumisel.

„Kliima- ja energiateemad on meie jaoks väga olulised, oleme neis oma teadmistele ja kogemustele tuginedes aktiivsed kaasarääkijad nii Euroopa Liidus kui ka kogu maailmas ning soovime suurendada rohepädevust ka siseriiklikult,“ ütles välisminister. „Meie eelised on nutikad tehnoloogilised lahendused taastuvenergeetikas ja energiamajanduse digitaliseerimine. Eesti eesrindlik digivõimekus teenib rohepöörde eesmärke ka äridiplomaatia vallas. Nii oleme näiteks võtnud sihiks oma roheklastri tehnoloogiafirmade võimaluste avardamise, millele aitab kaasa ka arengukoostöö,“ tõi Liimets välja.

Välisminister lisas, et kliimadiplomaatia eesmärkide suunas liikumisel on meie jaoks tähtis tihendada ka regionaalset koostööd. „Meil kui uuendusmeelsel digiriigil, kellel on ambitsioonikad kliimaeesmärgid, on siin hea võimalus eeskujuks olla. Koostöös rohepöörde edendamise nimel seame esiplaanile piirkonna energiakoostöö, eelkõige digitaalsete ühenduste ja taastuvenergia arendamise teel,“ ütles ta.

Välisminister avaldas heameelt, et valitsus toetas täna ka üleilmse eestluse tegevuskava aastateks 2022–2025, mis valmis pärast kaheaastast ettevalmistust tihedas koostöös teiste ametiasutuste ja väliskogukonnaga.

„Eesti päritolu inimesed üle terve maailma on lahutamatu osa eesti keele, kultuuri ja majanduse arengust ning Eesti tulevikust laiemalt. Seepärast peab eestluse hoidmine ja edendamine üle ilma olema meie prioriteet, sest mida enam meie inimesi seob end ühel või teisel moel Eestiga, seda suuremalt saame mõelda – see on kasulik meie rahva püsimisele ja majandusele, aga ka rahvusvahelisele tuntusele ja heale mainele. Eestlased välismaal teevad Eestit suuremaks,“ ütles Liimets.

Üleilmse eestluse tegevuskava aastateks 2022–2025 jaguneb kolmeks põhiliseks tegevussuunaks, millest esimene keskendub eesti identiteedi edendamisele ja säilitamisele välismaal. Selle tegevussuuna raames soovime kujundada väliskogukondadega ühist inforuumi, toetada mitmesuguseid ettevõtmisi kogukondades ning eesti keele õpet ja eesti keeles õppimist välismaal.

Teine tegevussuund on üleilmse eestlaskonna senisest suurem kaasamine Eesti ühiskonna ellu ja arengusse ning neile kvaliteetsete teenuste tagamine. See hõlmab rahvadiplomaatia edendamist ja välismaal elavate noorte kaasamist.

Kolmas tegevussuund keskendub Eestisse tagasipöördumisele ja Eesti eluga (taas)kohanemise toetamisele. Kuna nõudlus on viimastel aastatel kasvanud, on arendamisel mitmesugused tagasipöördumist toetavad teenused.

Lisainfo:
avalike suhete osakond
press@mfa.ee